ด้านสังคม

แนวทางการบริหารจัดการความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ด้วยกิจกรรมของกลุ่มบริษัทฯ หลายส่วนเป็นงานบริการที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียจำนวนมาก ทำให้กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยเฉพาะปัญหาจากโรคอุบัติใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของแรงงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดโอกาสและป้องกันความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สินที่อาจส่งผลกระทบ รวมถึงการป้องกันการก่อให้เกิดการละเมิดต่อสิทธิด้านการมีชีวิตและความปลอดภัยต่อพนักงาน คู่ค้า ผู้รับเหมา ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยเหตุนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้วางนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และดำเนินการมาตรการเชิงรุกเพื่อรับรองความปลอดภัยและสวัสดิการของพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มาตรการต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 รวมถึงกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและขวัญกำลังใจของพักงานในการทำงานกับกลุ่มบริษัทฯ ให้สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยจากการทำงานให้ได้มากที่สุด

แนวทางการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ นั้นมีการกำหนดกระบวนการและขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงด้านอาชีว อนามัยและความปลอดภัยให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 45001 ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก โดยกระบวนการประเมินความเสี่ยงจะเริ่มตั้งแต่การจำแนกกิจกรรมที่ทำเป็นประจำและไม่ประจำ เพื่อระบุโอกาสการเกิดความเสี่ยง และดำเนินการประเมินโอกาสการเกิดและขนาดความรุนแรง เพื่อจัดลำดับความสำคัญของสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง กำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงและลดโอกาสเกิดเหตุอย่างเหมาะสม รวมถึงการสอบสวนอุบัติเหตุ เพื่อวิเคราะห์อุบัติเหตุเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำและพัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพให้มากขึ้น

ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร พนักงานจากกลุ่มธุรกิจทั้งหมด และฝ่ายทรัพยากรบุคคล ทำหน้าที่การบริหารจัดความปลอดภัย โดยจะรับข้อคิดเห็น ให้คำปรึกษาและทบทวนประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยผลการประชุมจะถูกรายงานให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ในทุกไตรมาส และจัดตั้งแผนกความปลอดภัยภายใต้การดูแลของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เพื่อกำกับดูแลประเด็นด้านความปลอดภัยและเพื่อบรรลุเป้าหมายอุบัติเหตุเป็นศูนย์ทั่วทั้งองค์กร

นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการกำหนดเป้าหมายและการประเมินผลงานในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในประเด็นต่างๆ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการประเด็นความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายสูงสุดที่อุบัติเหตุเป็นศูนย์ทั่วทั้งองค์กร ดังนี้นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการกำหนดเป้าหมายและการประเมินผลงานในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในประเด็นต่างๆ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการประเด็นความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายสูงสุดที่อุบัติเหตุเป็นศูนย์ทั่วทั้งองค์กร ดังนี้

 

A: Safety Security Health Environment Management (SSHE)

A2: Safety Leading & Lagging KPIs

SSHE Objective and targets 2022
Objective Safety leading indicators 2022 Target Jan-Dec 2022 Actual
Improve behavior based safety and maintain workplace control Site Inspection SSHE 4 4
Safety Walks Committee 4 3
Safety Meeting 12 14
Protect life, Property Fire Incident 0 0
Employee Loss time incidents 0 0
Contractor Loss time incident 3 1
Vehicle Incidents <15 12
Reduce incident rate TRIFR 0.75 0.58

Information Update as of January 2023

Tenant Health & Wellbeing Measure
กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างโครงการที่ไม่เพียงสร้างความพอใจสูงสุดต่อกลุ่มลูกค้า แต่ยังมีความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม อีกทั้ง กลุ่มบริษัทฯ ยังได้คำนึงถึงผู้ที่ต้องอยู่ในโครงการหรืออาคารของกลุ่มบริษัทฯ
อ่านเพิ่มเติม
พิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าอบรมในหลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพครบวงจรสำหรับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม (Wellness for Industry) รุ่นที่ 1 จำนวน 21 คน จาก 18 หน่วยงานชั้นนำในภาคเอกชน
วันที่ 10 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าอบรมในหลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพครบวงจรสำหรับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม
อ่านเพิ่มเติม
โครงการคิดค่าเช่าถูกสําหรับชุมชน
กลุ่มบริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมคุณค่าและโอกาสสําหรับชุมชนท้องถิ่นโดยจัดหาพื้นที่ว่างให้เช่า โดยคิดค่าเช่าถูก ประมาณ 250-500 บาท/ไร่/ปี ให้ใช้เป็นพื้นที่เพาะปลูกสําหรับชุมชน
อ่านเพิ่มเติม