ด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการอนุรักษ์พลังงานในอาคารสำนักงาน WHA Tower

Energy Conservation Project at WHA Tower

กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นในการใช้พลังงานอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้เทคโนโลยีและวิธีการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน ลดการสูญเสียทุกขั้นตอน ทั้งในด้านการผลิต การสร้างสิ่งก่อสร้าง การใช้งานระบบการทำงาน และการใช้งานให้ครอบคลุมทั้ง 4 ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้ดียิ่งขึ้น การปฏิบัติตามโครงการอนุรักษ์พลังงานนี้ เป็นการประหยัดพลังงานให้น้อยลง ลดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงาน และลดการมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารสำนักงานใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ หรือ อาคาร WHA Tower โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการกำหนดมาตรการการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การปรับเวลาการเปิด-ปิด และการตั้งค่าอุณหภูมิระบบ Water Cooled Chiller ระบบส่งลมเย็น และระบบส่งอากาศ รวมถึงระบบแสงสว่างในอาคารและลานจอดรถให้สอดคล้องกับรูปแบบและเวลาของการใช้อาคารให้มีความสมดุลสูงสุด อีกทั้ง การติดตั้งอุปกรณ์และระบบ Censor เพื่อช่วยการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ส่งผลให้ปี 2565 กลุ่มบริษัทฯ สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้มากกว่า 391.88 MWh ต่อปี โดยคิดเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานกว่า 1.5 ล้านบาท ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนการการดำเนินงานที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

GREEN BUILDING
The procurement of construction materials is an important step in WHA Group’s project development process. Therefore, the company has implemented sustainable procurement practices to ensure that no products are sourced from protected areas.
อ่านเพิ่มเติม
การบริหารจัดการของเสียที่เกิดจากกระบวนการก่อสร้าง
กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการจัดการของเสียของทั้ง 4 กลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายคุณภาพสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน และความหลากหลายทางชีวภาพ (Environmental Quality, Energy Conservation and Biodiversity Policy) รวมถึงเป็นไปตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการของเสียที่ระบุไว้ในผลการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อบริหารและจัดการของเสียเพื่อกำกับดูแลและตรวจสอบการจัดการของเสียให้เป็นไปตามแนวทางที่เหมาะสมตามข้อกำหนดทางกฎหมาย คณะทำงานดังกล่าวจะตรวจสอบและจำแนกของเสียแต่ละประเภทจากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนส่งเสริมนโยบายการจัดการการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกลุ่มบริษัทฯ
อ่านเพิ่มเติม
กระบวนการบริหารสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Integrated Environmental Management System: EMS)
กลุ่มบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสําคัญอย่างยิ่งและได้มีการดําเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรมาอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเน้นการนํารูปแบบและระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพมาใช้
อ่านเพิ่มเติม