กิจกรรมสังคม

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป สนับสนุนการศึกษาเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

สานต่อโครงการมอบอุปกรณ์การศึกษาประจำปี 2562 แก่โรงเรียน 67 แห่ง ในพื้นที่รอบนิคมอุตสาหกรรม

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป) ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาในสังคมปัจจุบัน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการต่อสู้กับความยากจนด้วยการเปลี่ยนแปลงและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น ในระดับชุมชนเองนั้น การศึกษายังมีบทบาทสำคัญในการช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในสังคมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตต่อไป

สำหรับโครงการมอบอุปกรณ์การศึกษาที่จัดขึ้นในปีนี้ซึ่งดำเนินต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 22 ได้รับความร่วมมืออย่างแข็งขันจากทีมผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ของดับบลิวเอชเอกว่า 50 ราย ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันบริจาคอุปกรณ์การศึกษา การกีฬา รวมถึงอุปกรณ์ที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการ โดยในปีนี้ มีการจัดกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 5 วัน และได้ส่งมอบอุปกรณ์ทั้งหมดให้กับโรงเรียนทั้ง 67 แห่งโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม และเด็กนักเรียนเกือบ 20,000 คนที่มาจากครอบครัวที่ขาดแคลน

“ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยยกระดับการศึกษาให้กับเยาวชนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น” นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวและต่อด้วยว่า “เราต้องการที่จะช่วยเหลือโรงเรียนเหล่านี้ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการบ่มเพาะความรู้ความสามารถให้กับเยาวชน เพื่อที่จะได้นำมาความรู้มาพัฒนาอุตสาหกรรมและสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศชาติสืบไปในอนาคต”

โครงการมอบอุปกรณ์การศึกษาได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากพนักงาน ทีมผู้บริหารและลูกค้าภายในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ของเรา เพื่อกระจายความช่วยเหลือให้ครอบคลุมเด็กนักเรียนที่อยู่ในชุมชนโดยรอบอย่างทั่วถึง

“การที่เราสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กๆ นั้น เท่ากับเป็นการเปิดประตูสู่โอกาสในอนาคตให้กับเด็กๆ” มร. เดวิด นาร์โดน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและการลงทุนต่างประเทศ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวและเสริมว่า “เราขอขอบคุณบริษัทต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรมของเราที่ให้การสนับสนุนโครงการนี้เป็นอย่างดียิ่งมาทุกปี เราได้ร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวชุมชนให้มีความยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมเยาวชนให้ได้รับการศึกษาและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อเป็นรากฐานให้กับพวกเขาได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างมั่นคง และได้รับการพัฒนาทักษะต่างๆ ที่จะนำไปสู่อาชีพที่มั่นคงและเป็นที่ต้องการสูงในตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี”

โครงการมอบอุปกรณ์การศึกษาของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ได้ส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาครอบคลุมในหลายๆ ด้านทั้งการศึกษา กีฬา ศิลปะ ดนตรีและการพัฒนาสังคม นับแต่ดำเนินโครงการมาจนถึงปัจจุบัน มีนักเรียนได้รับความช่วยเหลือทั้งหมดกว่า 220,000 คนจากโรงเรียนต่างๆ ในชุมชนโดยรอบ บริษัทเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในพลังของการศึกษา ในฐานะที่เป็นรากฐานให้เยาวชนได้มีอาชีพที่ดี สามารถกลับมาดูแลครอบครัวของตนเอง รวมถึงมีบทบาทในการช่วยเหลือสังคมต่อไปในอนาคต


ข่าวที่เกี่ยวข้อง