กิจกรรมสังคม

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป มุ่งมั่นจัดกิจกรรมเพื่อสังคม สำหรับเด็กและชุมชนตลอดเดือนมีนาคม

เป็นเวลากว่าหนึ่งปีแล้วที่องค์การอนามัยโลกได้ประกาศสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผู้คนทั่วโลกต่างต้องปรับตัวสู่การใช้ชีวิตประจำวันภายใต้แนวคิดวิถีชีวิตใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก

ตลอดเดือนมีนาคมที่ผ่านมา บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในเครือดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ เพื่อสนับสนุนเยาวชนและชาวชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งและส่งต่อความช่วยเหลือไปยังครอบครัว โรงเรียน และสมาชิกทุกคนในพื้นที่อย่างทั่วถึงกัน

ส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษา

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการช่วยพัฒนาเยาวชนผ่านการสนับสนุนด้านการศึกษา ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาสังคมรวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในครอบครัว ให้กลายมาเป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบเงินสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนในชุมชนบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รวมถึงการมอบของขวัญและของใช้จำเป็นให้แก่น้องๆ นักเรียนด้วย

บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี (กนอ.) และผู้ประกอบการภายในนิคมฯ ร่วมงานทำบุญครบรอบ 45 ปี การก่อตั้งโรงเรียนบ้านเขาหิน (นิกรราษฎร์บำรุง) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และนักเรียน ผ่านการทำกิจกรรมนอกห้องเรียนร่วมกัน  

นอกจากนี้ยังได้ร่วมสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนต้านยาเสพติด “WHA Nongbua Youth League 2021” จัดขึ้นที่สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด พร้อมๆ ไปกับการเรียนรู้การทำงานเป็นทีมและตระหนักถึงคุณค่าของการมีน้ำใจนักกีฬา

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

ตัวแทนจากบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในเครือดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ได้มอบเงินสนับสนุนในการปรับปรุงอาคารสำนักทะเบียนที่ว่าการอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่

บริษัทฯ ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งจุดบริการประชาชนให้กับสำนักงานบริการประชาชน ฝ่ายปกครองอำเภอบ้านบึง เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ดับบลิวเอชเอ ร่วมมอบงบประมาณในการปรับปรุงภูมิทัศน์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับสำนักงานสถานีตำรวจภูธรบ้านค่าย เพื่อส่งเสริมการบริการให้กับประชาชนและการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย

ทั้งยังเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่อำเภอบ้านบึงและประชาชนจิตอาสา ฉีดล้างถนน เก็บขยะ เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่สาธารณะภายในชุมชนให้สะอาด ปลอดจากขยะ สร้างสรรค์ชุมชนที่น่าอยู่ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป พร้อมดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เดินหน้าสร้างสังคมที่เข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวชุมชนอย่างยั่งยืน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง