ด้านสังคม

โครงการคิดค่าเช่าถูกสําหรับชุมชน

กลุ่มบริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมคุณค่าและโอกาสสําหรับชุมชนท้องถิ่นโดยจัดหาพื้นที่ว่างให้เช่า โดยคิดค่าเช่าถูก ประมาณ 250-500 บาท/ไร่/ปี ให้ใช้เป็นพื้นที่เพาะปลูกสําหรับชุมชน บริเวณพื้นที่เช่าค่าเช่าต่ำนั้นสามารถสร้างงานให้กับ คนในชุมชนไปพร้อมกับการรักษาให้พื้นที่ดังกล่าวปราศจากไฟไหม้ทุ่ง การทิ้งขยะ และการบุกรุก กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อการช่วยเหลือชุมชนต่าง ๆ ทั้งในด้านสังคมและ สิ่งแวดล้อม โดยมีขั้นตอนคือ กลุ่มบริษัทฯ ช่วยเหลือสนับสนุน ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ปลูกมันสําปะหลังหรือสับปะรด ในพื้นที่ว่างจํานวนมากของกลุ่มบริษัทฯ โดยคิดค่าเช่าถูก

Tenant Health & Wellbeing Measure
กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างโครงการที่ไม่เพียงสร้างความพอใจสูงสุดต่อกลุ่มลูกค้า แต่ยังมีความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม อีกทั้ง กลุ่มบริษัทฯ ยังได้คำนึงถึงผู้ที่ต้องอยู่ในโครงการหรืออาคารของกลุ่มบริษัทฯ
อ่านเพิ่มเติม
แนวทางการบริหารจัดการความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ด้วยกิจกรรมของกลุ่มบริษัทฯ หลายส่วนเป็นงานบริการที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียจำนวนมาก ทำให้กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยเฉพาะปัญหาจากโรคอุบัติใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของแรงงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
อ่านเพิ่มเติม
พิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าอบรมในหลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพครบวงจรสำหรับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม (Wellness for Industry) รุ่นที่ 1 จำนวน 21 คน จาก 18 หน่วยงานชั้นนำในภาคเอกชน
วันที่ 10 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าอบรมในหลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพครบวงจรสำหรับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม
อ่านเพิ่มเติม