ด้านสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอมุ่งมั่นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็น 0 (Net Zero) ภายในปี พ.ศ. 2593

กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจพร้อมกับการสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยให้ความสำคัญทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ซึ่งหนึ่งในประเด็นสำคัญที่กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการคือประเด็นทางด้านก๊าซเรือนกระจกและแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน ด้วยการลดการสร้างผลกระทบเชิงลบ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อีกทั้งการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ อาทิ การส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน การใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน อีกทั้งการศึกษานวัตกรรมและเทคโนลียีต่างๆ ที่จะเป็นการผลักดันการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนได้อย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งจะสอดคล้องกับทิศทางของโลกในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึง เป้าหมายของประเทศไทยเกี่ยวกับการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality) ในปี พ.ศ.2593 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net zero greenhouse gas emissions) ในปี พ.ศ. 2608

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้วางแนวทางการดำเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านการดำเนินธุรกิจ อาทิ การพัฒนาโครงการและการสร้างอาคารตามแนวคิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกให้ได้มากที่สุด รวมถึงการผลักดันการใช้พลังงานหมุนเวียน ด้วยการตั้งเป้าในการติดตั้งและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop Energy) เป็น 300 เมกกะวัตต์ ภายในปี พ.ศ. 2566 อีกทั้งมีความมุ่งมั่นในการลดการพึ่งพิงทรัพยากรจากแหล่งธรรมชาติและการนำกลับมาใช้ซ้ำเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านการจำหน่ายน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดน้ำเสียและนำกลับมาใช้ใหม่ (Reclaimed Water) ซึ่งเป็นการลดการใช้น้ำจากแหล่งธรรมชาติได้โดยตรง ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้ตั้งเป้าเพิ่มกำลังการผลิตน้ำ Reclaimed Water เป็นสองเท่าจาก 30,200 ลูกบาศก์เมตร/วัน ในปี 2563 เป็น 60,400 ลูกบาศก์เมตร/วัน ภายในปี 2568

กลุ่มบริษัทฯ ยังคงเดินหน้าพัฒนาในการจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยได้ตั้งเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง พร้อมศึกษนวัตกรรมและการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้เพื่อแก้ปัญหาก๊าซเรือนกระจก เพื่อนำไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ให้ได้ตามเป้าหมายในปี พ.ศ. 2593 (Net Zero Greenhouse Gas Emissions by 2050) ตามแนวทาง SBTi (Science Based Targets Initiative)

ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

Performance Unit 2018 2019 2020 2021 2022
Scope 1 emissions ton CO2e 693 645 1,563 1,146 1,322
Scope 2 emissions ton CO2e 19,419 18,671 16,389 18,104 15,722
Scope 3 emissions ton CO2e n.a. n.a. n.a. 116,422 120,290

GREEN BUILDING
The procurement of construction materials is an important step in WHA Group’s project development process. Therefore, the company has implemented sustainable procurement practices to ensure that no products are sourced from protected areas.
อ่านเพิ่มเติม
การบริหารจัดการของเสียที่เกิดจากกระบวนการก่อสร้าง
กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการจัดการของเสียของทั้ง 4 กลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายคุณภาพสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน และความหลากหลายทางชีวภาพ (Environmental Quality, Energy Conservation and Biodiversity Policy) รวมถึงเป็นไปตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการของเสียที่ระบุไว้ในผลการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อบริหารและจัดการของเสียเพื่อกำกับดูแลและตรวจสอบการจัดการของเสียให้เป็นไปตามแนวทางที่เหมาะสมตามข้อกำหนดทางกฎหมาย คณะทำงานดังกล่าวจะตรวจสอบและจำแนกของเสียแต่ละประเภทจากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนส่งเสริมนโยบายการจัดการการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกลุ่มบริษัทฯ
อ่านเพิ่มเติม
กระบวนการบริหารสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Integrated Environmental Management System: EMS)
กลุ่มบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสําคัญอย่างยิ่งและได้มีการดําเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรมาอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเน้นการนํารูปแบบและระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพมาใช้
อ่านเพิ่มเติม