การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ( “บริษัท” ) ตระหนักถึงความสำคัญในการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยความรับผิดชอบ เป็นธรรม และยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน การแข่งขันและประสิทธิภาพในการจัดการ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่สร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวให้แก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายต่างๆ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน นโยบายการกำกับ ดูแลกิจการของบริษัทสอดคล้องและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของ OECD Principles of Corporate Governance พร้อมกันนี้ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกอีกครั้ง “ แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)” นับเป็นครั้งที่ 3 ติดต่อกัน ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันทุกรูปแบบและการดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยมีรายชื่อปรากฎบนเว็บไซต์ของ CAC ที่ https://www.thai-cac.com/who-we-are/our-members/


นโยบายการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และสารสนเทศ

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

นโยบายการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์พลังงาน และความหลากหลายทางชีวภาพ

นโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้สมัครงานและพนักงาน

นโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ

หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


กระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย


นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท