ด้านสิ่งแวดล้อม

เทคโนโลยีโดรน

ในปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ ยังได้ศึกษาการนําเทคโนโลยีโดรนมาประยุกต์ใช้สํารวจสภาพถนนและการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วนอีกด้วย ซึ่งช่วยให้สามารถตรวจสอบดูแลอุบัติเหตุบนท้องถนน รวมถึงระบุความเสี่ยงที่สําคัญเพื่อนําข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และกําหนดมาตรการป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุในอนาคต เมื่อเกิดอุบัติเหตุการใช้โดรนจะช่วยให้ตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินและควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ จํานวนอุบัติเหตุที่ลดลงจะส่งผลให้การจราจรคล่องตัวยิ่งขึ้น เมื่อมีการระบุสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถพยาบาลก็ลดลงตามจํานวนอุบัติเหตุที่น้อยลงตามไปด้วย จึงเป็นการลดมลพิษทางอากาศนั่นเอง

GREEN BUILDING
The procurement of construction materials is an important step in WHA Group’s project development process. Therefore, the company has implemented sustainable procurement practices to ensure that no products are sourced from protected areas.
อ่านเพิ่มเติม
การบริหารจัดการของเสียที่เกิดจากกระบวนการก่อสร้าง
กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการจัดการของเสียของทั้ง 4 กลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายคุณภาพสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน และความหลากหลายทางชีวภาพ (Environmental Quality, Energy Conservation and Biodiversity Policy) รวมถึงเป็นไปตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการของเสียที่ระบุไว้ในผลการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อบริหารและจัดการของเสียเพื่อกำกับดูแลและตรวจสอบการจัดการของเสียให้เป็นไปตามแนวทางที่เหมาะสมตามข้อกำหนดทางกฎหมาย คณะทำงานดังกล่าวจะตรวจสอบและจำแนกของเสียแต่ละประเภทจากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนส่งเสริมนโยบายการจัดการการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกลุ่มบริษัทฯ
อ่านเพิ่มเติม
กระบวนการบริหารสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Integrated Environmental Management System: EMS)
กลุ่มบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสําคัญอย่างยิ่งและได้มีการดําเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรมาอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเน้นการนํารูปแบบและระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพมาใช้
อ่านเพิ่มเติม