ด้านสังคม

Tenant Health & Wellbeing Measure

กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างโครงการที่ไม่เพียงสร้างความพอใจสูงสุดต่อกลุ่มลูกค้า แต่ยังมีความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม อีกทั้ง กลุ่มบริษัทฯ ยังได้คำนึงถึงผู้ที่ต้องอยู่ในโครงการหรืออาคารของกลุ่มบริษัทฯ เช่น ผู้ที่ต้องทำงานหรือผู้ที่ต้องปฏิบัติงานในอาคารคลังสินค้า อาคารสำนักงาน และนิคมอุตสาหกรรมที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้พัฒนาขึ้น เป็นต้น ให้ได้รับความสะดวกสบาย รวมถึงมีคุณภาพชีวิตและมีสุขอานามัยที่ดี อีกทั้งต้องไม่มีผลกระทบหรือมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นภายในโครงการหรืออาคารของกลุ่มบริษัทฯ ที่จะส่งผลต่อสุขภาพของผู้ใช้งาน ดังนั้นกลุ่มบริษัทฯ จึงได้สร้างมาตรการและแนวทางในการออกแบบและสร้างโครงการและอาคารต่างๆ ที่จะเป็นการสร้างสมดุลระหว่างประโยชน์เชิงเศรษฐกิจสูงสุดจากการดำเนินธุรกิจของลูกค้าและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ใช้งาน อันเป็นการสร้างความยั่งยืนให้แก่ทุกภาคส่วน โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการวางมาตรการและการดำเนินงานในแต่ละโครงการดังนี้

Green Building

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายการออกแบบและสร้างคลังสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ การใช้ระบบพรีคาสท์ (Precast) เข้ามาปรับใช้ในกระบวนการก่อสร้าง ทำให้ลดปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม รวมทั้งมลภาวะทางเสียง ฝุ่น และปัญหาการจราจรในสถานที่ก่อสร้างตลอดจนการออกแบบอาคารให้สอดคล้องกับมาตรฐาน Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) เป็นต้น อีกทั้งกลุ่มบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับผู้ใช้งาน เช่นผู้ที่ต้องปฏิบัติงานในคลังสินค้า ให้มีสุขภาพและชีวอนามัยทีดี รวมถึงความสะดวกสบายในการอยู่ในอาคาร โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการออกแบบและมีมาตรการต่างๆ อาทิ การออกแบบการไหลเวียนของอากาศ ที่ออกแบบระบบหมุนเวียนอากาศในอาคาร (Indoor air quality) ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ASHRAE อีกทั้ง ควบคุมสภาพแวดล้อมภายใน (HVAC: อุณหภูมิ, ความชื้น, และ ระบบของอากาศ) ให้ดียิ่งขึ้น เพื่ออำนวยความสบาย โดยใช้วัสดุก่อสร้างอาคารที่มีประสิทธิภาพที่จะสามารถป้องกันความร้อน ที่จะทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกสบาย การใช้กระจก low-e เพื่อช่วยป้องกันรังสี UV และการเปลี่ยน Metal Sheet Type เป็น Colorbond เพื่อระบายความร้อนรวมถึงมีระบบเติมอากาศบริสุทธิ์ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองในอาคาร การติดตั้งช่องแสงธรรมชาติที่เหมาะสม รวมถึงระบบไฟ LED ทั้งอาคาร ที่จะมีแสงสว่างที่มีมาตรฐานเพียงพอ มีพรมดักฝุ่นบริเวณทางเข้า-ออกออฟฟิศ การใช้สีประเภท Low-voc ซึ่งมีสารอินทรีย์ระเหยต่ำ ไม่เป็นพิษต่อร่างกายและเพื่อให้มีอากาศภายในอาคารที่ดี นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า โดยใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ ติดตั้งระบบ Solar การวางระบบไฟฟ้าภายในอาคารด้วยระบบติดตามการใช้พลังงานในตึกทำให้สามารถประเมินการใช้พลังงานได้อย่างละเอียดมากขึ้น (มาตรฐานการใช้พลังงานในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับโลก) ฯลฯ นอกจากนี้ คลังสินค้าของกลุ่มบริษัท ร้อยละ 100 ยังได้มีการออกแบบเพื่อรองรับการผลิตพลังงาน โดยเฉพาะโครงสร้างที่รองรับระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์

