ข่าวสารบริษัท

การลงนาม MOU ร่วมกันระหว่าง การประปานครหลวง และ WHAUP ศึกษาแผนลงทุนและพัฒนา ธุรกิจน้ำ ยกระดับระบบน้ำประปา ในพื้นที่เป้าหมาย

ภาพข่าว: เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางสาวจรีพร จารุกรสกุล (กลางขวา) ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ (คนที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) นายมานิต ปานเอม (กลางซ้าย) ผู้ว่าการการประปานครหลวง และนางสาวฉวีวรรณ อุทัยพิบูลย์ (คนที่ 3 จากซ้าย) รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา) การประปานครหลวง พร้อมคณะผู้บริหารการประปานครหลวง ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ หรือ MOU “ความร่วมมือศึกษาโอกาสความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง/ร่วมทุนในบริษัทในเครือ และ/หรือการร่วมลงทุนของการประปานครหลวง” อาทิเช่น จัดทำแผนแม่บท (Master Plan) ด้านการบริหารจัดการระบบประปา และ/หรือโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยมุ่งเน้นความเป็นไปได้การร่วมลงทุนในการบริหารจัดการระบบน้ำประปาของพื้นที่นำร่องในเขตพื้นที่เป้าหมาย และขยายสู่พื้นที่อื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ในโครงการฯ

กรุงเทพฯ – การประปานครหลวง ร่วมกับ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ หรือ MOU “ความร่วมมือศึกษาโอกาสความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง/ร่วมทุนในบริษัทในเครือ และ/หรือการร่วมลงทุนกับการประปานครหลวง” อาทิเช่น จัดทำ Master Plan ร่วมกันเพื่อบริหารจัดการระบบประปาของพื้นที่เป้าหมาย และขยายสู่พื้นที่อื่น ๆ ของโครงการที่อยู่ในเครือข่ายการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น ผ่านการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้

คุณมานิต ปานเอม ผู้ว่าการการประปานครหลวง เปิดเผยว่า การลงนาม MOU ร่วมกันระหว่าง การประปานครหลวง (กปน.) และ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (WHAUP) ในครั้งนี้ เป็นการร่วมกันบูรณาการเพื่อศึกษาแนวทางในการจัดตั้ง/ร่วมลงทุนบริษัทในเครือเกี่ยวกับธุรกิจการให้คำปรึกษา รวมถึงการจัดทำแผนแม่บท และการบริหารจัดการระบบประปา อีกทั้งเป็นการศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการร่วมลงทุนในการจัดการระบบน้ำประปาในเขตพื้นที่เป้าหมาย ก่อนจะใช้เป็นแบบแผนในการขยายไปสู่พื้นที่อื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

คุณจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การร่วมมือระหว่าง บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (WHAUP) และการประปานครหลวง (กปน.) ในครั้งนี้ เป็นความมุ่งมั่นในการร่วมกันพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของประเทศให้มีความยั่งยืน พร้อมสนับสนุนการใช้น้ำประปาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านเทคโนโลยีของ WHAUP ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการจัดการระบบน้ำอุตสาหกรรมชั้นนำของไทย การร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการยกระดับระบบน้ำประปาในพื้นที่เป้าหมายของ กปน. เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้น้ำประปา

คุณสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (WHAUP)กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ WHAUP มีแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ เทคโนโลยีระบบ Smart Water Solution เช่น ระบบ Smart Meter ระบบ Optical Character Recognition Systems (OCR) เข้ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการระบบประปาของโครงการ หรือการนำพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) มาใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าในระบบการผลิตน้ำประปา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิตน้ำประปา โดย WHAUP ยังมีแผนในการนำนวัตกรรมผลิตน้ำคุณภาพสูง (Premium Clarified Water) มาใช้ในการดำเนินธุรกิจน้ำประปา เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ที่ต้องการเพิ่มคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นในอนาคต


ข่าวที่เกี่ยวข้อง