การรณรงค์ของเรา

ด้านธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจ
จากการที่ทั่วโลกหันมาปรับเปลี่ยนบริบททางเศรษฐกิจเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนที่มากขึ้น บรรษัทภิบาลที่ดีจึงนับเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว และยังเป็น ปัจจัยพื้นฐานในการบริหารจัดการองค์กรด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักจริยธรรม กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอได้ยึดหลักความโปร่งใส ความตระหนักในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และ ความยุติธรรม มาใช้เป็นหลักสำคัญในการพัฒนาการกำกับดูแลองค์กร
นอกจากนี้ การกำกับดูแลกิจการสู่ความยั่งยืน เป็นอีกสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจของ กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ โดยได้ดำเนินการ ด้านการบริหารความเสี่ยง และการดำเนินงานด้านภาษีของบริษัท โดยยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดและสร้างความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการของกลุ่มบริษัทฯ จึงตระหนักถึงความสำคัญของปัจจัยดังกล่าวในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจ ซึ่งหลักบรรษัทภิบาลที่ดีจะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงสะท้อนว่าผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความสอดคล้องกับแนวทางการบริหารที่คณะผู้บริหารยึดถือ
Year :
ชมรมลูกค้าดับบลิวเอชเอ
กลุ่มบริษัทฯ ได้ก่อตั้งชมรมลูกค้าต่าง ๆ ขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้า เปิดโอกาสให้กลุ่มบริษัทฯ เพิ่มช่องทางในการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อทําความเข้าใจความสนใจและข้อกังวลของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
ความพึงพอใจของลูกค้านับเป็นปัจจัยสําคัญของกลุ่มบริษัทฯ ในการสร้างผลกําไรให้กับธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ ปัจจุบันที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าได้เข้ามามีอิทธิพลมากขึ้น ทั้งยังเพิ่มความท้าทายในการรักษาฐานลูกค้าเดิมหรือการหาลูกค้ารายใหม่ๆ
อ่านเพิ่มเติม
แนวทางบริหารจัดการ
กลุ่มธุรกิจหลักทั้ง 4 กลุ่มของกลุ่มบริษัทฯ นั้นขับเคลื่อนด้วยพันธสัญญาในการเป็น “The Ultimate Solution for Sustainable Growth” โดยมุ่งนําเสนอบริการที่หลากหลายครบวงจรให้กับลูกค้า
อ่านเพิ่มเติม
ศูนย์ข้อมูล (DATA CENTER) มาตรฐานระดับโลก
ธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์มของดับบลิวเอชเอดําเนินงานโดยบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินโฟนิท จํากัด ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทฯ โดยให้บริการด้านดิจิทัลหลากหลายรูปแบบตามความต้องการของลูกค้า รวมถึง Data Center
อ่านเพิ่มเติม
กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอจัดงาน 5G WHA SMART EcoSYSTEM ให้แก่ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม
กลุ่มบริษัทฯ จัดงาน 5G WHA Smart Ecosystem นําเสนอข้อมูลความรู้ด้านเทคโนโลยี 5G และการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัลให้แก่ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ
อ่านเพิ่มเติม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ร่วมงานสัมมนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัล ชี้เทคโนโลยีเป็นตัวเร่งขับเคลื่อนอีอีซีและประเทศไทย
คุณจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธาน เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ รัฐเอกชนพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ภายในงาน “เศรษฐกิจ ดิจิทัล พลิกฟื้นประเทศ” จัดโดย บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)
อ่านเพิ่มเติม