ด้านสังคม

โครงการผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา

ในปี 2564 ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ปดําเนินโครงดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชุมชนโดยรอบในตําบลบ้านค่ายจังหวัดระยอง มีการสร้างงานและเพิ่มรายได้ไปยังชุมชนท้องถิ่น ผ่านการจ้างงาน ทุก ๆ เดือน ชุมชนสามารถรับผักตบชวาที่ไม่ได้ใช้จากบ่อบําบัดน้ําเสียภายในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด (ระยอง) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และนําไปผลิตกระเป๋าใส่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและตะกร้าจักสานและจําหน่ายต่อไป ทําให้ชุมชนสามารถสร้างรายได้ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อผักตบชวา ซึ่งสามารถประหยัดได้ประมาณ 150 บาทต่อมัด จากราคารวม 300 บาทต่อมัด และมีแหล่งวัตถุดิบที่มั่นคงทุกเดือน แต่ละปี กลุ่มบริษัทฯ ซื้อตะกร้าจักสานจากผักตบชวาที่ผลิตโดยชุมชนท้องถิ่นจํานวน 300 ใบ และในตะกร้านั้น มีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจากโครงการปันกันเป็นของขวัญปีใหม่ ดังนั้น โครงการนี้สร้างรายได้จํานวน 1 ล้านบาทให้กับชุมชน คิดเป็นรายได้เพิ่มเติมประมาณ 10,000 บาท/เดือน/คน

นอกจากนี้ ในปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ ได้ช่วยเหลือธุรกิจดังกล่าวโดยการเพิ่มมูลค่าผักตบชวาผ่านความร่วมมือกับพีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) กลุ่มบริษัทฯ ได้คิดค้นผ้าชนิดใหม่ที่ใช้ผักตบชวาจากวิ่งประดิษฐ์ในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทฯ ขวดพลาสติกรีไซเคิล (PET) จากแพลตฟอร์ม YOU เทิร์นของ PTTGC และฝ้าย

จากโครงการนี้ กลุ่มบริษัทฯ สามารถสร้างงานและรายได้กว่า 36,000 บาทสําหรับชุมชนจากการขูดผักตบชวาให้กลายเป็นเส้นใย ก่อนเข้าสู่การแปรรูปและปั่นเส้นใยจากผักตบชวา เส้นใยจากขวดพลาสติก (PET) และเส้นใยจากฝ่ายจะถูกนํามาผสมกันเพื่อสร้างเนื้อผ้า นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังได้สร้างห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่งความรู้สําหรับชุมชน ที่สามารถใช้ ทําเงินต่อไปได้ในอนาคต

กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากทางนี้โดยการขายเส้นใยให้ผู้ผลิตนําไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป ซึ่งสร้างรายได้เป็นจํานวนเงิน ประมาณ 40,000 บาท

ความร่วมมือระหว่าง PTTGC และกลุ่มบริษัทฯ ใช้ผ้าชนิดใหม่ในการผลิตกระเป๋าใส่โน้ตบุ๊กและตะกร้า จากนั้นกลุ่มบริษัทฯ ได้ผลิตกระเป๋าใส่โน้ตบุ๊กจํานวน 200 ใบ และตะกร้า 300 ใบ จากนวัตกรรมผ้าชนิดใหม่ อัพไซเคิลเป็นของขวัญปีใหม่สําหรับ ปี 2564 ให้ลูกค้าทรงคุณค่าของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งพอใจในของขวัญที่ได้รับเป็นอย่างมาก

Tenant Health & Wellbeing Measure
กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างโครงการที่ไม่เพียงสร้างความพอใจสูงสุดต่อกลุ่มลูกค้า แต่ยังมีความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม อีกทั้ง กลุ่มบริษัทฯ ยังได้คำนึงถึงผู้ที่ต้องอยู่ในโครงการหรืออาคารของกลุ่มบริษัทฯ
อ่านเพิ่มเติม
แนวทางการบริหารจัดการความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ด้วยกิจกรรมของกลุ่มบริษัทฯ หลายส่วนเป็นงานบริการที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียจำนวนมาก ทำให้กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยเฉพาะปัญหาจากโรคอุบัติใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของแรงงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
อ่านเพิ่มเติม
พิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าอบรมในหลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพครบวงจรสำหรับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม (Wellness for Industry) รุ่นที่ 1 จำนวน 21 คน จาก 18 หน่วยงานชั้นนำในภาคเอกชน
วันที่ 10 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าอบรมในหลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพครบวงจรสำหรับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม
อ่านเพิ่มเติม