การดำเนินธุรกิจของ WHA Logistics

การดำเนินธุรกิจของ WHA Logistics

บริษัทและสาขาดำเนินธุรกิจการพัฒนาและให้เช่า คลังสินค้า, ศูนย์กระจายสินค้า และ โรงงาน, แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้:

ธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อรายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ ประกอบด้วย

  1. โครงการตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละราย เราพัฒนาคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้าและโรงงานตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย และ
  2. Warehouse Farm Project เป็นคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้าและโรงงาน โครงการนี้ประกอบด้วย:

    • โครงการตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละราย เพื่อรองรับลูกค้าหลักบางกลุ่มที่มีความต้องการเฉพาะ เช่น ต้องการสำรองพื้นที่สำหรับการขยายในอนาคต และ
    • โครงการคลังสินค้าสำเร็จรูปและคลังสินค้าทั่วไป เพื่อรองรับลูกค้าใหม่และเพื่อตอบสนองความต้องการในตลาดได้ทันท่วงที
  3. โครงการที่กลุ่มบริษัทลงทุนในนวัตกรรมสำหรับให้เช่า ประกอบด้วยโครงการพัฒนาเต็มรูปแบบและโครงการพัฒนาแล้วบางส่วน (ซึ่งจะพัฒนาต่อไปในอนาคต)

ดูโครงการของดับบลิวเอชเอ ทั้งหมด

คลิกที่นี่

ธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่าย

นอกจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อรายได้ที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว กลุ่มบริษัทอาจจำหน่ายสินทรัพย์ที่พัฒนาแล้วเพื่อสร้างรายได้

ธุรกิจการลงทุนและการจัดการสินทรัพย์

บริษัทมีนโยบายลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ผ่านทางกองทุนไม่เกิน 15% - 20% ของหน่วยลงทุนรวมทั้งหมด มีการจ่ายเงินปันผลประจำปี อย่างไรก็ตาม การลงทุนขึ้นอยู่กับความต้องการของกองทุนและจำนวนเงินที่ได้หลังจากการจำหน่ายสินทรัพย์เพื่อกองทุนในตอนนั้น ดังนั้นการลงทุนในกองทุนอาจแตกต่างจากนโยบายการลงทุนที่ระบุไว้ นอกจากนี้ บริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการสินทรัพย์ของกองทุนซึ่งจะสร้างรายได้ประจำจากการจัดการสินทรัพย์กองทุน