คณะกรรมการบริษัท

 • นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

  ประธานคณะกรรมการบริษัท
  กรรมการอิสระ
  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร


  อายุ:

  • 70 ปี

  วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท:

  • 23 กุมภาพันธ์ 2566

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 66)

  • ของตนเอง : -ไม่มี-
  • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

  • -ไม่มี-

  คุณวุฒิการศึกษา:

  • ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการด้านการตลาด J.L. Kellogg Graduate School of Management, Northwestern University ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาโท สาขาบริหารการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์การคลัง และเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:

  • พ.ค. 2566 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
  • ก.พ. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทหรือกิจการอื่น:

  • พ.ค. 2566 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
  • 2565 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
  • 2550 - ปัจจุบัน ศาสตราภิชาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  • 2545 - ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการกลาง มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์
  • 2563 - 2565 ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
  • 2558 - 2563 รองนายกรัฐมนตรี

  GICS Level 1 sectors classification: Real Estate / Industrials

  • 2566 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

  โดยมีรายละเอียดเปิดเผยใน “เอกสารแนบ 1” แบบ 56-1 One Report ปี 2566

 • นางสาวจรีพร จารุกรสกุล

  รองประธานคณะกรรมการบริษัท
  ประธานคณะกรรมการบริหาร
  ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
  กรรมการบริหารความเสี่ยง
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท
  รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี
  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
  กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท


  อายุ:

  • 56 ปี

  วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท:

  • 20 เมษายน 2555

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 66)

  • ของตนเอง : ร้อยละ 23.29
  • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

  • -ไม่มี-

  คุณวุฒิการศึกษา:

  • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
  • ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยคริสเตียน
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • ปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  ประวัติการฝึกอบรม:

  • หลักสูตร Subsidiary Governance Program Class (SGP) รุ่นที่ 6/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity for Executives (WHB) รุ่นที่ 1/2564 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
  • หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 0/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 46/2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 17/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60/2560 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 9/2560 สถาบันวิทยาการพลังงาน
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 210/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง บ.ย.ส. รุ่นที่ 20/2558 วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 18/2557 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 94/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • การเตรียมตัวของธนาคารในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมาย การรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ (PDPA) โดย Baker & McKenzie และ PwC Thailand
  • สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างความรู้และความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Resilience) ให้กับคณะกรรมการภาคการเงิน ปี 2563 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
  • Cyber Armor: Capital Market Board Awareness หัวข้อ Cybersecurity and Intelligence Threats Assessment สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์

  ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:

  • ส.ค. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
  • พ.ค. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
  • 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการเทคโนโลยี บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
  • 2565 - ส.ค. 2566 กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
  • 2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
  • 2561 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
  • 2559 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
  • 2558 - 2561 รองประธานคณะกรรมการบริษัท / รองประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทหรือกิจการอื่น:

  • ม.ค. 2567 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด
  • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด
  • 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด
  • 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส แอนด์ เจ โฮลดิ้ง จำกัด
  • 2562 - 2565 กรรมการธนาคาร / กรรมการเทคโนโลยี / กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  • 2561 - 2562 กรรมการ บริษัท ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) จำกัด
  • ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อยของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (จำนวน 11 บริษัท)
  • ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทร่วมของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (จำนวน 6 บริษัท)
  • ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อยของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (จำนวน 24 บริษัท)
  • ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อยของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (จำนวน 18 บริษัท)

  GICS Level 1 sectors classification: Real Estate/ Industrials/ Utilities/ Information Technology

  • 2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
  • 2561 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
  • 2559 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
  • ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อยของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (จำนวน 11 บริษัท)
  • ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อยของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (จำนวน 24 บริษัท)
  • ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อยของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (จำนวน 18 บริษัท)

  โดยมีรายละเอียดเปิดเผยใน “เอกสารแนบ 1” แบบ 56-1 One Report ปี 2566

 • นางอัญชลี ชวนิชย์

  กรรมการอิสระ
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร


  อายุ:

  • 73 ปี

  วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท:

  • 22 มิถุนายน 2563

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 66)

  • ของตนเอง : -ไม่มี-
  • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

  • -ไม่มี-

  คุณวุฒิการศึกษา:

  • ปริญญาโท Master of Science (Engineering Management), University of Missouri - Rolla ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ประวัติการฝึกอบรม:

  • หลักสูตร Refreshment Training Program (Joint Venture Governance) (RFP) รุ่นที่11/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisition (BMA) รุ่นที่ 5/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Subsidiary Governance Program (SGP) รุ่น 2/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Refreshment Training Program (RFP) รุ่น 3/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Leading Your Business Through Uncertainties - DRP รุ่นที่ 2/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 24/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 23/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • การปรับตัวของธุรกิจเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรอบรมภายใน) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2563
  • หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 2/2557 วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 3/2557 สถาบันวิทยาการพลังงาน
  • หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 4/2555 วิทยาลัยยุติธรรมทางปกครอง สถาบันศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลปกครอง
  • หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 3/2555 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่น 7/2551 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 13/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 1/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 45/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่นที่ 10/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 6/2545 สถาบันพระปกเกล้า
  • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 11/2541 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

  ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:

  • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทหรือกิจการอื่น:

