ภาพรวมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

WHA Stands for World, Human, Accountability

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ

กลุ่มบริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจที่เรามีความเชี่ยวชาญ พร้อมนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาสร้างประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนและยึดหลักการดำเนินธุรกิจอย่างสมดุล รวมถึงก้าวเป็นผู้นำในการผลักดันประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามที่ ได้ประกาศไว้ในการประชุมระดับโลกและร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยโดยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดจนยึดมั่นในธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายต่อไป

คุณจรีพร จารุกรสกุล
ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ กับการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน

ในปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ ได้ประกาศใช้กรอบแนวทางการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนในระยะ 5 ปี (5-Year Sustainability Framework) ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้มีการกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนและสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ภายใต้พันธสัญญาในการเป็น “Your Ultimate Solution Partner” ทั้งนี้เพื่อบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ดังกล่าว กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดทำกรอบการพัฒนาโดยได้ยึดหลักในด้านธรรมาภิบาลที่ดีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในฐานะที่พลังสำคัญในการเคลื่อนธุรกิจให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนเพื่อพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ทั้งนี้ เป้าหมายในเรื่องความยั่งยืนขององค์กรในระยะยาวมีความเกี่ยวเนื่องกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนที่มีความสำคัญต่อกลุ่มบริษัทฯ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสจากแนวโน้มสถานการณ์ต่างๆ ของโลกและประเด็นที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตมาพิจารณาร่วมกันเพื่อให้มั่นใจว่าแนวทางการพัฒนามีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์

The Ultimate Solution for Sustainable Growth

ทิศทางธุรกิจ

ทรัพยากรธรรมชาติ

เพิ่มปริมาณการผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรมจาก กระบวนการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ (Reclamation) เป็นสองเท่าจาก 30,200 ลูกบาศก์เมตร/วัน ในปี 2563 เป็น
60,400
ลูกบาศก์เมตร/วันภายในปี 2568

การปรับองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัล

ป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลได้สมบูรณ์ ร้อยละ
100
ทั้งในด้านการรั่วไหล การโจรกรรม หรือการสูญหายของข้อมูลขาเข้าและขาออก ภายในปี 2568

ทรัพยากรมนุษย์

รักษาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของทรัพยากรมนุษย์ไว้ที่
14%
ภายในปี 2568

บรรษัทภิบาล

สื่อสารเรื่องจรรยาบรรณธุรกิจให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบอย่างครบถ้วน ร้อยละ
100
ภายในปี 2568

ประเด็นสำคัญ ด้านความยั่งยืน

กลุ่มบริษัทฯ จัดให้มีการประเมินประเด็นสำคัญทางด้านความยั่งยืนทุกปีเพื่อพิจารณาถึงปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่มีผลกระทบหรืออิทธิพลต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยครอบคลุมถึง 3 ประเด็น ได้แก่สิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล / เศรษฐกิจ

ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านสังคม
ด้านธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจ

กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอมุ่งมั่นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็น 0 (Net Zero)
ภายในปี พ.ศ. 2593

กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจพร้อมกับการสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยให้ความสำคัญทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ซึ่งหนึ่งในประเด็นสำคัญที่กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการคือประเด็นทางด้านก๊าซเรือนกระจกและแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน ด้วยการลดการสร้างผลกระทบเชิงลบ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อีกทั้งการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ อาทิ การส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน การใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน อีกทั้งการศึกษานวัตกรรมและเทคโนลียีต่างๆ ที่จะเป็นการผลักดันการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนได้อย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งจะสอดคล้องกับทิศทางของโลกในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึง เป้าหมายของประเทศไทยเกี่ยวกับการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality) ในปี พ.ศ.2593 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net zero greenhouse gas emissions) ในปี พ.ศ. 2608

โครงการที่โดดเด่นด้าน ESG ของเรา

ความมุ่งมั่นว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และการต่อต้านการตัดไม้ทำลายป่า
ความมุ่งมั่นว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และการต่อต้านการตัดไม้ทำลายป่า
กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอมีเจตนารมณ์ที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบอันสำคัญยิ่งขององค์กร อีกทั้ง กลุ่มบริษัทฯ ยังมีความตั้งใจที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ กลุ่มบริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ รวมถึงสนับสนุนพันธมิตรตลอดห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษัทฯ ที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม การรักษาความสมดุลของธรรมชาติ ต่อต้านการตัดไม้ทำลายป่า (No Deforestation) และดำรงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ
อ่านเพิ่มเติม
กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอมุ่งมั่นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็น 0 (Net Zero) ภายในปี พ.ศ. 2593
กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอมุ่งมั่นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็น 0 (Net Zero) ภายในปี พ.ศ. 2593
กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจพร้อมกับการสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยให้ความสำคัญทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ซึ่งหนึ่งในประเด็นสำคัญที่กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการคือประเด็นทางด้านก๊าซเรือนกระจกและแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน ด้วยการลดการสร้างผลกระทบเชิงลบ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อีกทั้งการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ อาทิ การส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน การใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน อีกทั้งการศึกษานวัตกรรมและเทคโนลียีต่างๆ ที่จะเป็นการผลักดันการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนได้อย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งจะสอดคล้องกับทิศทางของโลกในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึง เป้าหมายของประเทศไทยเกี่ยวกับการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality) ในปี พ.ศ.2593 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net zero greenhouse gas emissions) ในปี พ.ศ. 2608
อ่านเพิ่มเติม
การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
กลุ่มบริษัทฯ ยึดมั่นในการปลูกฝังพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อให้เกิดเป็นผลกระทบเชิงบวกในการดําเนิน ธุรกิจทุกภาคส่วน ทั้งนี้ การทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบนับว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ดังนั้นกลุ่มบริษัทฯ จึงได้จัดทําและทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อต่อต้านและป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง โดยนโยบายนี้มีผลครอบคลุมไปยังพนักงาน คู่ค้าผู้จัด จําหน่ายสินค้าบริการ ผู้รับเหมา บริษัทย่อย และบริษัทร่วมค้า (Joint Ventures)
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

รายงานความยั่งยืน