ด้านสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ แนวทางพัฒนาไปสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ เป็นไปตามกรอบของนโยบายคุณภาพสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงานและความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งได้รับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งนโยบายดังกล่าว ชี้ให้เห็นเจตนารมณ์ของกลุ่มบริษัทฯ ในการป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพ รวมถึงการกำกับดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามข้อกำหนดต่างๆ และแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ทั้งมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และมาตรฐานระบบบริหารงาน คุณภาพ (ISO 9001) โดยองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization: ISO) ซึ่งถือเป็นกรอบในการปฏิบัติงานเพื่อให้การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันในทุกๆ กลุ่มธุรกิจ

กระบวนการบริหารสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Integrated Environmental Management System: EMS)

Year :
เทคโนโลยีโดรน
ในปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ ยังได้ศึกษาการนําเทคโนโลยีโดรนมาประยุกต์ใช้สํารวจสภาพถนนและการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วนอีกด้วย
อ่านเพิ่มเติม
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) เป็นกรอบการพัฒนาโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและความยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรม
อ่านเพิ่มเติม
โครงการ SOLAR PV ECO บนพื้นที่โรงงาน “บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จํากัด” ในนิค อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด
โครงการ Solar PV Eco System เป็นโครงการพลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สําหรับโรงงาน ซึ่งประกอบไปด้วยทั้ง Solar Rooftop, Solar Car park, และ Solar Floating บนพื้นที่โรงงาน บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จํากัด” ในนิคมอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด
อ่านเพิ่มเติม
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บน ได้ 6.2 เมกะวัตต์ สําหรับโครงการนี้ครอบคลุมพื้นที่หลังคา หลังคาที่จอดรถที่ใหญ่ที่สุดในไทย
นับตั้งแต่ปี 2563 กลุ่มบริษัท WHAUP เริ่มดําเนินการส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาลานจอดรถ ณ บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จํากัด (SAIC MOTOR-CP) อย่างเป็นทางการ โดยมีกําลังการผลิตติดตั้งอยู่ที่ 4.8 เมกะวัตต์ และได้ดําเนินโครงการระยะที่สองจนแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2564
อ่านเพิ่มเติม
การประหยัดพลังงานภายในอาคารสํานักงาน
นอกจากการดําเนินโครงการประหยัดพลังงานภายในนิคมอุตสาหกรรม ทุกกลุ่มธุรกิจยังร่วมกันช่วยสนับสนุนในด้านการประหยัดพลังงานอย่างเต็มที่
อ่านเพิ่มเติม
การประหยัดพลังงานภายในนิคมอุตสาหกรรม
กลุ่มบริษัทฯ ได้ดําเนินการเปลี่ยนโคมไฟในนิคมอุตสาหกรรมและคลังสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ มาเป็นโคมไฟ LED จนถึงทุกวันนี้เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 8,182 หลอด
อ่านเพิ่มเติม