ด้านสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ แนวทางพัฒนาไปสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ เป็นไปตามกรอบของนโยบายคุณภาพสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงานและความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งได้รับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งนโยบายดังกล่าว ชี้ให้เห็นเจตนารมณ์ของกลุ่มบริษัทฯ ในการป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพ รวมถึงการกำกับดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามข้อกำหนดต่างๆ และแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ทั้งมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และมาตรฐานระบบบริหารงาน คุณภาพ (ISO 9001) โดยองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization: ISO) ซึ่งถือเป็นกรอบในการปฏิบัติงานเพื่อให้การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันในทุกๆ กลุ่มธุรกิจ

กระบวนการบริหารสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Integrated Environmental Management System: EMS)

Year :
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ ต้องมีการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อเป็นไปตามข้อกําหนดและเงื่อนไขที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
อ่านเพิ่มเติม
WHA Plazas
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (WHAUP) อยู่ระหว่างดําเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของการติดตั้งแผงโซลาร์ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System: BESS) บนหลังคาโรงบําบัดน้ําเสียในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) (ESIE)
อ่านเพิ่มเติม
แนวทางการจัดการมลพิษทางอากาศ
ในปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ ได้ดําเนินโครงการด้านการบริหารจัดการระบบจราจรในรูปแบบต่างๆ เพื่อควบคุมปริมาณมลพิษทาง อากาศที่เกิดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เดินทางสัญจรไปมาภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม เช่น ฝุ่น ละอองและก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนใกล้เคียง และลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ รวมถึงก๊าซเรือนกระจกไปโดยปริยาย เพราะเครื่องยนต์จะยังคงทํางานอยู่ตลอดขณะจอดรอสัญญาณไฟ โดยระบบดังกล่าวช่วยประหยัดน้ํามัน เชื้อเพลิงสําหรับยานพาหนะที่สัญจรภายในนิคมอุตสาหกรรม ของบริษัทฯ โดยรวมได้ถึง 573 ลิตรต่อสัปดาห์ หรือคิดเป็น 29,804 ลิตรต่อปี
อ่านเพิ่มเติม
การปกป้องระบบนิเวศใต้น้ำ
ตัวแทนพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ซึ่งใช้ระยะเวลา 2 วันที่หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน อําเภอ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ร่วมกับคณะผู้นําชุมชน สมาชิกชุมชนต่างๆ ได้ร่วมเรียนรู้และรับฟังข้อมูลโครงการต่างๆ ที่ช่วยดูแลรักษา และฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลไทย
อ่านเพิ่มเติม
โครงการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว
กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการสร้างจิตอาสาอนุรักษ์ป่า และทรัพยากร ร่วมปลูกต้นไม้จํานวน 200 ต้น อาทิ ต้น มะค่า ลําดวน มะฮอกกานี เพื่อฟื้นฟูผืนป่าให้กลับมาสมบูรณ์ อย่างยั่งยืนที่ตําบลบ่อวิน
อ่านเพิ่มเติม
โครงการ ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
ในปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ ได้นําผักตบชวาจากบ่อบําบัดน้ําเสียภายในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 (WHA ESIE 1) ที่ทําความสะอาดแล้วส่งต่อให้กับชาวชุมชน อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
อ่านเพิ่มเติม