การรณรงค์ของเรา

ด้านธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจ
จากการที่ทั่วโลกหันมาปรับเปลี่ยนบริบททางเศรษฐกิจเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนที่มากขึ้น บรรษัทภิบาลที่ดีจึงนับเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว และยังเป็น ปัจจัยพื้นฐานในการบริหารจัดการองค์กรด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักจริยธรรม กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอได้ยึดหลักความโปร่งใส ความตระหนักในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และ ความยุติธรรม มาใช้เป็นหลักสำคัญในการพัฒนาการกำกับดูแลองค์กร
นอกจากนี้ การกำกับดูแลกิจการสู่ความยั่งยืน เป็นอีกสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจของ กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ โดยได้ดำเนินการ ด้านการบริหารความเสี่ยง และการดำเนินงานด้านภาษีของบริษัท โดยยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดและสร้างความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการของกลุ่มบริษัทฯ จึงตระหนักถึงความสำคัญของปัจจัยดังกล่าวในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจ ซึ่งหลักบรรษัทภิบาลที่ดีจะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงสะท้อนว่าผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความสอดคล้องกับแนวทางการบริหารที่คณะผู้บริหารยึดถือ
Year :
ระบบควบคุมการจราจs (VMS)
ระบบควบคุมการจราจรภายในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของยานพาหนะที่เข้าออกในเขตนิคมอุตสาหกรรม
อ่านเพิ่มเติม
ศูนย์ควบคุมส่วนกลาง (UNIFIED OPERATION CENTER: UOC)
กลุ่มบริษัทฯ จัดตั้งศูนย์ควบคุมส่วนกลางขึ้นในปี 2562 เพื่อติดตามผลและการเฝ้าระวังแบบเรียลไทม์โดยใช้ตัวบ่งชี้จากสภาวะแวดล้อม ตัวอย่างเช่น คุณภาพอากาศ ปริมาณน้ําฝน และคุณภาพน้ําเสีย
อ่านเพิ่มเติม
โครงการแอพพลิเคชั่นเพื่องานบริการซ่อมบํารุงอาคาร (LBMS)
กลุ่มบริษัทฯ ได้พัฒนาและนําร่องการใช้แอพพลิเคชั่นเพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการลูกค้าผู้ใช้บริการคลังสินค้าแบบ built-to-suit และโรงงาน/คลังสินค้าแบบ สําเร็จรูป (Ready-built) ทั้งในด้านการแจ้งงานซ่อมบํารุง การยื่นเรื่องเคลมประกัน รวมถึงการควบคุมและประกันคุณภาพ
อ่านเพิ่มเติม
ระบบนําทัวร์เสมือนจริง 360° (VIRTUAL TOUR 360°)
กลุ่มบริษัทฯ ได้ศึกษาการนําเทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาใช้ประโยชน์ ตัวอย่างเช่น การใช้โดรน (drone) ถ่ายภาพและวิดีโอ
อ่านเพิ่มเติม
ระบบควบคุมเครื่องสูบน้ําดับเพลิงด้วยเทคโนโลยี SCADA
เทคโนโลยี Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) ถูกนํามาใช้ที่โครงการ Warehouse Farm 9 แห่ง ของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อติดตามและตรวจจับการทํางานของระบบป้องกันอัคคีภัย อันประกอบด้วย เครื่องสูบน้ําดับเพลิง เครื่องสูบน้ํารักษาแรงดัน และสัญญาณเตือนภัย
อ่านเพิ่มเติม
ศูนย์ E-COMMERCE PARK
กลุ่มบริษัทฯ ได้ก่อตั้งโครงการโลจิสติกส์ พาร์ค แห่งแรกในประเทศไทย โดยโครงการตั้งอยู่บนถนนบางนา-ตราด กม.37 อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา บนพื้นที่กว่า 200,000 ตารางเมตร
อ่านเพิ่มเติม