ด้านสังคม
หลายบริษัทมองเห็นโอกาสและให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น จึงได้เริ่มนำวิสัยทัศน์ในเรื่อง “อนาคตของการทำงาน (Future of Work)” เข้ามาผนวกไว้ในกลยุทธ์การบริหารกำลังคน ด้วยการมีปฏิสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับบุคลากร ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม รวมถึงสร้างแรงกระตุ้นการทำงานและพัฒนาบุคลากรทั้งใน ด้านการทำงานและชีวิตส่วนตัว อีกทั้งยังนับเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในการรับมือกับความท้าทายในอนาคต
Year :
วัฒนธรรมความปลอดภัย
กลุ่มบริษัทฯ มีโครงการฝึกอบรมให้กับพนักงานตามข้อกําหนด เพื่อปลูกฝังความเข้าใจอันดีและความตระหนักรู้เกี่ยวกับข้อปฏิบัติด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กลุ่มบริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมสําหรับพนักงานเป็นประจําทุกปี นอกจากนี้ พนักงานยังสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ผ่านประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ
อ่านเพิ่มเติม
การจัดการจราจรในรูปแบบ Adaptive Traffic
โครงการการจราจรแบบ Adaptive Traffic ได้ริเริ่มในปี 2564 โดยเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยจัดการจราจรให้มีประสิทธิภาพ ใช้ระบบควบคุมไฟจราจรแบบเรียลไทม์ที่เก็บข้อมูลจากกล้องวงจรปิดและคํานวณเวลาที่ต้องใช้ในการควบคุมไฟจราจร
อ่านเพิ่มเติม
โควิด-19
ในปี 2564 ขณะที่ไวรัสโรคระบาดยังคงแพร่กระจายอย่างต่อเนื่องโควิด-19 ถือเป็นภัยคุกคามอย่างหนึ่งที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ผู้รับเหมาหรือผู้ที่มีความเสี่ยง ดังนั้นหลักปฏิบัติด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดีจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะเมื่อมีโรคระบาด
อ่านเพิ่มเติม
เหตุสารเคมีรั่วไหล
จากกระบวนการประเมินความเสี่ยง กลุ่มบริษัทฯ ได้กําหนดให้การรับสัมผัสสารเคมีที่โรงบําบัดน้ําเสียเป็นหนึ่งในความเสี่ยงด้านความปลอดภัย กลุ่มบริษัทฯ คาดว่าพนักงานที่โรงบําบัดน้ำเสียอาจได้รับสัมผัสสารคลอรีนและโซเดียมไฮดรอกไซด์
อ่านเพิ่มเติม
อัคคีภัยและการอพยพ
กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน (Emergency Control Center: ECC) ซึ่งกระจายอยู่ตามนิคมอุตสาหกรรมของ กลุ่มบริษัทฯ 10 แห่ง เพื่อตรวจและระงับเหตุฉุกเฉินต่างๆ ทั้งนี้ EEC ได้รับการบริหารจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และติดตั้งระบบควบคุมเพลิงที่พร้อมปฏิบัติการทุกเมื่อ
อ่านเพิ่มเติม
โครงการภาวะผู้นําด้านนวัตกรรม
กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดการประชุม WHA Innovation Journey Forum ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม WHAppy Talk ขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 361 คนจากกลุ่มธุรกิจทั้งหมด
อ่านเพิ่มเติม