ข่าวสารบริษัท

ARI TECH

คุณจรีพร จารุกรสกุล

ประธานคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เมื่อนวัตกรรมเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศและเทคโนโลยีก็เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการขับเคลื่อนนวัตกรรม ทั่วโลกจึงต่างให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเทคโนโลยีเชิงลึกที่สามารถนำมาพัฒนาเป็นโซลูชันเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้อย่างครอบคลุมหลากหลาย โดยหนึ่งในนั้นมีกลุ่มเทคโนโลยีที่กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากคือ “ARI Tech”

ARI Tech เป็นกลุ่มเทคโนโลยีระดับ Frontier ที่ประกอบไปด้วยเทคโนโลยี 3 ด้าน ได้แก่ Artificial Intelligence หรือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่เข้ามาช่วยในการจดจำ วิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนคาดการณ์สิ่งที่อาจเกิดขึ้น โดยสามารถจัดการกับโจทย์ที่มีความซับซ้อนและท้าทายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ Robotics หรือเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่ถูกออกแบบให้สามารถทำงานบางประเภทแทนมนุษย์ซึ่งช่วยเพิ่มความรวดเร็วแม่นยำ ลดความผิดพลาด รวมถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ และ Immersive Technology หรือเทคโนโลยีโลกเสมือนจริงที่ผสานโลกแห่งความเป็นจริงรวมเข้ากับโลกเสมือนเพื่อสร้างประสบการณ์ที่เสมือนจริงให้กับผู้ใช้งาน ซึ่งกลุ่มเทคโนโลยีที่กล่าวมาข้างต้นนี้ล้วนเป็นเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนทำให้ยากต่อการลอกเลียนแบบ อีกทั้งยังเต็มไปด้วยโอกาสในการนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมแห่งอนาคต

โดยปัจจุบันกลุ่มเทคโนโลยี ARI Tech ได้เข้ามามีบทบาทในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมอย่างมาก ตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมการเกษตร ที่นำ AI มาใช้ในการทำ Smart Farming เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกและผลผลิต เพื่อให้ได้สินค้าที่ได้มาตรฐานและตรงกับความต้องการของตลาด หรือ อุตสาหกรรมการแพทย์ ที่นำ AI เข้ามาช่วยแพทย์ให้สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้น หรือ อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ที่นำหุ่นยนต์เคลื่อนที่อย่าง AGV (Automated Guided Vehicle), AMR (Autonomous Mobile Robots), Picking Robot มาใช้ในการบริหารจัดการ/ลำเลียงสินค้าในคลังสินค้าเพื่อลดการพึ่งพาแรงงานคน หรือ อุตสาหกรรมการศึกษา ที่นำ Immersive Technology มาใช้พัฒนาแพลตฟอร์มที่สามารถสร้างการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จากสภาพแวดล้อมเสมือนจริงให้กับผู้เรียน เป็นต้น

สำหรับประเทศไทย ถึงแม้การพัฒนาของเทคโนโลยีกลุ่ม ARI Tech นั้นยังถือว่าอยู่ในช่วงเริ่มต้นและยังมีจำนวนผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีดังกล่าวอยู่ไม่มากนัก แต่ภาครัฐเองก็ได้มีความพยายามในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีผ่านทางโครงการต่างๆ ทั้งในด้านของเงินทุนและการบ่มเพาะเพื่อสร้างโอกาสให้สตาร์ทอัพได้พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อาทิเช่น ทุนโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า (Thematic Innovation Grant) จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) สำหรับผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีกลุ่ม ARI Tech ที่ต้องการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมและทดสอบประสิทธิภาพการใช้งาน หรือ โครงการ NIA Deep Tech Incubation Program @EEC ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้สตาร์ทอัพได้พัฒนานวัตกรรมออกสู่ตลาด ผ่านการทำงานร่วมกับบริษัทขนาดใหญ่เพื่อให้เข้าใจความต้องการเชิงลึกและนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตอบโจทย์ของอุตสาหกรรมได้อย่างแท้จริง เป็นต้น

การพัฒนาของเทคโนโลยีกลุ่ม ARI Tech นั้นถือเป็นหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญในการเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรม รวมถึงเป็นฟันเฟืองที่ช่วยสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด โดยการสนับสนุนอย่างจริงจังจากภาครัฐผ่านมาตรการส่งเสริมต่างๆ ประกอบกับการสร้างระบบนิเวศแบบครบวงจรที่เชื่อมต่อทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มสตาร์ทอัพ สถาบันการศึกษา/วิจัย นักลงทุน เข้าด้วยกันนั้นจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีกลุ่ม ARI Tech ได้อย่างแพร่หลายในประเทศ อันจะช่วยตอบโจทย์ Thailand 4.0 ที่มุ่งเน้นการนำนวัตกรรมมาใช้เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนั่นเอง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง