ด้านธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจ

การสนับสนุนสถาบันและสมาคมทางธุรกิจต่างๆ

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัท (“ กลุ่มบริษัท”) มุ่งมั่นที่จะสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน และพัฒนาธุรกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ผ่านความร่วมมือกับองค์กร สมาคมการค้า องค์กรของรัฐและองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรเพื่อช่วยขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ที่จะส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยการดำเนินการดังกล่าว กลุ่มบริษัท ได้ยึดมั่นในความโปร่งใส ภายใต้การกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมที่ดี กลุ่มบริษัทมิได้ให้การสนับสนุนเพื่อชี้นำองค์กรใด หรือเป็นผู้แทนที่มีส่วนได้เสียทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค หรือการรณรงค์หาเสียง ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง การเมืองระดับชาติ และอื่นๆ (การใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง การลงประชามติ ฯลฯ)

ทั้งนี้ในปี 2566 กลุ่มบริษัท ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยได้นำไปเชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ใน การดำเนินธุรกิจ กลุ่มบริษัท จึงได้สนับสนุนและผลักดันนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ UN Global Compact

รายละเอียดเพิ่มเติม https://unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/156095-WHA-Corporation-Public-Company-Limited

ลำดับ รายชื่อสมาคม/องค์กร จำนวนเงินที่สนับสนุน (บาท)
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
1 หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM) 428,000.00 535,000.00 535,000.00 535,000.00 535,000.00
2 หอการค้าออสเตรเลีย - ไทย (AUSTCHAM) 117,700.00 117,700.00 160,500.00 160,500.00 160,500.00
3 สภาหอการค้าอังกฤษแห่งประเทศไทย 160,500.00 214,000.00 261,080.00 214,000.00 214,000.00
4 สมาคมการค้ายูโรเปียนเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์ (EABC) 16,050.00 25,680.00 25,680.00 25,680.00 25,680.00
5 หอการค้าเยอรมันไทย 16,050.00 16,050.00 16,050.00 16,050.00 16,050.00
6 หอการค้าฝรั่งเศส - ไทย 29,425.00 31,565.00 31,565.00 31,565.00 31,565.00
7 หอการค้าญี่ปุ่น - กรุงเทพฯ 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00
8 หอการค้ามาเลเซีย - ไทย - 6,000.00 6,000.00 10,000.00 -
9 หอการค้านิวซีแลนด์ - ไทย (NZTCC) 10,700.00 10,700.00 - - 10,700.00
10 หอการค้าสิงคโปร์ - ไทย 6,687.51 - 8,560.00 - 8,560.00
11 หอการค้าไทย - แอฟริกาใต้ 10,165.00 10,700.00 9,630.00 9,630.00 10,700.00
12 หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 12,840.00 12,840.00 12,840.00 12,840.00 2,140.00
13 หอการค้าไทย - จีน - - - - -
14 หอการค้าไทย - อิตาเลียน 14,552.00 14,552.00 14,552.00 14,552.00 14,552.00
15 หอการค้าเดนมาร์ก - ไทย - 16,051.01 16,050.80 18,190.65 18,190.30
16 หอการค้าเบลเยียม-ลักเซมเบอร์กไทย - - - - 29,960.00
17 สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย 4,815.00 - - - -
18 สภาธุรกิจไทย - เวียดนาม 3,000.00 3,000.00 - 3,000.00 3,000.00
19 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี - - - - -
20 สมาคมการค้าไทย - ยุโรป (TEBA) - - - - 53,500.00
21 สมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร 60,000.00 75,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00
22 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 52,568.00 22,568.00 22,568.00 22,568.00 22,568.00
23 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 4,280.00 4,280.00 4,280.00 4,280.00 -
24 สมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย (TPVA Thailand) - - - 2,000.00 2,000.00
25 สถาบันน้ำ และสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน (WEIS) - - - - -
รายละเอียด จำนวนเงินที่สนับสนุน (บาท)
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
Lobbying interest representation or similar - - - - -
Local, regional, or national political campaigns/ organizations/ candidates - - - - -
Trade associations or tax-exempt groups (e.g. think tanks) 1,004,932.51 1,173,286.01 1,271,955.80 1,227,455.65 1,306,265.30
Other (e.g. spending related to ballot measures or referendums) - - - -  
Total contributions and other spending 1,004,932.51 1,173,286.01 1,271,955.80 1,227,455.65 1,306,265.30
Data coverage (as % of denominator, indicating the organizational scope of the reported data) 100% 100% 100% 100% 100%

ในปี 2565 กลุ่มบริษัทฯ ให้การสนับสนุนองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

1. สนับสนุนเรื่องความยั่งยืนด้านน้ำในเขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออก (90,000 บาท)

กลุ่มบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของThai Industrial Estate and Strategic Partner Association และ สถาบันน้ำ และสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน (WEIS) ซึ่งมีส่วนผลักดันให้เกิดความมั่นคงของแหล่งน้ำในภาคตะวันออกของประเทศไทยและในเขตพื้นที่ EEC โดยร่วมกันให้เกิด การใช้น้ำจากแหล่งที่มีความยั่งยืนจากจังหวัดจันทบุรี ประเทศไทย เพื่อเสริมแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการใช้ในภาคตะวันออก นอกจากนี้ ยังมีการผลักดันให้เกิดการคิดค่าน้ำที่เป็นธรรมทั้งด้านผู้ผลิตและผู้ใช้น้ำ

2. สนับสนุนส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ระหว่างกันอย่างเสรี (P2P Energy Trading) (24,568 บาท)

กลุ่มบริษัทฯ เป็นสมาชิกองค์กรและสมาคมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย (TPVA Thailand) ที่เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ความตั้งใจดังกล่าวเกิดขื้นจริง โดยระบบการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างกัน (Peer-to-Peer Energy Trading system) จะช่วยเอื้อการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ระหว่างกันของผู้ใช้แต่ละรายในนิคมอุตสาหกรรม นอกจากนี้ “ระบบบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะด้วยดิจิทัล” (Smart Energy Platform) สำหรับการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ โดใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (Block chain) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในการทำธุรกรรมและอำนวยความสะดวกการซื้อขายพลังงานระหว่างผู้ผลิตไฟฟ้ารายย่อยกับผู้ใช้พลังงาน ทำให้เกิดการบริหารจัดการการใช้พลังงานทางเลือกอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมพลังงานยั่งยืน ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการอย่างเต็มระบบจะทำให้มีพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นภายในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นการเสริมความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ พร้อมกับสร้างความมั่นคงทางพลังงานที่จะเป็นการช่วยให้กลุ่มลูกค้ามีความยั่งยืนไปพร้อมกัน

บริการการจัดเก็บทรัพย์สินส่วนบุคคล (SELF-STORAGE)
กลุ่มบริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายที่จะขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์ระยะยาว เพื่อนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการครบวงจรที่มีมูลค่าเพิ่ม พร้อมนวัตกรรมล้ำสมัย เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ด้วยเหตุนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้เล็งเห็นโอกาสในธุรกิจการจัดเก็บทรัพย์สินส่วนบุคคล (Self-Storage) ซึ่งมีศักยภาพที่จะเติบโตได้อย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการขยายตัวของสังคมเมือง
อ่านเพิ่มเติม
การดำเนินงานด้านภาษีของบริษัท
บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านภาษี โดยยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปฏิบัติตามกฎหมายด้านภาษีที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์สูงสุดและสร้างความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนมีแนวทางในการวางแผนภาษีและการปฏิบัติทางด้านภาษีให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับกลยุทธ์และเป้าหมายการประกอบธุรกิจของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
กลุ่มบริษัทฯ ยึดมั่นในการปลูกฝังพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อให้เกิดเป็นผลกระทบเชิงบวกในการดําเนิน ธุรกิจทุกภาคส่วน ทั้งนี้ การทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบนับว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ดังนั้นกลุ่มบริษัทฯ จึงได้จัดทําและทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อต่อต้านและป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง โดยนโยบายนี้มีผลครอบคลุมไปยังพนักงาน คู่ค้าผู้จัด จําหน่ายสินค้าบริการ ผู้รับเหมา บริษัทย่อย และบริษัทร่วมค้า (Joint Ventures)
อ่านเพิ่มเติม