กิจกรรมสังคม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ: การสนับสนุนและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการพัฒนาบุคลากร ทางด้านการบริหารจัดการน้ำเสียและวิศวกรรมการบำบัดน้ำเสีย ระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพฯ 29 กันยายน 2559 – คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกาศลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย “การสนับสนุนและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการพัฒนาบุคลากรทางด้านการบริหารจัดการน้ำเสียและวิศวกรรมการบำบัดน้ำเสีย”

โครงการความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายร่วมกันพัฒนาฝึกอบรมนักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำเสียในการนำความรู้ความเข้าใจทางวิชาการในชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานในสถานประกอบการจริง ที่นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ของเหมราช ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดับบลิวเอชเอกรุ๊ป โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการน้ำเสียและเทคโนโลยีวิศวกรรมการบำบัดน้ำเสียของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป

รศ. ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “โครงการความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดียิ่งที่จะช่วยให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ของเราสามารถนำความรู้และทฤษฎีที่ได้ในชั้นเรียนไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น โดยนักศึกษาจะได้เข้าไปเรียนรู้การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้การกำกับดูแลและให้คำแนะนำจากวิศวกรที่ปรึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ การบริหารจัดการน้ำเสียเป็นสาขาวิชาที่มีความสำคัญ โดยเฉพาะในปัจจุบันที่สังคมให้ความสำคัญเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง เรามั่นใจว่าความร่วมมือครั้งนี้จะกลายเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์การเรียนรู้อันมีค่าต่อนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกคน พร้อมช่วยต่อยอดองค์ความรู้ด้านการวิศวกรรมการบำบัดน้ำเสีย และสิ่งแวดล้อมโดยรวมเพื่อการพัฒนาประเทศได้”

ปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีนิสิตที่สำเร็จการศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จำนวน 73 คน ต่อปี ซึ่งบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีความพร้อมที่จะรับนิสิตเข้าร่วมเรียนรู้งานด้านบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ที่นิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของเหมราชได้

“ดับบลิวเอชเอจะร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อช่วยผลักดันให้มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทางด้านการบริหารจัดการและการบำบัดน้ำเสียมากขึ้น” นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าว “ด้วยการริเริ่มโครงการหลายโครงการ เราพร้อมจะดำเนินการและถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญและเทคนิคที่ดีที่สุดในสาขาวิชาดังกล่าว และเรามีความยินดีที่ได้สร้างมาตรฐานในการเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืน การอยู่ร่วมกันในสังคมและปกป้องสิ่งแวดล้อม”

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) มีนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 8 แห่ง รวมที่ดินกว่า 45,000 ไร่ ครอบคลุมจังหวัดระยอง ชลบุรี และสระบุรี และจะเป็นพันธมิตรสำคัญของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการทำหน้าที่เป็น “ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้” (Real Learning Center) ให้กับนิสิตของคณะ นอกจากนี้ บริษัทยังได้เดินหน้าลงทุนในธุรกิจด้านสาธารณูปโภคและไฟฟ้าเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มศักยภาพนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการด้านน้ำภายในนิคมอุตสาหกรรมรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บริษัทได้ให้บริการน้ำดิบ น้ำประปา และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม ด้วยกำลังการผลิตรวมกว่า 60 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี รวมถึงระบบจัดการน้ำเสีย ด้วยกำลังการผลิตรวมกว่า 36.5 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีด้วย

“เหมราชฯ เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการบริหารจัดการและการบำบัดน้ำเสีย” นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม และการลงทุนต่างประเทศ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) กล่าว “นับตั้งแต่วันแรก เราได้มุ่งมั่นทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อให้ระบบบริหารจัดการน้ำเสียของเราส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด เพื่อให้นิคมอุตสาหกรรม ชุมชนโดยรอบ และธรรมชาติ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนและยั่งยืน”

น้ำเสียจากอุตสาหกรรมจะถูกส่งไปบำบัดที่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ จนกระทั่งผ่านมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ก่อนจะนำไปกำจัดตะกอนหรือนำกลับมาใช้ในกิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป นิคมอุตสาหกรรมเหมราชแต่ละแห่งจะใช้เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียที่แตกต่างกันไป เช่น ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศที่ใช้เครื่องเติมอากาศเพิ่มออกซิเจนเข้าไปในน้ำเพื่อให้น้ำมีปริมาณออกซิเจนเพียงพอ หรือระบบบำบัดน้ำเสียแบบ “บึงประดิษฐ์” โดยใช้พืชและแบคทีเรียช่วยบำบัดน้ำเสียด้วย

