ด้านสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ แนวทางพัฒนาไปสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ เป็นไปตามกรอบของนโยบายคุณภาพสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงานและความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งได้รับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งนโยบายดังกล่าว ชี้ให้เห็นเจตนารมณ์ของกลุ่มบริษัทฯ ในการป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพ รวมถึงการกำกับดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามข้อกำหนดต่างๆ และแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ทั้งมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และมาตรฐานระบบบริหารงาน คุณภาพ (ISO 9001) โดยองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization: ISO) ซึ่งถือเป็นกรอบในการปฏิบัติงานเพื่อให้การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันในทุกๆ กลุ่มธุรกิจ

กระบวนการบริหารสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Integrated Environmental Management System: EMS)

Year :
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะติดตั้งแผงโซลาร์เพื่อเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนในการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ โดยในปี 2564 พลังงานสะอาดที่ผลิตได้จากแผงโซลาร์บนหลังคา โรงบําบัดน้ําเสียในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) (WHA EIE) สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากเชื้อเพลิงพาณิชย์ได้ราว 315,857 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี จึงช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม ประเภทที่ 2 (Scope 2) ได้ถึง 177 tCO2e
อ่านเพิ่มเติม
ระบบควบคุมการจราจร
สภาพการจราจรติดขัดภายนอกนิคมอุตสาหกรรมในชั่วโมงเร่งด่วนก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ กลุ่มบริษัทฯ จึงได้ทุ่มงบประมาณด้านเทคโนโลยีและระบบนิเวศอัจฉริยะ รวมถึงระบบติดตามแบบถาวรสําหรับยานพาหนะผู้ที่สัญจรไปมาและโดรน สําหรับการจัดการจราจร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดและมลพิษ
อ่านเพิ่มเติม
ระบบแจ้งเตือนควบคุมด้วยสายเคเบิล
การนําระบบ Control Cable Alarm System มาใช้ดังที่ระบุในหัวข้อการจัดการด้านนวัตกรรมถือเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางในการลดมลพิษทางอากาศ เมื่อติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวที่สถานีปั๊มน้ําของโรงบําบัดน้ําเสีย พนักงานจึงไม่จําเป็นต้องลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบหน้างาน ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในการเดินทาง
อ่านเพิ่มเติม
ระบบควบคุมไฟจราจรอัตโนมัติ
ตั้งแต่ปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบควบคุมไฟจราจรอัตโนมัติ โดยใช้กล้องวงจรปิดตรวจวัดปริมาณจราจรและคํานวณปริมาณยานพาหนะในนิคมอุตสาหกรรม
อ่านเพิ่มเติม
ความร่วมมือภายใต้โครงการจัดการของเสีย: ผลิตภัณฑ์ตะกร้าสานและซองใส่แล็ปท็อป
กลุ่มบริษัทฯ ร่วมมือกับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล (GC) รวบรวมขวด PET จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการธนาคารทิ้ง-ไซเคิล (ThinkCycle Bank Project) และผักตบชวาจากบ่อของระบบบําบัดน้ําเสียในนิคมอุตสาหกรรม ESIE, WHA ESIE1 และ WHA ESIE2 เพื่อนํามาทําเป็นเส้นด้ายที่ประกอบไปด้วย เส้นใยจากขวดพลาสติก เส้นใยจากผักตบชวาครูดแห้งและเส้นใยจากฝ้าย เพื่อผลิตเป็นผืนผ้าก่อนสานเป็นตะกร้า Hamper และกระเป๋าใส่แล็ปท็อป
อ่านเพิ่มเติม
การลดการใช้พลาสติก
แม้ว่าพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งจะเป็นวัสดุที่นํามาใช้ได้ง่ายและสะดวกก็ตาม แต่หากไม่มีการจัดการอย่างเหมาะสม วัสดุดังกล่าว จะถือเป็นภัยคุกคามต่อระบบนิเวศที่มนุษย์ก่อขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบร้ายแรงทั่วโลกและไม่อาจหวนคืนสู่สภาพเดิมได้ทั้งในแง่ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ
อ่านเพิ่มเติม