ด้านธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจ

ระบบนําน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ (WATERRECLAMATION)

กลุ่มบริษัท WHAUP ได้ริเริ่มพัฒนาระบบนําน้ําเสียกลับมาใช้ใหม่ (Water Reclamation) เพื่อเป็นแหล่งผลิตน้ําทางเลือกอันนําไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โครงการดังกล่าวได้นําเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมมาประยุกต์ใช้ร่วมกับนวัตกรรมใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับน้ําเสีย โดยปรับสภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสียมาผลิตเป็นน้ําปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) และน้ําอุตสาหกรรมคุณภาพสูง (Premium Clarified Water) ซึ่งเป็นการแปรรูปให้ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงขึ้นในขณะที่ต้นทุนลดลงกว่าเดิม ในปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ ทํารายได้จากโครงการ Water Reclamation ทั้งสิ้น 150 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8 ของรายได้ ทั้งหมดจากการจําหน่ายน้ําเพื่ออุตสาหกรรม อีกทั้งโครงการดังกล่าวยังสร้างคุณประโยชน์ให้กับสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยลดปริมาณการปล่อยน้ําเสียและการดึงน้ําจากแหล่งธรรมชาติมาใช้ ตลอดจนช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และลดความเสี่ยงที่จะเกิดประเด็นขัดแย้งกับชุมชนใกล้เคียงอีกด้วย

บริการการจัดเก็บทรัพย์สินส่วนบุคคล (SELF-STORAGE)
กลุ่มบริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายที่จะขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์ระยะยาว เพื่อนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการครบวงจรที่มีมูลค่าเพิ่ม พร้อมนวัตกรรมล้ำสมัย เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ด้วยเหตุนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้เล็งเห็นโอกาสในธุรกิจการจัดเก็บทรัพย์สินส่วนบุคคล (Self-Storage) ซึ่งมีศักยภาพที่จะเติบโตได้อย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการขยายตัวของสังคมเมือง
อ่านเพิ่มเติม
การดำเนินงานด้านภาษีของบริษัท
บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านภาษี โดยยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปฏิบัติตามกฎหมายด้านภาษีที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์สูงสุดและสร้างความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนมีแนวทางในการวางแผนภาษีและการปฏิบัติทางด้านภาษีให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับกลยุทธ์และเป้าหมายการประกอบธุรกิจของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
การสนับสนุนสถาบันและสมาคมทางธุรกิจต่างๆ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและพัฒนาธุรกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ผ่านความร่วมมือกับองค์กร สมาคมการค้า องค์กรของรัฐและองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรเพื่อช่วยขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ที่จะส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยการดำเนินการดังกล่าว กลุ่มบริษัทฯ ได้ยึดมั่นในความโปร่งใส ภายใต้การกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมที่ดี
อ่านเพิ่มเติม