การรณรงค์ของเรา

ด้านธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจ
จากการที่ทั่วโลกหันมาปรับเปลี่ยนบริบททางเศรษฐกิจเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนที่มากขึ้น บรรษัทภิบาลที่ดีจึงนับเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว และยังเป็น ปัจจัยพื้นฐานในการบริหารจัดการองค์กรด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักจริยธรรม กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอได้ยึดหลักความโปร่งใส ความตระหนักในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และ ความยุติธรรม มาใช้เป็นหลักสำคัญในการพัฒนาการกำกับดูแลองค์กร
นอกจากนี้ การกำกับดูแลกิจการสู่ความยั่งยืน เป็นอีกสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจของ กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ โดยได้ดำเนินการ ด้านการบริหารความเสี่ยง และการดำเนินงานด้านภาษีของบริษัท โดยยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดและสร้างความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการของกลุ่มบริษัทฯ จึงตระหนักถึงความสำคัญของปัจจัยดังกล่าวในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจ ซึ่งหลักบรรษัทภิบาลที่ดีจะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงสะท้อนว่าผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความสอดคล้องกับแนวทางการบริหารที่คณะผู้บริหารยึดถือ
Year :
โครงการ DEMINERALIZED RECLAIMED WATER
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังได้ลงทุนในโครงการ Demineralized Reclaimed Water ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ประกอบด้วยการ ดําเนินงาน 2 ส่วน โดยแต่ละส่วนมีกําลังการผลิตอยู่ที่ 4.38 ล้าน ลูกบาศก์เมตรต่อปี
อ่านเพิ่มเติม
ระบบนําน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ (WATERRECLAMATION)
กลุ่มบริษัท WHAUP ได้ริเริ่มพัฒนาระบบนําน้ําเสียกลับมาใช้ใหม่ (Water Reclamation) เพื่อเป็นแหล่งผลิตน้ําทางเลือกอันนําไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
อ่านเพิ่มเติม
ศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี TUSPARK WHA
กลุ่มบริษัทฯ โดย WHAID และบริษัท ทัส โฮลดิ้งส์ จํากัด (TUS) ผู้พัฒนาให้บริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนําจาก ประเทศจีน ประกาศจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อเปิดศูนย์สร้างนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจแห่งแรกในประเทศไทย ภายใต้ชื่อ ทัสพาร์ค ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร
อ่านเพิ่มเติม
บริการก๊าซอุตสาหกรรมและระบบท่อส่งก๊าซ
กลุ่มบริษัท WHAID และบริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด หรือ BIG ร่วมกันจัดตั้งบริษัทร่วมทุนภายใต้ชื่อ บริษัท บีไอจี ดับบลิวเอชเอ อินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด (BIG WHA Industrial Gas Co., Ltd.) เมื่อปี 2563 ซึ่งเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทฯ โดยการร่วมทุนในครั้งนี้นับเป็นการสร้างธุรกิจเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันกับบริษัทคู่ค้าที่มีความเชี่ยวชาญในวงการอุตสาหกรรม เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เพิ่มมูลค่าแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทฯ
อ่านเพิ่มเติม
5G Smart Ecosystem
ด้วยแนวโน้มการเติบโตทางด้านดิจิทัลและระบบสื่อสารไร้สายที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ระบบเชื่อมโยงที่ปลอดภัย มีความเสถียร รวดเร็ว และเชื่อถือได้จึงเป็นปัจจัยพื้นฐานในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล
อ่านเพิ่มเติม
ระบบควบคุมการจราจs (VMS)
ระบบควบคุมการจราจรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของยานพาหนะ ที่เข้า-ออกในเขตนิคมอุตสาหกรรม โดยติดตั้งระบบควบคุมไฟ จราจรอัตโนมัติร่วมกับอุปกรณ์นับจํานวนยานพาหนะ
อ่านเพิ่มเติม