ด้านสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ แนวทางพัฒนาไปสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ เป็นไปตามกรอบของนโยบายคุณภาพสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงานและความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งได้รับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งนโยบายดังกล่าว ชี้ให้เห็นเจตนารมณ์ของกลุ่มบริษัทฯ ในการป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพ รวมถึงการกำกับดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามข้อกำหนดต่างๆ และแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ทั้งมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และมาตรฐานระบบบริหารงาน คุณภาพ (ISO 9001) โดยองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization: ISO) ซึ่งถือเป็นกรอบในการปฏิบัติงานเพื่อให้การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันในทุกๆ กลุ่มธุรกิจ

กระบวนการบริหารสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Integrated Environmental Management System: EMS)

Year :
โครงการ SORT N' SAVE
ในปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ ได้สานต่อโครงการ Sort N' Save ซึ่งริเริ่มมาตั้งแต่ปี 2562 โดยมีที่มาจากหนึ่งในโครงการ WHA Innovation Leader อันมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงผลักดัน ให้เกิดการคิดค้นนวัตกรรมทางธุรกิจภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
อ่านเพิ่มเติม
การลดบรรจุภัณฑ์สารเคมีอันตราย
กลุ่มบริษัทฯ มีความพยายามที่จะลดปริมาณของเสียอันตรายที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจ จึงริเริ่มหันมาจัดซื้อสารเคมีสําหรับระบบน้ําและระบบบําบัดน้ําเสียโดยใช้รถแทงค์จัดส่งสารเคมี (loading tankers) ตั้งแต่ในปี 2563 เป็นต้นมา เพื่อลดการใช้บรรจุภัณฑ์สารเคมีอันตราย
อ่านเพิ่มเติม
การพัฒนาไปสู่การทํางานโดยไม่ใช้กระดาษ (PAPERLESS)
วิกฤตจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกถือเป็นปัจจัยเร่งที่ผลักดันให้มีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดําเนินธุรกิจมากขึ้น สําหรับธุรกิจทั่วโลกรวมถึงกลุ่มบริษัทฯ เอง การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการช่วยลดการปฏิสัมพันธ์แบบต่อหน้าได้ถูกนํามาใช้ประโยชน์เพื่อป้องกันพนักงานจากความเสี่ยงด้านสุขภาวะ อีกทั้งการเปลี่ยนช่องทางการสื่อสารการจัดข้อมูล และการประชุมไปใช้แพลตฟอร์มออนไลน์แทน ถือเป็นการช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษไปโดยปริยาย
อ่านเพิ่มเติม
เทคโนโลยีการควบคุมกํากับดูแลและเก็บข้อมูล (SCADA) SUPERVISORY CONTROL AND DATA ACQUISITION (SCADA) ในโรงบําบัดน้ําเสีย
ในปัจจุบัน กลุ่มบริษัท WHAUP อยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อนําเทคโนโลยี SCADA มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในโรงบําบัดน้ําเสียซึ่งตั้งอยู่ภายในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation - EECi) ในเขตอําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
อ่านเพิ่มเติม
โครงการ DEMINERALIZED RECLAIMED WATER: แหล่งน้ําทางเลือกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กลุ่มบริษัทฯ ได้ลงทุนในโครงการ Demineralized Water ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ประกอบด้วยการดําเนินงาน 2 ส่วน โดยแต่ละส่วนมีกําลังการผลิตอยู่ที่ 4.38 ล้านลูกบาศก์มิลลิเมตรต่อปี ครอบคลุมร้อยละ 3 ของกําลังการผลิตน้ํา เพื่ออุตสาหกรรมทั้งหมด
อ่านเพิ่มเติม
Unified Operation Center (UOC)
กลุ่มบริษัทฯ ได้นําระบบศูนย์ควบคุมส่วนกลาง (Unified Operation Center: UOC) มาใช้งานเพื่อรวบรวม บูรณาการ และแสดงผล จากระบบตรวจสอบเฝ้าระวังในโครงการและพื้นที่ปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัทฯ
อ่านเพิ่มเติม