ด้านสังคม

นิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทฯ

เป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัทฯ บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพ จํากัด และบริษัทเอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทผู้ผลิตและจําหน่ายรถยนต์ยี่ห้อเอ็มจีในประเทศไทย ทั้งสามฝ่ายได้ลงนามในสัญญาเพื่อติดตั้งสถานีชาร์จรถไฟฟ้า "MG Super Charge" ห้าแห่งภายในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทฯ ในพื้นที่อีอีซี และจังหวัดสระบุรี มีรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้งานอยู่สําหรับการติดตามตรวจสอบและ ส่งเอกสาร กระบวนการรถยนต์ไฟฟ้าที่ดําเนินการในห้าสถานี ทุก ๆ ปี กลุ่มบริษัทฯ มีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกราย (ได้แก่ พนักงานทุกคน ลูกค้า และตัวแทนชุมชน) จําเป็นต้องเข้าร่วม ดังนั้น ชุมชนโดยรอบ จึงมั่นใจได้ว่าการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ จะไม่ส่งผลกระ ทบเชิงลบต่อชุมชน โครงการนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อทั้งพนักงานในกลุ่มบริษัทฯ และชุมชนโดยรวม นอกจากการอพยพชุมชนแล้ว ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน (Emergency Control Center : ECC) ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยกู้เหตุฉุกเฉิน 1 ครั้ง ในโรงงานแห่งหนึ่งภายในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มในปี 2563 นอกจากนี้ ECC ยังได้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นใน การยับยั้งเหตุฉุกเฉินในชุมชนโดยรอบพื้นที่เขตอุตสาหกรรมอีกด้วย

Tenant Health & Wellbeing Measure
กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างโครงการที่ไม่เพียงสร้างความพอใจสูงสุดต่อกลุ่มลูกค้า แต่ยังมีความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม อีกทั้ง กลุ่มบริษัทฯ ยังได้คำนึงถึงผู้ที่ต้องอยู่ในโครงการหรืออาคารของกลุ่มบริษัทฯ
อ่านเพิ่มเติม
แนวทางการบริหารจัดการความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ด้วยกิจกรรมของกลุ่มบริษัทฯ หลายส่วนเป็นงานบริการที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียจำนวนมาก ทำให้กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยเฉพาะปัญหาจากโรคอุบัติใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของแรงงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
อ่านเพิ่มเติม
พิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าอบรมในหลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพครบวงจรสำหรับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม (Wellness for Industry) รุ่นที่ 1 จำนวน 21 คน จาก 18 หน่วยงานชั้นนำในภาคเอกชน
วันที่ 10 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าอบรมในหลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพครบวงจรสำหรับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม
อ่านเพิ่มเติม