ด้านธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจ

ระบบควบคุมการจราจs (VMS)

ระบบควบคุมการจราจรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของยานพาหนะ ที่เข้า-ออกในเขตนิคมอุตสาหกรรม โดยติดตั้งระบบควบคุมไฟ จราจรอัตโนมัติร่วมกับอุปกรณ์นับจํานวนยานพาหนะ ซึ่งจะมีการจดจําป้ายทะเบียนและควบคุมการทํางานของไฟจราจรตามสถานะการจราจรในขณะนั้นและช่วยลดปริมาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง ทั้งนี้ ระบบ VMS ช่วยให้ประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงลงได้ถึง 29,804 ลิตรต่อปี ซึ่งส่งผลให้มลพิษทางอากาศและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ยังช่วยลดระยะเวลาในการสัญจรในช่วงเวลาที่มีสภาพการจราจรหนาแน่นในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด (WHAESIE) จากเดิม 10 นาที เหลือเพียง 3 นาที และลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางการจราจรจาก 3 รายในปี 2563 เป็น 1 รายใน ปี 2564 และมีแผนติดตั้งระบบ VMS บริเวณทางเข้าหลัก ทั้งหมด 38 จุดในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2565

บริการการจัดเก็บทรัพย์สินส่วนบุคคล (SELF-STORAGE)
กลุ่มบริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายที่จะขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์ระยะยาว เพื่อนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการครบวงจรที่มีมูลค่าเพิ่ม พร้อมนวัตกรรมล้ำสมัย เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ด้วยเหตุนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้เล็งเห็นโอกาสในธุรกิจการจัดเก็บทรัพย์สินส่วนบุคคล (Self-Storage) ซึ่งมีศักยภาพที่จะเติบโตได้อย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการขยายตัวของสังคมเมือง
อ่านเพิ่มเติม
การดำเนินงานด้านภาษีของบริษัท
บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านภาษี โดยยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปฏิบัติตามกฎหมายด้านภาษีที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์สูงสุดและสร้างความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนมีแนวทางในการวางแผนภาษีและการปฏิบัติทางด้านภาษีให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับกลยุทธ์และเป้าหมายการประกอบธุรกิจของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
การสนับสนุนสถาบันและสมาคมทางธุรกิจต่างๆ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและพัฒนาธุรกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ผ่านความร่วมมือกับองค์กร สมาคมการค้า องค์กรของรัฐและองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรเพื่อช่วยขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ที่จะส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยการดำเนินการดังกล่าว กลุ่มบริษัทฯ ได้ยึดมั่นในความโปร่งใส ภายใต้การกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมที่ดี
อ่านเพิ่มเติม