ด้านธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจ

ศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี TUSPARK WHA

กลุ่มบริษัทฯ โดย WHAID และบริษัท ทัส โฮลดิ้งส์ จํากัด (TUS) ผู้พัฒนาให้บริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนําจาก ประเทศจีน ประกาศจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อเปิดศูนย์สร้างนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจแห่งแรกในประเทศไทย ภายใต้ชื่อ ทัสพาร์ค ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัปและส่งเสริมความ ร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างจีน ไทย และ ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรม “ทัสพาร์ค ดับบลิวเอชเอ” มีจํานวน Working Desk กว่า 230 ที่ สามารถรองรับสตาร์ทอัปได้มากกว่า 80 บริษัท นอกเหนือจากพื้นที่การทํางานที่ตอบโจทย์และเพียบพร้อมไปด้วยสาธารณูปโภคแล้ว ผู้เช่าพื้นที่ยังจะได้รับบริการการสนับสนุนทางธุรกิจอย่างครบครัน ได้แก่ บริการบ่มเพาะธุรกิจ (Incubation Service) ครอบคลุมบริการ Entrepreneurship Salon, Venture Tours, การปรับแผนโครงการ และการอบรมออนไลน์ ฯลฯ อีกทั้งยังมีบริการเพื่อการขยายธุรกิจ (Soft-landing Service) ที่ช่วยให้บริการด้านการจดทะเบียนบริษัท การให้คําแนะนํา ด้านกฎหมาย การเงิน และภาษี รวมถึงการจดทะเบียนสิทธิบัตร

นอกจากนี้ ศูนย์ทัสพาร์ค ดับบลิวเอชเอยังเตรียมพื้นที่กว่า 400 ตารางเมตรเพื่อรองรับการจัดแสดง งานสัมมนา การประชุม การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ตลอดจนงานการจับคู่ทางธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ ศูนย์ทัสพาร์ค ดับบลิวเอชเอจึงถือเป็นจุดกําเนิดของระบบนิเวศ ด้านนวัตกรรม ภายใต้ความร่วมมือกับภาครัฐ มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยต่างๆ ในประเทศจีน รวมถึงผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมชั้นนําของไทย เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจ สตาร์ทอัปสัญชาติไทย ทั้งยังเป็นตัวกลางเชื่อมต่อผู้ประกอบการชาวไทยให้เข้าถึงทรัพยากรด้านเทคโนโลยี ทรัพยากรบุคคล นักลงทุน รวมถึงตลาดในหลากหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน ซึ่งมีประชากรกว่า 14,000 ล้านคน

นอกจากนี้ ในปี 2564 ศูนย์ทัสพาร์ค ดับบลิวเอชเอได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับสถาบันการศึกษาสองแห่ง ได้แก่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SCLL) โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัย ความร่วมมือในโครงการพัฒนา การสร้างเครือข่ายบุคลากรและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดจนสนับสนุนความร่วมมือระหว่างนิสิตนักศึกษา ผู้ประกอบการ สตาร์ทอัป และกลุ่มธุรกิจ รวมถึงการผสมผสานศาสตร์ความรู้ต่างสาขา (เช่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

จากการร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรม ทัสพาร์ค ดับบลิวเอชเอยังให้บริการพื้นที่ทํางาน ที่พร้อมขับเคลื่อนไอเดียใหม่ๆ สําหรับนักศึกษาของสถาบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่กําลังดําเนินโครงการพิเศษ หรือธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งสนับสนุนโดยสถาบันฯ อีกด้วย โดยความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยให้นักศึกษาได้รับโอกาสจากเครือข่าย ผู้เชี่ยวชาญที่กว้างขวางผ่านโครงการนี้ ซึ่งนับเป็นสิ่งสําคัญต่อความก้าวหน้าในอาชีพและการเติบโตทางธุรกิจในระยะยาว

นอกจากนี้ ศูนย์ทัสพาร์ค ดับบลิวเอชเอยังได้ร่วมมือกับสถาบัน นวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างระบบ นิเวศด้านนวัตกรรม ที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูล ข่าวสาร และส่งเสริมความร่วมมือในโครงการวิจัยและโครงการ พัฒนาธุรกิจร่วมกัน ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีที่น่าจับตามอง (เช่น ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ และอื่นๆ) การฝึกอบรมภาคปฏิบัติขั้นสูงสําหรับการผลิตและอุตสาหกรรม (เช่น เทคโนโลยีและ นวัตกรรมที่นํามาใช้ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และพัฒนากระบวนการทํางานไปสู่ระบบดิจิทัล) การพัฒนาบุคลากร (เช่น การวิจัยและโครงการที่เกี่ยวข้อง กับการฝึกอบรมทักษะและการพัฒนา) ตลอดจนองค์ความรู้สาขาอื่นๆ เช่น การประกอบธุรกิจ การบริหารจัดการ เป็นต้น โดยทั้ง สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ ศูนย์ทัสพาร์ค ดับบลิวเอชเอจะมอบโอกาสช่วยเหลือทั้งในด้านความร่วมมือและเงินทุนสําหรับธุรกิจนวัตกรรมที่มีศักยภาพ ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันฯ และ/ หรือศูนย์ทัสพาร์ค ดับบลิวเอชเอ อีกทั้งศูนย์ทัสพาร์ค ดับบลิวเอชเอยังมีบริการพื้นที่ ทํางานสําหรับนิสิตนักศึกษาของสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่กําลังดําเนินโครงการพิเศษหรือธุรกิจใหม่ๆ ด้วยเช่นกัน ดังนั้น นักศึกษาและผู้ประกอบการจึงสามารถใช้ประโยชน์จากบริการบ่มเพาะธุรกิจที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มบริการเพื่อการขยายธุรกิจ ตลอดจนบริการช่วยเหลืออื่นๆ ที่ศูนย์ทัสพาร์ค ดับบลิวเอชเอนําเสนอให้กับผู้เช่าพื้นที่

บริการการจัดเก็บทรัพย์สินส่วนบุคคล (SELF-STORAGE)
กลุ่มบริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายที่จะขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์ระยะยาว เพื่อนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการครบวงจรที่มีมูลค่าเพิ่ม พร้อมนวัตกรรมล้ำสมัย เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ด้วยเหตุนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้เล็งเห็นโอกาสในธุรกิจการจัดเก็บทรัพย์สินส่วนบุคคล (Self-Storage) ซึ่งมีศักยภาพที่จะเติบโตได้อย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการขยายตัวของสังคมเมือง
อ่านเพิ่มเติม
การดำเนินงานด้านภาษีของบริษัท
บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านภาษี โดยยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปฏิบัติตามกฎหมายด้านภาษีที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์สูงสุดและสร้างความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนมีแนวทางในการวางแผนภาษีและการปฏิบัติทางด้านภาษีให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับกลยุทธ์และเป้าหมายการประกอบธุรกิจของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
การสนับสนุนสถาบันและสมาคมทางธุรกิจต่างๆ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและพัฒนาธุรกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ผ่านความร่วมมือกับองค์กร สมาคมการค้า องค์กรของรัฐและองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรเพื่อช่วยขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ที่จะส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยการดำเนินการดังกล่าว กลุ่มบริษัทฯ ได้ยึดมั่นในความโปร่งใส ภายใต้การกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมที่ดี
อ่านเพิ่มเติม