การรณรงค์ของเรา

ด้านธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจ
จากการที่ทั่วโลกหันมาปรับเปลี่ยนบริบททางเศรษฐกิจเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนที่มากขึ้น บรรษัทภิบาลที่ดีจึงนับเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว และยังเป็น ปัจจัยพื้นฐานในการบริหารจัดการองค์กรด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักจริยธรรม กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอได้ยึดหลักความโปร่งใส ความตระหนักในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และ ความยุติธรรม มาใช้เป็นหลักสำคัญในการพัฒนาการกำกับดูแลองค์กร ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการของกลุ่มบริษัทฯ จึงตระหนักถึงความสำคัญของปัจจัยดังกล่าวในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจ ซึ่งหลักบรรษัทภิบาลที่ดีจะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงสะท้อนว่าผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความสอดคล้องกับแนวทางการบริหารที่คณะผู้บริหารยึดถือ
Year :
การสนับสนุนสถาบันและสมาคมทางธุรกิจต่างๆ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและพัฒนาธุรกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ผ่านความร่วมมือกับองค์กร สมาคมการค้า องค์กรของรัฐและองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรเพื่อช่วยขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ที่จะส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยการดำเนินการดังกล่าว กลุ่มบริษัทฯ ได้ยึดมั่นในความโปร่งใส ภายใต้การกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมที่ดี
อ่านเพิ่มเติม
การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
กลุ่มบริษัทฯ ยึดมั่นในการปลูกฝังพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อให้เกิดเป็นผลกระทบเชิงบวกในการดําเนิน ธุรกิจทุกภาคส่วน ทั้งนี้ การทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบนับว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ดังนั้นกลุ่มบริษัทฯ จึงได้จัดทําและทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อต่อต้านและป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง โดยนโยบายนี้มีผลครอบคลุมไปยังพนักงาน คู่ค้าผู้จัด จําหน่ายสินค้าบริการ ผู้รับเหมา บริษัทย่อย และบริษัทร่วมค้า (Joint Ventures)
อ่านเพิ่มเติม
การสร้างวัฒนธรรมความเสี่ยง
แม้ว่ากรอบการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลจะเป็นตัวขับเคลื่อนวัฒนธรรมความเสี่ยงในเชิงบวก แต่ปัจจัยพื้นฐานที่สําคัญ คือ ความตระหนักรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงาน และผู้บริหารในองค์กร ด้วยเหตุนี้กลุ่มบริษัทฯ จึงได้กําหนดการสร้างวัฒนธรรมความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลในทุกการดําเนินธุรกิจให้เป็นภารกิจสําคัญขององค์กร
อ่านเพิ่มเติม
ความปลอดภัยของ CLOUD SERVICES
นอกเหนือจากบริการ Data Center แล้ว กลุ่มบริษัทฯ ยังมีบริการ Cloud Services ซึ่งนําเสนอตัวเลือกในหลากหลายรูปแบบให้กับ ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นระบบการใช้งานแบบสาธารณะ (Public Cloud) แบบส่วนตัว (Private Cloud) แบบที่มีผู้ให้บริการหลากหลาย (Multi-Cloud) และแบบผสมผสาน (Hybrid Cloud)
อ่านเพิ่มเติม
ศูนย์ข้อมูล (DATA CENTER) มาตรฐานระดับโลก
ธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์มของดับบลิวเอชเอดําเนินงานโดยบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินโฟนิท จํากัด ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทย่อยของ กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการด้านดิจิทัลหลากหลายรูปแบบตามความต้องการของลูกค้า
อ่านเพิ่มเติม
Smart Healthcare
กลุ่มบริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสในธุรกิจบริการสุขภาพและการแพทย์ จึงได้พัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบโจทย์วิถีชีวิตสมัยใหม่ในยุคดิจิทัล
อ่านเพิ่มเติม