ด้านสังคม
หลายบริษัทมองเห็นโอกาสและให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น จึงได้เริ่มนำวิสัยทัศน์ในเรื่อง “อนาคตของการทำงาน (Future of Work)” เข้ามาผนวกไว้ในกลยุทธ์การบริหารกำลังคน ด้วยการมีปฏิสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับบุคลากร ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม รวมถึงสร้างแรงกระตุ้นการทำงานและพัฒนาบุคลากรทั้งใน ด้านการทำงานและชีวิตส่วนตัว อีกทั้งยังนับเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในการรับมือกับความท้าทายในอนาคต
Year :
โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่คือแนวทางสําคัญด้านสาธารณสุขที่ใช้พัฒนาการเข้าถึงบริการด้านการดูแลสุขภาพสําหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ เล็งเห็นความเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างสุขภาพที่แข็งแรงและความเป็นอยู่ที่ดีของชาวชุมชน
อ่านเพิ่มเติม
โครงการปันกัน
ในปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ เปิดตัวโครงการปันกัน ตลาดออนไลน์สําหรับประชาสัมพันธ์และจําหน่ายผลิตภัณฑ์ทํามือและของขึ้นชื่อในท้องถิ่นที่ผลิตโดยชาวชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทในจังหวัดชลบุรีและระยอง
อ่านเพิ่มเติม
การร่วมมือกับผู้ประกอบการ
เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี และ เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง และ กลุ่มลูกค้า ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์ โดยสมาชิกคณะกรรมการร่วมกันจัดหาเงินทุนสําหรับโครงการพัฒนาชุมชนเพื่อเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชนโดยรอบ
อ่านเพิ่มเติม
สนับสนุนสาธารณสุขโดยการส่งเสริมเทคโนโลยีสุขภาพดิจิทัล
กลุ่มบริษัทฯ สนับสนุนสตาร์ตอัพไทยที่กําลังพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ที่ช่วยให้แพทย์วิเคราะห์ภาพเอ็กซ์เรย์และวินิจฉัยโรคได้
อ่านเพิ่มเติม
กลุ่มบริษัทฯ: โครงการมอบทุนการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย
กลุ่มบริษัทฯ ได้มอบเงินบริจาคจํานวน 100,000 บาท ให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงานปิยมหาราชานุสรณ์ที่จัดขึ้นเป็นประจําทุกปีเพื่อเฉลิมฉลอง วันปิยมหาราช
อ่านเพิ่มเติม
กลุ่มบริษัทฯ: โครงการมอบอุปกรณ์การศึกษา
กลุ่มบริษัทฯ ร่วมมือกับบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอกว่า 70 ราย เป็นปีที่ 24 ในการให้ความช่วยเหลือ น้อง ๆ นักเรียนที่ครอบครัวมีรายได้น้อย ให้ได้รับการศึกษาที่ดี และนําไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองรวมถึงสุขภาพ และความปลอดภัย ด้วยการบริจาคสิ่งที่นําไปใช้ได้จริง
อ่านเพิ่มเติม