การรณรงค์ของเรา

ด้านธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจ
จากการที่ทั่วโลกหันมาปรับเปลี่ยนบริบททางเศรษฐกิจเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนที่มากขึ้น บรรษัทภิบาลที่ดีจึงนับเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว และยังเป็น ปัจจัยพื้นฐานในการบริหารจัดการองค์กรด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักจริยธรรม กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอได้ยึดหลักความโปร่งใส ความตระหนักในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และ ความยุติธรรม มาใช้เป็นหลักสำคัญในการพัฒนาการกำกับดูแลองค์กร
นอกจากนี้ การกำกับดูแลกิจการสู่ความยั่งยืน เป็นอีกสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจของ กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ โดยได้ดำเนินการ ด้านการบริหารความเสี่ยง และการดำเนินงานด้านภาษีของบริษัท โดยยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดและสร้างความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการของกลุ่มบริษัทฯ จึงตระหนักถึงความสำคัญของปัจจัยดังกล่าวในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจ ซึ่งหลักบรรษัทภิบาลที่ดีจะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงสะท้อนว่าผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความสอดคล้องกับแนวทางการบริหารที่คณะผู้บริหารยึดถือ
Year :
ศูนย์ข้อมูล (DATA CENTER) มาตรฐานระดับโลก
ธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์มของดับบลิวเอชเอดําเนินงานโดยบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินโฟนิท จํากัด ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทย่อยของ กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการด้านดิจิทัลหลากหลายรูปแบบตามความต้องการของลูกค้า
อ่านเพิ่มเติม
Smart Healthcare
กลุ่มบริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสในธุรกิจบริการสุขภาพและการแพทย์ จึงได้พัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบโจทย์วิถีชีวิตสมัยใหม่ในยุคดิจิทัล
อ่านเพิ่มเติม
Smart Digital
เพราะความเติบโตด้านอุตสาหกรรมและดิจิทัลนั้นมีความเกี่ยวเนื่องกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง กลุ่มธุรกิจ WHA Digital Platform ยังคงมุ่งสร้างความมั่นใจว่าระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านแพลตฟอร์มดิจิทัลของกลุ่มบริษัทฯ
อ่านเพิ่มเติม
Smart Energy
ตามที่กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ความสนใจในนวัตกรรมด้านพลังงานนั้น กลุ่มบริษัท WHAUP ได้สานต่อความร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต้บันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการพัฒนาพลังงาน SMART Energy และระบบไมโครกริดร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้าและพัฒนาระบบพลังงานให้มีเสถียรภาพยิ่งขึ้นภายในนิคมอุตสาหกรรม
อ่านเพิ่มเติม
เทคโนโลยีการควบคุมกํากับดูแลและเก็บข้อมูล (SUPERVISORY CONTROL AND DATA ACQUISITION - SCADA) ในโรงบําบัดน้ำเสีย
ในปัจจุบัน กลุ่มบริษัท WHAUP อยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อเพิ่มนําเทคโนโลยี SCADA มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในโรงบําบัดน้ําเสียซึ่งตั้งอยู่ภายในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation - EECi) ในเขตอําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
อ่านเพิ่มเติม
Smart Metering
กลุ่มบริษัท WHAUP ได้ริเริ่มพัฒนาระบบ SMART Metering เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามการจ่ายน้ํา โดยการเปลี่ยนมาตรวัดน้ําจากระบบอะนาล็อกที่ติดตั้งไว้เพื่อบันทึกปริมาณน้ําจ่ายและการใช้งานของผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมเป็นการแสดงผลในระบบดิจิทัล
อ่านเพิ่มเติม