ด้านสิ่งแวดล้อม

ความมุ่งมั่นว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และการต่อต้านการตัดไม้ทำลายป่า

กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอมีเจตนารมณ์ที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบอันสำคัญยิ่งขององค์กร อีกทั้ง กลุ่มบริษัทฯ ยังมีความตั้งใจที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ กลุ่มบริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ รวมถึงสนับสนุนพันธมิตรตลอดห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษัทฯ ที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม การรักษาความสมดุลของธรรมชาติ ต่อต้านการตัดไม้ทำลายป่า (No Deforestation) และดำรงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ

กลุ่มบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการต่างๆ ที่จะดำเนินการตรวจประเมินความเสี่ยงตั้งแต่ในช่วงริเริ่มโครงการพัฒนาจนถึงช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการที่จะต้องไม่มีโครงการใดที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงร้ายแรงต่อความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงไม่มีการตัดหรือรุกรานพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่สงวน นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการเลือกใช้วัสดุจากแหล่งผลิตที่มีความยั่งยืน ลดการพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติให้ได้มาที่สุด ซึ่งมาตรการดังกล่าวครอบคลุมกลุ่มบริษัทฯ ทั้งหมด รวมถึงส่งเสริมและขอความร่วมมือจากพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น ผู้รับเหมาและคู่ค้าที่ทำธุรกิจกับบริษัทโดยตรง (Tier 1) ให้คำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพระหว่างการดำเนินงานใดๆ ร่วมกับกลุ่มบริษัทฯ

โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้ยึดมั่นในข้อกฎหมายรวมถึงข้อกำหนดต่างๆ ที่ระบุในการจัดทำการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังได้กำหนดมาตรการบรรเทาผลกระทบเพื่อลดความสูญเสียด้านความหลากหลายทางชีวภาพและผลกระทบในเชิงลบต่อระบบนิเวศน์ในพื้นที่โดยรอบโครงการ หากกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการทำลายทรัพยากรป่าไม้ได้ กลุ่มบริษัทฯ จะทดแทนความเสียหายในพื้นที่นั้นๆ โดยการปลูกป่าทดแทนในอีกพื้นที่หนึ่ง ทั้งนี้ พื้นที่ปลูกป่าทดแทนต้องมีขนาดเท่ากับหรือมากกว่าพื้นที่ที่เกิดการทำลายป่าเพื่อชดเชยความสูญเสีย กล่าวคือ ไม่ก่อให้เกิดความสูญเสียคุณค่าด้านความหลากหลายทางชีวภาพสุทธิ (No Net Loss) และสร้างผลกระทบด้านความหลากหลายทางชีวภาพสุทธิเชิงบวก (Net Positive Impact: NPI) ตามเจตนารมณ์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของกลุ่มบริษัทฯ

อีกทั้ง กลุ่มบริษัทฯ จะมีการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเกิดความตระหนักถึงผลกระทบของกิจกรรมทางธุรกิจที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพและการทำลายทรัพยากรป่าไม้ เพื่อจัดการกับผลกระทบที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงป่าไม้ในพื้นที่ของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง

GREEN BUILDING
The procurement of construction materials is an important step in WHA Group’s project development process. Therefore, the company has implemented sustainable procurement practices to ensure that no products are sourced from protected areas.
อ่านเพิ่มเติม
การบริหารจัดการของเสียที่เกิดจากกระบวนการก่อสร้าง
กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการจัดการของเสียของทั้ง 4 กลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายคุณภาพสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน และความหลากหลายทางชีวภาพ (Environmental Quality, Energy Conservation and Biodiversity Policy) รวมถึงเป็นไปตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการของเสียที่ระบุไว้ในผลการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อบริหารและจัดการของเสียเพื่อกำกับดูแลและตรวจสอบการจัดการของเสียให้เป็นไปตามแนวทางที่เหมาะสมตามข้อกำหนดทางกฎหมาย คณะทำงานดังกล่าวจะตรวจสอบและจำแนกของเสียแต่ละประเภทจากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนส่งเสริมนโยบายการจัดการการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกลุ่มบริษัทฯ
อ่านเพิ่มเติม
กระบวนการบริหารสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Integrated Environmental Management System: EMS)
กลุ่มบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสําคัญอย่างยิ่งและได้มีการดําเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรมาอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเน้นการนํารูปแบบและระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพมาใช้
อ่านเพิ่มเติม