ด้านสังคม
หลายบริษัทมองเห็นโอกาสและให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น จึงได้เริ่มนำวิสัยทัศน์ในเรื่อง “อนาคตของการทำงาน (Future of Work)” เข้ามาผนวกไว้ในกลยุทธ์การบริหารกำลังคน ด้วยการมีปฏิสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับบุคลากร ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม รวมถึงสร้างแรงกระตุ้นการทำงานและพัฒนาบุคลากรทั้งใน ด้านการทำงานและชีวิตส่วนตัว อีกทั้งยังนับเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในการรับมือกับความท้าทายในอนาคต
Year :
Tenant Health & Wellbeing Measure
กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างโครงการที่ไม่เพียงสร้างความพอใจสูงสุดต่อกลุ่มลูกค้า แต่ยังมีความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม อีกทั้ง กลุ่มบริษัทฯ ยังได้คำนึงถึงผู้ที่ต้องอยู่ในโครงการหรืออาคารของกลุ่มบริษัทฯ
อ่านเพิ่มเติม
แนวทางการบริหารจัดการความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ด้วยกิจกรรมของกลุ่มบริษัทฯ หลายส่วนเป็นงานบริการที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียจำนวนมาก ทำให้กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยเฉพาะปัญหาจากโรคอุบัติใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของแรงงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
อ่านเพิ่มเติม
พิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าอบรมในหลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพครบวงจรสำหรับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม (Wellness for Industry) รุ่นที่ 1 จำนวน 21 คน จาก 18 หน่วยงานชั้นนำในภาคเอกชน
วันที่ 10 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าอบรมในหลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพครบวงจรสำหรับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม
อ่านเพิ่มเติม
โครงการคิดค่าเช่าถูกสําหรับชุมชน
กลุ่มบริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมคุณค่าและโอกาสสําหรับชุมชนท้องถิ่นโดยจัดหาพื้นที่ว่างให้เช่า โดยคิดค่าเช่าถูก ประมาณ 250-500 บาท/ไร่/ปี ให้ใช้เป็นพื้นที่เพาะปลูกสําหรับชุมชน
อ่านเพิ่มเติม
โครงการผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ปดําเนินโครงดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชุมชนโดยรอบในตําบลบ้านค่ายจังหวัดระยอง มีการสร้างงานและเพิ่มรายได้ไปยังชุมชนท้องถิ่น ผ่านการจ้างงาน ทุก ๆ เดือน
อ่านเพิ่มเติม
นิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทฯ
เป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัทฯ บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพ จํากัด และบริษัทเอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทผู้ผลิตและจําหน่ายรถยนต์ยี่ห้อเอ็มจีในประเทศไทย ทั้งสามฝ่ายได้ลงนามในสัญญาเพื่อติดตั้งสถานีชาร์จรถไฟฟ้า "MG Super Charge" ห้าแห่งภายในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทฯ ในพื้นที่อีอีซี และจังหวัดสระบุรี
อ่านเพิ่มเติม