การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแล กิจการและบริหารจัดการที่ดี ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และประสิทธิภาพในการจัดการ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริม การเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่สร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวให้แก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งนี้การ กำกับดูแลกิจการจะทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้าน การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยนโยบายการกำกับดูแล กิจการที่ดีของบริษัทฯ จะได้รับการทบทวนเป็นประจำทุกปีโดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สำหรับหลักเกณฑ์เรื่องใดที่ยังไม่ กำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลที่ดีหรือยังไม่ได้นำมาปฏิบัติก็จะนำหัวข้อที่ยังไม่ได้กำหนด หรือไม่ได้ปฏิบัติตาม มาเพื่อพิจารณา กำหนดเพิ่มเติมหรือปรับปรุงและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติและนำไปประกาศใช้ต่อไป ทั้งนี้ ได้มีการปรับปรุง ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ซึ่งได้นำกรอบแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มประเทศ OECD (OECD Principles of Corporate Governance) มาปรับใช้ให้เข้ากับแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ประกอบกับการปฏิบัติตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Code : CG Code) ของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ปี 2560

จรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติ


นโยบายการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และสารสนเทศ

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ

หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


กระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย


นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท