ด้านสิ่งแวดล้อม

ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บน ได้ 6.2 เมกะวัตต์ สําหรับโครงการนี้ครอบคลุมพื้นที่หลังคา หลังคาที่จอดรถที่ใหญ่ที่สุดในไทย

นับตั้งแต่ปี 2563 กลุ่มบริษัท WHAUP เริ่มดําเนินการส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาลานจอดรถ ณ บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จํากัด (SAIC MOTOR-CP) อย่างเป็นทางการ โดยมีกําลังการผลิตติดตั้งอยู่ที่ 4.8 เมกะวัตต์ และได้ดําเนินโครงการระยะที่สองจนแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2564 รวมกําลังผลิตของระบบผลิตไฟฟ้าฯ จากโครงการทั้งสองระยะได้ 6.2 เมกะวัตต์ สําหรับโครงการนี้ครอบคลุมพื้นที่หลังคาลานจอดรถทั้งหมด 40,000 ตร.ม. และมีประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานสะอาดได้ราว 7,750 เมกะวัตต์ชั่วโมง นับเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาลานจอดรถที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ ระบบดังกล่าวยังช่วยให้ลูกค้าประหยัดต้นทุนด้านพลังงาน และช่วยให้ภารกิจของลูกค้าในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบรรลุเป้าหมายอีกด้วย

GREEN BUILDING
The procurement of construction materials is an important step in WHA Group’s project development process. Therefore, the company has implemented sustainable procurement practices to ensure that no products are sourced from protected areas.
อ่านเพิ่มเติม
การบริหารจัดการของเสียที่เกิดจากกระบวนการก่อสร้าง
กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการจัดการของเสียของทั้ง 4 กลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายคุณภาพสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน และความหลากหลายทางชีวภาพ (Environmental Quality, Energy Conservation and Biodiversity Policy) รวมถึงเป็นไปตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการของเสียที่ระบุไว้ในผลการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อบริหารและจัดการของเสียเพื่อกำกับดูแลและตรวจสอบการจัดการของเสียให้เป็นไปตามแนวทางที่เหมาะสมตามข้อกำหนดทางกฎหมาย คณะทำงานดังกล่าวจะตรวจสอบและจำแนกของเสียแต่ละประเภทจากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนส่งเสริมนโยบายการจัดการการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกลุ่มบริษัทฯ
อ่านเพิ่มเติม
กระบวนการบริหารสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Integrated Environmental Management System: EMS)
กลุ่มบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสําคัญอย่างยิ่งและได้มีการดําเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรมาอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเน้นการนํารูปแบบและระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพมาใช้
อ่านเพิ่มเติม