ด้านสังคม
หลายบริษัทมองเห็นโอกาสและให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น จึงได้เริ่มนำวิสัยทัศน์ในเรื่อง “อนาคตของการทำงาน (Future of Work)” เข้ามาผนวกไว้ในกลยุทธ์การบริหารกำลังคน ด้วยการมีปฏิสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับบุคลากร ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม รวมถึงสร้างแรงกระตุ้นการทำงานและพัฒนาบุคลากรทั้งใน ด้านการทำงานและชีวิตส่วนตัว อีกทั้งยังนับเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในการรับมือกับความท้าทายในอนาคต
Year :
โครงการสอนภาษาอังกฤษให้คุณครู
ด้วยสถานการณ์โควิด-19 หลักสูตรในห้องเรียนจึงไม่สามารถจัดได้ กลุ่มบริษัทฯ ได้มอบโอกาสให้คุณครู 4 ท่าน จาก 4 โรงเรียนได้เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์ คิดเป็นมูลค่า 40,000 บาท
อ่านเพิ่มเติม
โครงการ Teacher Fellowship
ปัจจุบันสังคมของเรากําลังขาดแคลนบุคลากรครูผู้สอน กลุ่มบริษัทฯ จึงได้สนับสนุนโรงเรียนภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ในจังหวัดระยองและชลบุรี ด้วยการมอบเงินสนับสนุนจํานวน 1,260,000 บาท ให้กับครูผู้สอนจาก 7 โรงเรียนในพื้นที่ จังหวัดระยองและชลบุรี
อ่านเพิ่มเติม
สร้างแบบอย่างที่ดีให้ชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย และกลุ่มบริษัทฯ ร่วมกันคัดเลือก ผู้เข้าร่วมโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามความ สามารถและความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และผู้เข้าร่วม โครงการอาจเป็นพนักงานฝึกหัดสําหรับลูกค้าทุกราย ของกลุ่มบริษัทฯ ก็ได้
อ่านเพิ่มเติม
ทุนการศึกษา
เยาวชนคือกลุ่มแรงงานที่จะขับเคลื่อนประเทศในอนาคต อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักว่านักเรียนบางคน แม้จะมีความสามารถพิเศษและมีทักษะสูงมาก แต่ก็อาจขาดโอกาสในการศึกษาเพื่อหาความรู้ได้อย่างเต็มที่ด้วยข้อจํากัดทางการเงิน กลุ่มบริษัทฯ จึงเล็งเห็นว่าการสนับสนุนด้านการศึกษาถือเป็นรากฐานสําคัญในการพัฒนาชุมชน
อ่านเพิ่มเติม
โครงการวาดศิลป์สําหรับนักเรียน
เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ มีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่นิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ มีต่อชุมชน จึงได้ตั้งโครงการเพื่อสังคมเพื่อสนับสนุนโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใกล้นิคม อุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทฯ โดยสร้างความรักศิลปะสําหรับเด็กวัยเรียน
อ่านเพิ่มเติม
ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
"ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน" เป็นอีกเรื่องสําคัญของ กลุ่มบริษัทฯ โดยเน้นด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยกลุ่มบริษัทฯ เล็งเห็นคุณค่าของสุขภาพพนักงาน เพราะสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานคือกุญแจ ที่จะผลักดันบริษัท
อ่านเพิ่มเติม