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ “บึงประดิษฐ์” เกิดขึ้นจากความร่วมมือของเหมราชฯ กับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ที่ได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในการบำบัดน้ำเสียมาปรับใช้ ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เหมาะกับการดำเนินงานในนิคมอุตสาหกรรม โดยใช้พืชและแบคทีเรีย ในการดูดซับสารโลหะในน้ำเสียที่ออกจากโรงงาน ซึ่งจะสามารถลดการใช้พลังงานจากการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรม และน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะสามารถนำกลับมาใช้ในภายในโรงงานได้ เช่น การรดน้ำต้นไม้ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียอื่น ๆ อีก ได้แก่ ระบบกำจัดตะกอน ซึ่งทีมงานวิศวกรของเหมราชฯ ได้ร่วมคิดค้นกับหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาชั้นนำ โดยทดสอบการใช้กากตะกอนจากระบบผลิตน้ำ ซึ่งมีส่วนผสมของสารอาหารที่เป็นประโยชน์ในการใช้เป็นสารปรับปรุงคุณภาพดินในการเพาะปลูก โดยเฉพาะในการปลูกกล้ายางพารา มันสำปะหลัง และฟักเขียว “ด้วยโครงการความร่วมมือนี้ เราได้ริเริ่มแนวคิดเรื่อง Water for Planet ขึ้น ซึ่งเป็นนโยบายกิจกรรมเพื่อสังคมระดับโลกของดับบลิวเอชเอกรุ๊ป ที่จะดำเนินควบคู่ไปกับกลุ่มธุรกิจด้านสาธารณูปโภคและไฟฟ้า (Utilities & Power Hub) ของเรา เพราะเราตระหนักดีว่าน้ำเป็นทรัพยากรที่มีค่าและควรได้รับการดูแลรักษาอย่างดีที่สุด การมีน้ำใช้อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงคุณภาพของน้ำ มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของทุกคนอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เพราะเราต้องพึ่งพาน้ำในการใช้ชีวิตทุกด้าน ด้วยการบริหารจัดการและการบำบัดน้ำที่มีประสิทธิภาพ จะสามารถช่วยดูแลรักษาน้ำให้สะอาดและปลอดภัย เพื่อตนเอง รวมทั้งครอบครัวและชุมชนของเราด้วย” นางสาวจรีพร กล่าวสรุป

เกี่ยวกับ WHA Group

WHA ก่อตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2546 โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะส่งมอบโซลูชั่นด้านอาคารคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และโรงงานให้แก่ลูกค้าทั้งบริษัทไทยและบริษัทข้ามชาติ เพื่อให้สามารถดำเนินการผลิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ WHA Group ถือเป็นผู้นำการพัฒนาและการให้บริการศูนย์กระจายสินค้า คลังสินค้าและโรงงานแบบ Built-to-Suit โรงงานและคลังสำเร็จรูปรายใหญ่ที่สุดในตลาดนิคมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ของประเทศไทยที่มีการแข่งขันสูง

หลังการเข้าซื้อกิจการบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) เมื่อเดือนมีนาคม 2558 WHA Group ได้กลายเป็นผู้ให้บริการธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมชั้นนำในประเทศไทย รวมทั้งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้า ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรม และมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย

WHA Group เป็นผู้นำธุรกิจแบบครบวงจร ด้านธุรกิจโลจิสติกส์ นิคมอุตสาหกรรม ระบบสาธารณูปโภคและพลังงาน และดิจิทัลแพลตฟอร์ม

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ www.wha-group.comwww.wha.co.th

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
คุณวันดี เลิศสุพงศ์กิจ/ คุณณิรดา แก้วไทย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
โทร 02 233 4338 ต่อ 19 หรือ 14 แฟกซ์ 02 236 8030
อีเมล pr@francomasia.com

รายละเอียดสำคัญ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่าง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  1. Provide academic information from both parties for knowledge development in wastewater treatment and environmental engineering
  2. Encourage and involve students in more real-life learning experiences at Hemaraj’s industrial estates, with ‘Real Learning Centers’ in areas of wastewater treatment system, tap water system, water recycling system, scientific laboratories, and central utilities management service for industrial estates. The objective for students is to deepen their understanding and put their knowledge from the classroom into practice more effectively and efficiently
  3. Jointly develop an academic curriculum on wastewater management as well as wastewater treatment and environmental engineering, and organize training sessions, academic seminars and practical training courses in order to develop highly-qualified personnel
  4. Initiate joint research and development opportunities for wastewater treatment systems and technologies that are suitable in Thailand
  5. Encourage and assist students interested in environmental engineering, particularly in wastewater management, to avail of internship opportunities at industrial estates alongside WHA Corporation’s professional engineers
  6. Provide support for academic and social activities that could help disseminate pertinent information on wastewater treatment and environmental engineering to the general public

ข่าวที่เกี่ยวข้อง