การรณรงค์ของเรา

ด้านธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจ
จากการที่ทั่วโลกหันมาปรับเปลี่ยนบริบททางเศรษฐกิจเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนที่มากขึ้น บรรษัทภิบาลที่ดีจึงนับเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว และยังเป็น ปัจจัยพื้นฐานในการบริหารจัดการองค์กรด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักจริยธรรม กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอได้ยึดหลักความโปร่งใส ความตระหนักในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และ ความยุติธรรม มาใช้เป็นหลักสำคัญในการพัฒนาการกำกับดูแลองค์กร
นอกจากนี้ การกำกับดูแลกิจการสู่ความยั่งยืน เป็นอีกสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจของ กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ โดยได้ดำเนินการ ด้านการบริหารความเสี่ยง และการดำเนินงานด้านภาษีของบริษัท โดยยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดและสร้างความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการของกลุ่มบริษัทฯ จึงตระหนักถึงความสำคัญของปัจจัยดังกล่าวในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจ ซึ่งหลักบรรษัทภิบาลที่ดีจะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงสะท้อนว่าผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความสอดคล้องกับแนวทางการบริหารที่คณะผู้บริหารยึดถือ
Year :
Smart Energy
WHAUP มุ่งมั่นและใส่ใจในการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงาน โดยได้ดําเนินความร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ภายใต้บันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ในการ พัฒนาระบบพลังงาน SMART Energy และระบบไมโครกริดร่วมกัน
อ่านเพิ่มเติม
Smart Metering
ด้วยแนวคิดในการพัฒาอย่างต่อเนื่อง WHAUP ได้ริเริ่มพัฒนาระบบ “SMART Metering” ในช่วงปลายปี 2562 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามการจ่ายน้ําโดยการเปลี่ยนมาตรวัด น้ําจากระบบอะนาล็อกที่ติดตั้งไว้
อ่านเพิ่มเติม
เทคโนโลยีการควบคุมกํากับดูแลและเก็บข้อมูล (SUPERVISORY CONTROL AND DATA ACQUISITION - SCADA) ในโรงบําบัดน้ําเสีย
ในปัจจุบัน WHAUP อยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถโดยใช้เทคโนโลยี SCADA ในโรงบําบัดน้ําเสียซึ่งตั้งอยู่ภายในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation - EECi) ในเขตอําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
อ่านเพิ่มเติม
ศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี TUSPARK WHA
ในปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ โดย WHAID กับ และ บริษัท ทัส โฮลดิ้งส์ จํากัด (TUS) ผู้พัฒนาศูนย์ให้บริการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีชั้นนําจากประเทศจีผประกาศจัดตั้งบริษัท ร่วมทุน ภายใต้ชื่อ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ทัส จํากัด (WHA TUS)
อ่านเพิ่มเติม
บริการก๊าซอุตสาหกรรมและระบบท่อส่งก๊าซ
กลุ่มบริษัท WHAID และบริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด หรือ BIG ร่วมกันจัดตั้งบริษัทร่วมทุนภายใต้ชื่อ บริษัท บีไอจี ดับบลิวเอชเอ อินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด (BIG WHA Industrial Gas Co., Ltd.) ซึ่งเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของกลุ่ม บริษัทฯ
อ่านเพิ่มเติม
5G Smart Ecosystem
ด้วยแนวโน้มการเติบโตทางด้านดิจิทัลและระบบสื่อสารไร้สายที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ระบบเชื่อมโยงที่ปลอดภัย มีความเสถียร รวดเร็วและเชื่อถือได้จึงเป็นปัจจัยพื้นฐานในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล
อ่านเพิ่มเติม