กิจกรรมสังคม

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ส่งมอบระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนต้นแบบแก่อบต. ปลวกแดง ภายใต้โครงการ Clean Water for Planet

กรุงเทพฯ, 24 พฤษภาคม 2562 – วันนี้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป) ประกาศความสำเร็จโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนต้นแบบ พร้อมส่งมอบให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ. ระยอง ซึ่งตั้งอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด (ระยอง) สามารถบำบัดน้ำเสียได้วันละ 400 ลูกบาศก์เมตร เป็นระบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland) ซึ่งใช้เทคโนโลยีทางธรรมชาติโดยนำพืชและจุลินทรีย์มาใช้ในการบำบัดน้ำเสีย อันได้รับ แรงบันดาลใจมาจากพระวิริยะอุตสาหะและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ที่เน้นบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการทางชีวภาพ โดยโครงการนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิด Clean Water for Planet อันเป็นโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในนิคมและชาวชุมชนเกิดความตระหนักถึงการมีแหล่งน้ำที่สะอาด ปลอดภัย และจัดการน้ำเสียอย่างเป็นระบบ

ในระหว่างพิธีส่งมอบโครงการ นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้อธิบายว่าโครงการนี้เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ปได้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกให้กับชุมชนโดยรอบ “โครงการต้นแบบที่เราทำร่วมกับอบต. ปลวกแดงไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความห่วงใยในสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการใส่ใจด้านการศึกษา สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของชาวชุมชนด้วย ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ปมีความมุ่งมั่นในการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทั้งโครงการที่มุ่งปลูกฝังจิตสำนึกและให้ความช่วยเหลือชาวชุมชนโดยตรง โดยมุ่งหวังที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชน และอยู่ร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืน โดยเป้าหมายของเรานั้นก็คือ การเดินหน้าไปสู่ประเทศไทย 4.0”

ในงานแถลงข่าวประกาศความสำเร็จและส่งมอบโครงการ นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ และการลงทุนในต่างประเทศ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เรารู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะโครงการนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความผูกพันของ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ที่มีต่อชุมชนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เรามีความมุ่งมั่นที่จะมอบสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่าง ๆ ที่ดีที่สุดในด้านนิคมอุตสาหกรรม ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน เพราะการเติบโตและการพัฒนาที่รุดหน้าต้องดำเนินควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม”

สำหรับโครงการนี้ ดับบลิวเอชเอได้สนับสนุนองค์ความรู้ทางวิศวกรรมและช่วยเหลือด้านงบประมาณในการก่อสร้างบึงประดิษฐ์ ซึ่งในตอนนี้พร้อมใช้งานแล้ว โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับระบบการดำเนินงานและทีมวิศวกรเป็นเวลาหนึ่งปี ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าของระบบ ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากโครงการนี้ พร้อมทั้งจัดอบรมแก่เจ้าหน้าที่อบต. ปลวกแดงเพื่อกระตุ้นให้เกิดการนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่สู่ชุมชนอื่น ๆ ต่อไป

ด้านนายสาคร อาจรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง จ. ระยอง กล่าวว่า “ด้วยความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ทำให้ตำบลของเรามีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะมีส่วนสำคัญยิ่งต่อการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ เรายังได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและแนวทางต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อชาวชุมชนปลวกแดง และต่อยอดไปสู่โครงการต่างๆ ในลักษณะเดียวกันที่สามารถใช้ได้จริง ด้วยต้นทุนที่ไม่สูงมากและวางใจได้ โครงการนี้จะช่วยยกระดับชุมชนและขับเคลื่อนให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป”

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป และอบต. ปลวกแดง ยังคงแสวงหาแนวทางเพื่อสร้างความตระหนักและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง