ด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการ SOLAR PV ECO บนพื้นที่โรงงาน “บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จํากัด” ในนิค อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด

โครงการ Solar PV Eco System เป็นโครงการพลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สําหรับโรงงาน ซึ่งประกอบไปด้วยทั้ง Solar Rooftop, Solar Car park, และ Solar Floating บนพื้นที่โรงงาน บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จํากัด” ในนิคมอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด โดยการติดตั้ง Solar บนหลังคาโรงงาน 2 อาคารของคอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จํานวน 27,400 ตารางเมตร โดยอาคารแรก มีขนาดติดตั้ง 482 กิโลวัตต์ และอาคารที่ 2 มีขนาดติดตั้ง 2,275 กิโลวัตต์ รวมทั้งการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาลานจอดรถ (Solar Carpark) พื้นที่ขนาด 8,400 ตารางเมตร กําลังการผลิตไฟฟ้า 958 กิโลวัตต์ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ํา (Solar Floating) บนพื้นที่บ่อน้ํา จํานวน 7,000 ตารางเมตร กําลังการผลิตไฟฟ้า 475 กิโลวัตต์ ทั้งนี้ การตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดของคอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) คิดเป็นพื้นที่รวม 42,800 ตารางเมตร โดยมีขนาดกําลังผลิตไฟฟ้าคิดเป็น 4.2 เมกะวัตต์ ภายใต้สัญญาในการให้บริการ 15 ปี

โครงการ SOLAR PV ECO บนพื้นที่โรงงาน “บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จํากัด” ในนิค อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด

 

Solar Car Park

Solar Rooftop

Floating Solar System

GREEN BUILDING
The procurement of construction materials is an important step in WHA Group’s project development process. Therefore, the company has implemented sustainable procurement practices to ensure that no products are sourced from protected areas.
อ่านเพิ่มเติม
การบริหารจัดการของเสียที่เกิดจากกระบวนการก่อสร้าง
กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการจัดการของเสียของทั้ง 4 กลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายคุณภาพสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน และความหลากหลายทางชีวภาพ (Environmental Quality, Energy Conservation and Biodiversity Policy) รวมถึงเป็นไปตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการของเสียที่ระบุไว้ในผลการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อบริหารและจัดการของเสียเพื่อกำกับดูแลและตรวจสอบการจัดการของเสียให้เป็นไปตามแนวทางที่เหมาะสมตามข้อกำหนดทางกฎหมาย คณะทำงานดังกล่าวจะตรวจสอบและจำแนกของเสียแต่ละประเภทจากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนส่งเสริมนโยบายการจัดการการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกลุ่มบริษัทฯ
อ่านเพิ่มเติม
กระบวนการบริหารสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Integrated Environmental Management System: EMS)
กลุ่มบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสําคัญอย่างยิ่งและได้มีการดําเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรมาอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเน้นการนํารูปแบบและระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพมาใช้
อ่านเพิ่มเติม