ด้านสังคม
หลายบริษัทมองเห็นโอกาสและให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น จึงได้เริ่มนำวิสัยทัศน์ในเรื่อง “อนาคตของการทำงาน (Future of Work)” เข้ามาผนวกไว้ในกลยุทธ์การบริหารกำลังคน ด้วยการมีปฏิสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับบุคลากร ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม รวมถึงสร้างแรงกระตุ้นการทำงานและพัฒนาบุคลากรทั้งใน ด้านการทำงานและชีวิตส่วนตัว อีกทั้งยังนับเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในการรับมือกับความท้าทายในอนาคต
Year :
โครงการคิดค่าเช่าถูกสําหรับชุมชน
กลุ่มบริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมคุณค่าและโอกาสสําหรับชุมชนท้องถิ่นโดยจัดหาพื้นที่ว่างให้เช่า โดยคิดค่าเช่าถูก ประมาณ 250-500 บาท/ไร่/ปี ให้ใช้เป็นพื้นที่เพาะปลูกสําหรับชุมชน
อ่านเพิ่มเติม
โครงการผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ปดําเนินโครงดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชุมชนโดยรอบในตําบลบ้านค่ายจังหวัดระยอง มีการสร้างงานและเพิ่มรายได้ไปยังชุมชนท้องถิ่น ผ่านการจ้างงาน ทุก ๆ เดือน
อ่านเพิ่มเติม
นิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทฯ
เป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัทฯ บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพ จํากัด และบริษัทเอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทผู้ผลิตและจําหน่ายรถยนต์ยี่ห้อเอ็มจีในประเทศไทย ทั้งสามฝ่ายได้ลงนามในสัญญาเพื่อติดตั้งสถานีชาร์จรถไฟฟ้า "MG Super Charge" ห้าแห่งภายในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทฯ ในพื้นที่อีอีซี และจังหวัดสระบุรี
อ่านเพิ่มเติม
โซลูชันด้านสํานักงานของกลุ่มบริษัทฯ
อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ได้รับการออกแบบมาให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และได้กลายเป็นสํานักงานใหญ่แห่งใหม่ของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2564 อาคารดังกล่าวออกแบบให้มีสภาพแวดล้อมที่ยืดหยุ่นในการทํางาน อันจะนําไปสู่การสร้างสรรค์ความคิดและผลงานใหม่ ๆ ตามหลักการ "เวิร์ค-ไลฟ์ โซลูชัน"
อ่านเพิ่มเติม
การบริหารจัดการน้ำเพื่อชุมชน
นอกจากนี้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) ได้มอบการสนับสนุนทางการเงินในการก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียสําหรับชุมชนต่าง ๆ ในเทศบาลตําบลหนองคล้า และได้แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําเสีย วิ่งประดิษฐ์ และอื่น ๆ เทศบาลตําบล หนองคล้าได้มอบที่ดินเปล่าจํานวน 11 ไร่ในพื้นที่หนองขนุน
อ่านเพิ่มเติม
โครงการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว
กลุ่มบริษัทฯ ร่วมกับจิตอาสาในชุมชนในการปลูกต้นไม้พื้นเมืองจํานวน 300 ต้น เช่น มะค่าโมง ลําดวน มะฮอกกานี ในป่า เขตร้อน ตําบลเขาคันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และต้นนางพญาเสือโคร่ง จํานวน 100 ต้น ที่โรงเรียนบ้านเขาหิน ตําบลบ่อวิน ทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนจากโรงเรียนบ้านเขาหิน จังหวัดชลบุรี
อ่านเพิ่มเติม