Office Solutions

อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ (WHA Tower) สำนักงานระดับพรีเมียมให้เช่าของกลุ่มบริษัทฯ ตั้งอยู่ในทำเลยุทธศาสตร์บนถนนบางนา-ตราด ที่เป็นประตูสู่ EEC ซึ่งอาคาร WHA Tower ตั้งอยู่ใกล้ใจกลางกรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ ศูนย์กลางการค้า โรงเรียน และมหาวิทยาลัยนานาชาติ และอยู่ใกล้ระบบขนส่งสาธารณะในระยะที่สามารถเดินได้ภายในไม่เกิน 10 นาที ซึ่งสามารถเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างสะดวก และสามารถใช้ถนนวงแหวนรอบนอก มอเตอร์เวย์กรุงเทพ-ชลบุรี และถนนสายสำคัญอื่นๆ ได้ง่ายอีกด้วย

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายการออกแบบและสร้างอาคารสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการออกแบบที่ผสมผสานองค์ประกอบทางธรรมชาติเข้ากับอาคารผ่านการเชื่อมต่อโดยตรงกับธรรมชาติพร้อมกับการออกแบบที่สวยงานทันสมัย มีพื้นที่ทำงานโปร่งตาด้วยความสูงจากพื้นจรดเพดาน 2.9 เมตร และติดตั้งกระจกบานใหญ่หนา 3 ชั้นสามารถเปิดให้แสงสว่างธรรมชาติเข้ามาในสำนักงาน เพื่อเพิ่มบรรยากาศในการทำงาน และเป็นกระจกที่มีประสิทธิภาพที่สามารถกันความร้อนได้ร้อยละ 70 ซึ่งจะเป็นการช่วยลดการใช้ไฟฟ้าจากการใช้เครื่องปรับอากาศ และติดตั้งหลอดไฟ LED ทุกดวงช่วยให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ถึงร้อยละ 50 อีกด้วย และการใช้ระบบปรับอากาศด้วยน้ำเย็น ที่จะทำให้ผู้อยู่ในอาคารมีความสะดวกสบายพรอ้มกับการประหยัดพลังงานไปพร้อมกัน (Thermal Comfort) รวมถึงมีการอำนวยความสะดวกที่ครบครับทั้งร้านค้าและร้านอาหารเพื่อให้บริการแก่พนักงานและผู้เช่า และยังมีการออกแบบภูมิทัศน์โดยใช้พื้นที่สีเขียวทั้งภายในและนอกอาคารที่มีพื้นที่ภูมิทัศน์หรือสวนบนดาดฟ้าที่ผู้อยู่อาศัยในอาคารสามารถเข้าถึงได้ และตกแต่งด้วยน้ำพุ เพื่อเชื่อมต่อความรู้สึกกับธรรมชาติของผู้ที่อยู่ในอาคาร (Connection to Environment) อีกด้วย

นอกจากนี้ อาคาร WHA Tower ยังมีการอำนวยความสะดวกสบายโดยการให้บริการรถรับส่ง ไปยังระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า รวมถึง ห้างสรรพสินค้าใกล้เคียง สำหรับพนักงานและผู้เช่าอาคาร อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อีกด้วย และอาคาร WHA Tower ยังให้ความใส่ใจแก่ผู้ใช้อาคารในทุกกลุ่มซึ่งรวมถึงผู้พิการและกลุ่มเปราะบาง โดยผสานรวมหลักการออกแบบที่เป็นสากลเพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายและสร้างสภาพแวดล้อมที่ครอบคลุมทุกส่วน อาทิ ทางลาดสำหรับการเข้าอาคารสำหรับผู้ที่ต้องใช้รถเข็น และการมีห้องน้ำสำหรับผู้พิการ เป็นต้น อาคาร WHA Tower ยังได้รับการออกแบบให้มีสภาพแวดล้อมที่ยืดหยุ่นในการทำงาน นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ตามหลักการ Work Life Solutions และยังมีการออกแบบที่ส่งเสริมให้มีการเคลื่อนไหวของผู้อยู่ภายในอาคาร โดยมีการออกแบบให้มีบันไดที่สามารถเดินขึ้นระหว่างชั้น ลดการใช้ลิฟต์โดยสาร เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในอาคารสามารถมีกิจกรรมเพื่อสุขภาพ (Physical Activity) รวมถึงเป็นการประหยัดพลังงานไปพร้อมกัน นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมการสอนคลาสโยคะ ที่เป็นกิจกรรมในการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจ (Mental Health) อีกด้วย

