ด้านสังคม
หลายบริษัทมองเห็นโอกาสและให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น จึงได้เริ่มนำวิสัยทัศน์ในเรื่อง “อนาคตของการทำงาน (Future of Work)” เข้ามาผนวกไว้ในกลยุทธ์การบริหารกำลังคน ด้วยการมีปฏิสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับบุคลากร ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม รวมถึงสร้างแรงกระตุ้นการทำงานและพัฒนาบุคลากรทั้งใน ด้านการทำงานและชีวิตส่วนตัว อีกทั้งยังนับเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในการรับมือกับความท้าทายในอนาคต
Year :
โซลูชันด้านสํานักงานของกลุ่มบริษัทฯ
อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ได้รับการออกแบบมาให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และได้กลายเป็นสํานักงานใหญ่แห่งใหม่ของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2564 อาคารดังกล่าวออกแบบให้มีสภาพแวดล้อมที่ยืดหยุ่นในการทํางาน อันจะนําไปสู่การสร้างสรรค์ความคิดและผลงานใหม่ ๆ ตามหลักการ "เวิร์ค-ไลฟ์ โซลูชัน"
อ่านเพิ่มเติม
การบริหารจัดการน้ำเพื่อชุมชน
นอกจากนี้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) ได้มอบการสนับสนุนทางการเงินในการก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียสําหรับชุมชนต่าง ๆ ในเทศบาลตําบลหนองคล้า และได้แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําเสีย วิ่งประดิษฐ์ และอื่น ๆ เทศบาลตําบล หนองคล้าได้มอบที่ดินเปล่าจํานวน 11 ไร่ในพื้นที่หนองขนุน
อ่านเพิ่มเติม
โครงการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว
กลุ่มบริษัทฯ ร่วมกับจิตอาสาในชุมชนในการปลูกต้นไม้พื้นเมืองจํานวน 300 ต้น เช่น มะค่าโมง ลําดวน มะฮอกกานี ในป่า เขตร้อน ตําบลเขาคันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และต้นนางพญาเสือโคร่ง จํานวน 100 ต้น ที่โรงเรียนบ้านเขาหิน ตําบลบ่อวิน ทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนจากโรงเรียนบ้านเขาหิน จังหวัดชลบุรี
อ่านเพิ่มเติม
โครงการ Clean Water for Planet
กลุ่มบริษัทฯ มีบทบาทสําคัญในการส่งเสริม สนับสนุน และแบ่งปันความรู้กับผู้ดําเนินระบบ และทําหน้าที่ให้คําปรึกษาการออกแบบ
อ่านเพิ่มเติม
โครงการ WHA E-Job Market
กลุ่มบริษัทฯ ร่วมมือกับบริษัทมหาชนและผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดระยองและชลบุรี จัดโครงการ “WHA E-Job Market ตลาดนัดแรงงานออนไลน์” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่จะจับคู่ความต้องการจ้างงานของลูกค้าเข้า กับคุณสมบัติของผู้หางาน
อ่านเพิ่มเติม
ความท้าทายจากวิกฤติการระบาดของไวรัสโควิด-19
สถานการณ์โควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อคนทั้งโลกอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และยังประเมินผลกระทบดังกล่าวได้ไม่ชัดเจน ในประเทศไทย สุขภาพกายและสุขภาพจิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชนจํานวนนับไม่ถ้วนได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรง ขณะที่ไวรัสโควิด-19 คร่าชีวิตผู้คนอีกมาก
อ่านเพิ่มเติม