ด้านสังคม
หลายบริษัทมองเห็นโอกาสและให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น จึงได้เริ่มนำวิสัยทัศน์ในเรื่อง “อนาคตของการทำงาน (Future of Work)” เข้ามาผนวกไว้ในกลยุทธ์การบริหารกำลังคน ด้วยการมีปฏิสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับบุคลากร ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม รวมถึงสร้างแรงกระตุ้นการทำงานและพัฒนาบุคลากรทั้งใน ด้านการทำงานและชีวิตส่วนตัว อีกทั้งยังนับเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในการรับมือกับความท้าทายในอนาคต
Year :
การปกป้องระบบนิเวศใต้น้ำ
ตัวแทนพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ซึ่งใช้ระยะเวลา 2 วัน ที่หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
อ่านเพิ่มเติม
สนับสนุนหุ่นยนต์วัดอุณหภูมิ
บริษัทได้มอบเงินสนับสนุนให้แก่คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รวมถึงร่วมบริจาคเงินสมทบทุนสร้าง "หุ่นยนต์ปืนโต" ผู้ช่วยส่งอาหารและเวชภัณฑ์ผ่านการควบคุมทางไกลจํานวน 2 ตัว ภายใต้โครงการ CU-RoboCovid จัดทําโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติม
โครงการ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
กลุ่มบริษัทฯ จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พร้อมให้บริการด้านการดูแลสุขภาพสําหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อส่งเสริมชาวชุมชนให้มีสุขภาพแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในทุกๆ ปี บริษัทได้จัดทีมแพทย์และพยาบาลในการบริการทางการแพทย์ให้กับชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมของ กลุ่มบริษัทฯ ในจังหวัดระยองและชลบุรี
อ่านเพิ่มเติม