อาคาร WHA Tower ยังคำนึงถึงคุณภาพชีวิต สุขภาพและอาชีวอนามัยของพนักงานและผู้เช่า โดยมีการติดตั้งระบบการควบคุมการเข้าออกอาคารแบบไร้สัมผัส ระบบตรวจจับอุณหภูมิผู้ที่เข้ามาในอาคาร เป็นต้น รวมถึงระบบการักษาความปลอดภัย ที่มีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยและการเฝ้าระวังที่มีมาตรฐานสูง ทั้งระบบการตรวจับอัคคีภัย ระบบจดจำทะเบียนรถที่เข้าออกอาคาร และกล้องวงจรปิดตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้ง เพื่อให้ อาคาร WHA Tower ยังมีมาตรการการตรวจควบคุมคุณภาพในเรื่องของฝุ่น และแสงสว่างให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงออกแบบให้ส่วนของงานระบบไม่มีเสียงเกินมาตรฐาน ที่ก่อเกิดการรบกวนทางเสียงแก่ผู้ใช้อาคาร (Acoustical comfort) เพื่อให้ผู้เช่าและผู้ใช้อาคารมีความมั่นใจถึงความปลอดภัยที่จะส่งผลต่อความรู้สึกของผู้เช่าอีกด้วย

Smart Eco-Industrial Estates

กลุ่มบริษัทฯ พัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ที่เป็นการรักษาความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการเติบทั้งทางสังคม ทั้งนี้ เนื่องจากมีผู้คนจำนวนมากที่มีความเกี่ยวข้องกับนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งผู้ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ภายในนิคมฯ ผู้ที่สัญจรผ่าน รวมถึงชุมชนผู้อยู่อาศัยโดยรอบ ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงมีการออกแบบโครงการ รวมถึงมีมาตรการที่รักษาและตรวจวัดคุณภาพทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างเป็นระบบ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการเป็นอยู่ของผู้คนทั้งหมดให้มีมาตรฐานที่ดี โดยสามารถสรุปเป็นประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้

การออกแบบนิคมเชิงนิเวศน์ (Biophilic design):

กลุ่มบริษัทฯ มีการออกแบบนิคมอุตสาหกรรมที่ผสานสิ่งแวดล้อมเข้ามาในพื้นที่ โดยมีการกำหนดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งจะมีประโยชน์ทั้งสำหรับผู้ที่อยู่ภายในนิคมให้มีพื้นที่สีเขียวได้ใช้ประโยชน์ รวมถึงเป็นการควบคุมคุณภาพทางด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อาศัยโดยรอบพื้นที่อีกด้วย

การควบคุมคุณภาพอากาศ:

กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยตรวจวัดดัชนีฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) และฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ทั้งในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม และพื้นที่ชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมในรัศมี 5 กิโลเมตร อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบอัตโนมัติ (Air Quality Monitoring Station: AQMS) รวมถึงข้อมูลอุตนิยมวิทยา บริเวณพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องอัตโนมัติ ทั้งยังสามารถแสดงผลการตรวจวัดแบบทันที ไปที่ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC) ซึ่งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยายกาศ จะถูกรายงานต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 ครั้งต่อปี โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานผลปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring report) ทั้งนี้ปี 2565 กลุ่มบริษัทฯ ได้บรรลุเป้าหมายตามมาตรการที่กำหนดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยค่าชี้วัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปอยู่ในมาตรฐานที่กำหนดทั้งหมด

การควบคุมคุณภาพน้ำ:

กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจสาธารณูปโภค ผ่านบริษัทย่อย WHAUP โดยให้บริการแก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมเป็นหลัก ซึ่งเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานของนิคมอุตสาหกรรม เพื่อให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าจะมีแหล่งน้ำที่มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ โดยมีลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการดังต่อไปนี้

