ด้านสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการของเสียที่เกิดจากกระบวนการก่อสร้าง

Energy Conservation Project at WHA Tower

กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการจัดการของเสียของทั้ง 4 กลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายคุณภาพสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน และความหลากหลายทางชีวภาพ (Environmental Quality, Energy Conservation and Biodiversity Policy) รวมถึงเป็นไปตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการของเสียที่ระบุไว้ในผลการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อบริหารและจัดการของเสียเพื่อกำกับดูแลและตรวจสอบการจัดการของเสียให้เป็นไปตามแนวทางที่เหมาะสมตามข้อกำหนดทางกฎหมาย คณะทำงานดังกล่าวจะตรวจสอบและจำแนกของเสียแต่ละประเภทจากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนส่งเสริมนโยบายการจัดการการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกลุ่มบริษัทฯ/p>

ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญในการจัดการของเสียที่เกิดจากกระบวนการก่อสร้างโครงการและอาคารของกลุ่มบริษัทฯ โดยให้ความสำคัญกับการคัดเลือกคู่ค้า/ผู้รับเหมา ที่ต้องแน่ใจว่าคู่ค้ารายนั้นมีการเลือกวัสดุก่อสร้างที่ผ่านการพิจารณาถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และยังได้มีการกำหนดกลยุทธ์และวางแผนในการควบคุมและลดปริมาณของเสียจากการก่อสร้างและรวมถึงการรื้อถอนโครงการและอาคารของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งหมดร้อยละ 100 ดังนี้

  • กำหนดให้ทุกโครงการของกลุ่มบริษัทฯ มีวิศวกรโครงการร่วมกับ Safety Officer มีหน้าที่วางแผน และออกแบบแผนผังการจัดการขยะ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานก่อสร้าง โดยพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ ปริมาณ ระยะเวลา การใช้วัสดุตามแผนงานก่อสร้าง พื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่ชั่วคราว และเป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • กำหนดให้พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำโครงการมีหน้าที่ในการบันทึกการนำขยะออกนอกพื้นที่โครงการ ตรวจสอบขยะทุกประเภทที่นำออก สภาพการขนย้ายขยะออกนอกพื้นที่
  • กำหนดให้ผู้รับเหมามีการแยกขยะที่เกิดจากการก่อสร้าง และขยะจากกิจกรรมต่างๆ คนงานออกจากกัน และจัดเก็บในภาชนะให้เป็นระเบียบในทุกโครงการร้อยละ 100 ของกลุ่มบริษัทฯ
  • กำหนดให้ผู้รับเหมามีการจัดเตรียมให้มีภาชนะรองรับที่มีฝาปิดมิดชิดตั้งกระจายอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอ
  • กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดให้มีคนงานที่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมกากของเสีย/ขยะไปกำจัดอย่างเป็นระบบ
  • กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดการขยะ/ของเสียจากการก่อสร้างให้จัดกองเก็บรวมกันอย่างเป็นระเบียบ เพื่อสามารถดำเนินการขายหรือนำไปใช้ประโยชน์ตามหลักการ 3Rs (Reduce, Reuse and Recycle) และจัดให้มีการซื้อ/ขาย
  • กำหนดให้พนักงาน คนงาน และผู้รับจ้างช่วงทุกคนทั้งหมดร้อยละ 100 มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามขั้นตอนการจัดการขยะที่กำหนดไว้ และต้องได้รับการอบรม เสริมสร้างความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง
  • ทั้งนี้ เนื่องจากกระบวนการก่อสร้างและการจัดการของเสียถูกรับผิดชอบโดยผู้รับเหมาทั้งหมด ดังนั้นการประหยัดการใช้ทรัพยากร การนำวัสดุก่อสร้างที่เกิดขึ้นนำมาใช้ประโยชน์ซ้ำจากกระบวนการ Reduce Reuse และ Recycle รวมถึงการซื้อขายแลกเปลี่ยนต่างๆ จะเป็นผลประโยชน์ (Incentive) ของผู้รับเหมาทั้งหมดร้อยละ 100

GREEN BUILDING
The procurement of construction materials is an important step in WHA Group’s project development process. Therefore, the company has implemented sustainable procurement practices to ensure that no products are sourced from protected areas.
อ่านเพิ่มเติม
กระบวนการบริหารสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Integrated Environmental Management System: EMS)
กลุ่มบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสําคัญอย่างยิ่งและได้มีการดําเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรมาอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเน้นการนํารูปแบบและระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพมาใช้
อ่านเพิ่มเติม
โครงการอนุรักษ์พลังงานในอาคารสำนักงาน WHA Tower
กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นในการใช้พลังงานอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้เทคโนโลยีและวิธีการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน ลดการสูญเสียทุกขั้นตอน ทั้งในด้านการผลิต การสร้างสิ่งก่อสร้าง การใช้งานระบบการทำงาน และการใช้งานให้ครอบคลุมทั้ง 4 ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
อ่านเพิ่มเติม