การรณรงค์ของเรา

ด้านธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจ
จากการที่ทั่วโลกหันมาปรับเปลี่ยนบริบททางเศรษฐกิจเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนที่มากขึ้น บรรษัทภิบาลที่ดีจึงนับเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว และยังเป็น ปัจจัยพื้นฐานในการบริหารจัดการองค์กรด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักจริยธรรม กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอได้ยึดหลักความโปร่งใส ความตระหนักในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และ ความยุติธรรม มาใช้เป็นหลักสำคัญในการพัฒนาการกำกับดูแลองค์กร
นอกจากนี้ การกำกับดูแลกิจการสู่ความยั่งยืน เป็นอีกสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจของ กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ โดยได้ดำเนินการ ด้านการบริหารความเสี่ยง และการดำเนินงานด้านภาษีของบริษัท โดยยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดและสร้างความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการของกลุ่มบริษัทฯ จึงตระหนักถึงความสำคัญของปัจจัยดังกล่าวในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจ ซึ่งหลักบรรษัทภิบาลที่ดีจะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงสะท้อนว่าผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความสอดคล้องกับแนวทางการบริหารที่คณะผู้บริหารยึดถือ
Year :
การออกแบบคลังสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กลุ่มธุรกิจพัฒนาและบริการจัดการอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ มีการออกแบบคลังสินค้าภายใต้แนวคิด Built-to-Suit โดยมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
อ่านเพิ่มเติม
ระบบนําทัวร์เสมือนจริง 360° (VIRTUAL TOUR 360°)
กลุ่มบริษัทฯ ได้นําเทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาใช้ประโยชน์ในธุรกิจพัฒนาและบริการจัดการอสังหาริมทรัพย์ ตัวอย่างเช่น การใช้โดรน (drone) ถ่ายภาพและวิดีโอ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเยี่ยมชมระบบโครงสร้างพื้นฐานของคลังสินค้าทั้งแบบเรียลไทม์ และแบบเสมือนจริงได้จากทั่วทุกมุมโลก
อ่านเพิ่มเติม
โครงการแอปพลิเคชั่นเพื่อบริการซ่อมบํารุงอาคาร และโลจิสติกส์ (LBMS)
กลุ่มบริษัทฯ ได้พัฒนาและนําร่องการใช้แอปพลิเคชั่นเพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการลูกค้าผู้ใช้บริการคลังสินค้าแบบ Built-to-Suit และโรงงาน/คลังสินค้าแบบ สําเร็จรูป (Ready-built) ทั้งในด้านการซ่อมบํารุง การยื่นเรื่องเคลมประกัน รวมถึงการควบคุมและประกันคุณภาพ
อ่านเพิ่มเติม
โครงการ SCADA
เทคโนโลยี Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) ถูกนํามาใช้ที่ Warehouse Farm ทั้ง 9 แห่งของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อติดตามและตรวจจับการทํางานของระบบป้องกันอัคคีภัย อันประกอบด้วยเครื่องสูบน้ําดับเพลิง เครื่องสูบน้ํารักษาแรงดัน และสัญญาณเตือนภัย
อ่านเพิ่มเติม
สตาร์ทอัปด้าน E-LOGISTIC
ด้วยยุทธศาสตร์ Digital Innovation and Transformation ของ กลุ่มบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นไปยังการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการแบบครบวงจรร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจและบริษัทสตาร์ทอัป
อ่านเพิ่มเติม
ชมรมพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ในปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดตั้งชมรมพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR Club) ขึ้นสองชมรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและ อํานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ ที่สนใจ เปิดโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย
อ่านเพิ่มเติม