 • การจัดหาและจำหน่ายนํ้าดิบ
  • ให้บริการจัดหาและจำหน่ายนํ้าดิบให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทฯ โดยบริษัทจะจัดหานํ้าดิบเพื่อเป็นทางเลือกในการใช้นํ้าของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม โดยมีกลุ่มลูกค้าหลักคือ กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี กลุ่มอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก เป็นต้น
 • การผลิตและจำหน่ายนํ้าเพื่ออุตสาหกรรม เป็นการให้บริการผลิตและจำหน่ายนํ้าเพื่ออุตสาหกรรม แก่ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ สามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภทหลัก ได้แก่
  • น้ำเพื่อกระบวนการผลิต (Process Water) มีลักษณะเป็นน้ำเพื่ออุตสาหกรรมซึ่งทำให้สะอาดโดยผ่านกระบวนการตกตะกอนและการกรอง กระบวนการเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในกระบวนการผลิตทั่วไป กลุ่มลูกค้าสำหรับน้ำประเภทนี้ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น โรงงานประกอบรถยนต์ และโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร และกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ เป็นต้น
  • น้ำเพื่อกระบวนการผลิตปราศจากคลอรีน (Clarified Water) เป็นน้ำที่ผ่านกระบวนการตกตะกอนการกรองและการเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อ (ในปริมาณและความเข้มข้นที่ต่ำกว่าน้ำเพื่อกระบวนการผลิต) โดยปริมาณคลอรีนดังกล่าวจะแทบหมดไปเมื่อทำการจ่ายน้ำ Clarified Water ไปสู่ลูกค้า โดยผลิตภัณฑ์นี้สามารถสนองตอบความต้องการของลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมหนัก ได้แก่ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี เนื่องจากสารคลอรีนอาจเข้าไปกัดกร่อนเครื่องจักรของลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมเหล่านี้ได้
  • น้ำเพื่ออุตสาหกรรมคุณภาพสูง (Premium Clarified Water) เป็นน้ำเพื่ออุตสาหกรรมที่มีคุณลักษณะสูงกว่าน้ำอุตสาหกรรมปกติ โดยผลิตผ่านเทคโนโลยีเมมเบรนคุณภาพสูง ส่งจำหน่ายแก่ลูกค้าในกลุ่มโรงไฟฟ้าเป็นหลัก โดยในปี 2563 ถือเป็นปีแรกที่บริษัทได้เปิดให้บริการน้ำประเภทนี้ที่นิคมอุตสาหกรรม ESIE
  • น้ำเพื่ออุตสาหกรรมปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) เป็นน้ำเพื่ออุตสาหกรรมที่มีความบริสุทธิ์สูงมาก โดยดึงแร่ธาตุต่างๆ ออกจากน้ำ ใช้ในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมบางประเภท เช่น โรงไฟฟ้า ปิโตรเคมี อิเล็คทรอนิกส์ เป็นต้น
 • การบริหารจัดการนํ้าเสีย (Wastewater Treatment)
  • ให้บริการครบวงจรเพื่อการบำบัดน้ำเสียแก่ผู้ผลิตที่มีโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะบำบัดน้ำเสียตามมาตรฐานที่กำหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรมก่อนจะระบายลงสู่บ่อบำบัดกลางของนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอแต่ละแห่ง น้ำที่บำบัดแล้วสามารถปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติหรือนำกลับไปใช้ซ้ำในกระบวนการผลิตได้ ซึ่งปริมาณน้ำเสียจากทุกโรงงานที่ดับบลิวเอชเอบำบัด

แนวทางการบริหารจัดการความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ด้วยกิจกรรมของกลุ่มบริษัทฯ หลายส่วนเป็นงานบริการที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียจำนวนมาก ทำให้กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยเฉพาะปัญหาจากโรคอุบัติใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของแรงงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
อ่านเพิ่มเติม
พิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าอบรมในหลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพครบวงจรสำหรับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม (Wellness for Industry) รุ่นที่ 1 จำนวน 21 คน จาก 18 หน่วยงานชั้นนำในภาคเอกชน
วันที่ 10 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าอบรมในหลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพครบวงจรสำหรับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม
อ่านเพิ่มเติม
โครงการคิดค่าเช่าถูกสําหรับชุมชน
กลุ่มบริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมคุณค่าและโอกาสสําหรับชุมชนท้องถิ่นโดยจัดหาพื้นที่ว่างให้เช่า โดยคิดค่าเช่าถูก ประมาณ 250-500 บาท/ไร่/ปี ให้ใช้เป็นพื้นที่เพาะปลูกสําหรับชุมชน
อ่านเพิ่มเติม