ด้านสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ แนวทางพัฒนาไปสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ เป็นไปตามกรอบของนโยบายคุณภาพสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงานและความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งได้รับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งนโยบายดังกล่าว ชี้ให้เห็นเจตนารมณ์ของกลุ่มบริษัทฯ ในการป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพ รวมถึงการกำกับดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามข้อกำหนดต่างๆ และแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ทั้งมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และมาตรฐานระบบบริหารงาน คุณภาพ (ISO 9001) โดยองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization: ISO) ซึ่งถือเป็นกรอบในการปฏิบัติงานเพื่อให้การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันในทุกๆ กลุ่มธุรกิจ
Year :
ความมุ่งมั่นว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และการต่อต้านการตัดไม้ทำลายป่า
กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอมีเจตนารมณ์ที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบอันสำคัญยิ่งขององค์กร อีกทั้ง กลุ่มบริษัทฯ ยังมีความตั้งใจที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ กลุ่มบริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ รวมถึงสนับสนุนพันธมิตรตลอดห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษัทฯ ที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม การรักษาความสมดุลของธรรมชาติ ต่อต้านการตัดไม้ทำลายป่า (No Deforestation) และดำรงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ
อ่านเพิ่มเติม
กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอมุ่งมั่นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็น 0 (Net Zero) ภายในปี พ.ศ. 2593
กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจพร้อมกับการสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยให้ความสำคัญทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ซึ่งหนึ่งในประเด็นสำคัญที่กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการคือประเด็นทางด้านก๊าซเรือนกระจกและแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน ด้วยการลดการสร้างผลกระทบเชิงลบ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อีกทั้งการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ อาทิ การส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน การใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน อีกทั้งการศึกษานวัตกรรมและเทคโนลียีต่างๆ ที่จะเป็นการผลักดันการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนได้อย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งจะสอดคล้องกับทิศทางของโลกในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึง เป้าหมายของประเทศไทยเกี่ยวกับการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality) ในปี พ.ศ.2593 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net zero greenhouse gas emissions) ในปี พ.ศ. 2608
อ่านเพิ่มเติม
เทคโนโลยีโดรน
ในปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ ยังได้ศึกษาการนําเทคโนโลยีโดรนมาประยุกต์ใช้สํารวจสภาพถนนและการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วนอีกด้วย
อ่านเพิ่มเติม
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) เป็นกรอบการพัฒนาโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและความยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรม
อ่านเพิ่มเติม
โครงการ SOLAR PV ECO บนพื้นที่โรงงาน “บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จํากัด” ในนิค อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด
โครงการ Solar PV Eco System เป็นโครงการพลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สําหรับโรงงาน ซึ่งประกอบไปด้วยทั้ง Solar Rooftop, Solar Car park, และ Solar Floating บนพื้นที่โรงงาน บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จํากัด” ในนิคมอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด
อ่านเพิ่มเติม
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บน ได้ 6.2 เมกะวัตต์ สําหรับโครงการนี้ครอบคลุมพื้นที่หลังคา หลังคาที่จอดรถที่ใหญ่ที่สุดในไทย
นับตั้งแต่ปี 2563 กลุ่มบริษัท WHAUP เริ่มดําเนินการส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาลานจอดรถ ณ บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จํากัด (SAIC MOTOR-CP) อย่างเป็นทางการ โดยมีกําลังการผลิตติดตั้งอยู่ที่ 4.8 เมกะวัตต์ และได้ดําเนินโครงการระยะที่สองจนแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2564
อ่านเพิ่มเติม