การรณรงค์ของเรา

ด้านธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจ
จากการที่ทั่วโลกหันมาปรับเปลี่ยนบริบททางเศรษฐกิจเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนที่มากขึ้น บรรษัทภิบาลที่ดีจึงนับเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว และยังเป็น ปัจจัยพื้นฐานในการบริหารจัดการองค์กรด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักจริยธรรม กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอได้ยึดหลักความโปร่งใส ความตระหนักในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และ ความยุติธรรม มาใช้เป็นหลักสำคัญในการพัฒนาการกำกับดูแลองค์กร
นอกจากนี้ การกำกับดูแลกิจการสู่ความยั่งยืน เป็นอีกสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจของ กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ โดยได้ดำเนินการ ด้านการบริหารความเสี่ยง และการดำเนินงานด้านภาษีของบริษัท โดยยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดและสร้างความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการของกลุ่มบริษัทฯ จึงตระหนักถึงความสำคัญของปัจจัยดังกล่าวในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจ ซึ่งหลักบรรษัทภิบาลที่ดีจะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงสะท้อนว่าผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความสอดคล้องกับแนวทางการบริหารที่คณะผู้บริหารยึดถือ
Year :
Investor Club
กลุ่มบริษัทฯ จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “ขยะอุตสาหกรรมสู่พลังงานไฟฟ้า (Industrial Waste to Energy)” ให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมรวมถึงแนะนําโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี (CCE) ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 (WHA CIE 1)
อ่านเพิ่มเติม
ชมรมพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ในปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดตั้งชมรมพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR Club) ขึ้นสองชมรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท WHAUP ที่สนใจเปิดโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย
อ่านเพิ่มเติม
ชมรมลูกค้าดับบลิวเอชเอ
กลุ่มบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท WHAUP ได้ก่อตั้งชมรมลูกค้าต่างๆ ขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้า เปิดโอกาสให้กลุ่มบริษัทฯ มีการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อทําความเข้าใจ ความสนใจและข้อกังวลของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
แนวทางการป้องกัน 3 ระดับ
ในปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ ได้นําแนวทางการป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense: 3LOD) มาใช้ เพื่อเสริมประสิทธิภาพการสื่อสารเกี่ยวกับการบริหารและควบคุมความเสี่ยง
อ่านเพิ่มเติม