  • 2554 - ปัจจุบัน นายกสมาคม สมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร
  • 2543 - ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิ มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์ - ฟื้นฟูปะการังและชายหาด
  • 2565 - 2566 ประธานคณะทำงาน ศึกษาแนวทางและระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในเส้นท่อส่งน้ำสายหลักของพื้นที่ภาคตะวันออก สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
  • 2563 - 2566 รองประธานกรรมการมูลนิธิ มูลนิธิวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • 2563 - 2564 อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
  • 2562 - 2566 ที่ปรึกษา คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร
  • 2561 - 2565 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • 2560 - 2566 ปรึกษากิตติมศักดิ์ สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
  • 2559 - 2560 ที่ปรึกษา คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (ด้านพลังงาน) (สปท.)
  • 2558 - 2559 สมาชิก สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
  • 2556 - 2557 ประธานกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  • 2554 - 2556 กรรมการ (ประธานวิศวกรหญิงไทย) วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • 2547 - 2553 ที่ปรึกษา การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
  • 2543 - 2547 ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
  • 2543 - 2558 ประธานมูลนิธิ มูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย
  • 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) บริษัทย่อยของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (จำนวน 1 บริษัท)

  GICS Level 1 sectors classification: Real Estate / Industrials / Energy

  • 2554 - ปัจจุบัน นายกสมาคม สมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร
  • 2556 - 2557 ประธานกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  • 2547 - 2553 ที่ปรึกษา การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
  • 2543 - 2547 ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

  โดยมีรายละเอียดเปิดเผยใน “เอกสารแนบ 1”แบบ 56-1 One Report ปี 2566

 • นายอภิชัย บุญธีรวร

  กรรมการ
  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร


  อายุ:

  • 69 ปี

  วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท:

  • 29 เมษายน 2557

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 66)

  • ของตนเอง : -ไม่มี-
  • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

  • -ไม่มี-

  คุณวุฒิการศึกษา:

  • ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Washington , USA
  • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ประวัติการฝึกอบรม:

  • หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 9/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 30/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Subsidiary Governance Program (SGP) รุ่นที่ 3/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 50/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการยุคดิจิทัล (HIDA) รุ่นที่ 1/2564 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
  • หลักสูตร Strategic Board Master (SBM) รุ่นที่ 9/2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 12/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 53/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program (ACP) รุ่นที่ 8/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:

  • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
  • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทหรือกิจการอื่น:

  • 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด
  • 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • 2552 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 2554 - 2565 กรรมการ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) บริษัทย่อยของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (จำนวน 1 บริษัท)

  GICS Level 1 sectors classification:

  • -ไม่มี-

  โดยมีรายละเอียดเปิดเผยใน “เอกสารแนบ 1”แบบ 56-1 One Report ปี 2566

 • พลเอก ปรัชญา เฉลิมวัฒน์

  กรรมการอิสระ
  ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร


  อายุ:

  • 62 ปี

  วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท:

  • 22 มิถุนายน 2563

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 66)

  • ของตนเอง : -ไม่มี-
  • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

  • -ไม่มี-

  คุณวุฒิการศึกษา:

  • ปริญญาเอก Computational Science, George Mason University ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาโท Computer Science, The George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

  ประวัติการฝึกอบรม:

  • หลักสูตร Hot Issue for Directors: Climate Governance รุ่นที่ 2/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร SANS Certificate (SEC504), Ethical Hacking and Incident Response, SANS Institute
  • หลักสูตร ACinfotec : CSSP Preparation, ACinfotec Co., Ltd.
  • หลักสูตร Strategic Board Manager (SBM) รุ่นที่ 9/2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 15/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 44/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร IT Governance Program (ITG) รุ่นที่ 9/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60/2560 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 210/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 51/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:

  • 2551 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้าน IT บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
  • 2561 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทหรือกิจการอื่น:

  • 2561 - 2566 กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง
  • 2563 - 2565 เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
  • 2561 - 2563 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม
  • 2557 - 2560 กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  • 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) บริษัทย่อยของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (จำนวน 1 บริษัท)

  GICS Level 1 sectors classification: Information Technology/Energy

  • 2561 - 2566 กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง (รัฐวิสาหกิจ)
  • 2563 - 2565 เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
  • 2557 - 2560 กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

  โดยมีรายละเอียดเปิดเผยใน “เอกสารแนบ 1”แบบ 56-1 One Report ปี 2566

 • นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน

  กรรมการ
  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร


  อายุ:

  • 68 ปี

  วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท:

  • 25 เมษายน 2559

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 66)

  • ของตนเอง : -ไม่มี-
  • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

  • -ไม่มี-

  คุณวุฒิการศึกษา:

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Northeastern University, Boston ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Northeastern University, Boston ประเทศสหรัฐอเมริกา

  ประวัติการฝึกอบรม:

  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 57/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:

  • 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
  • 2559 - ก.พ. 2566 กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทหรือกิจการอื่น:

  • ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อยของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (จำนวน 2 บริษัท)
  • ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อยของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (จำนวน 4 บริษัท)

  GICS Level 1 sectors classification: Real Estate

  • มี.ค. 2566 - ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
  • 2537 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
  • 2537 - พ.ย. 2566 กรรมการบริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
  • 2537 - ก.พ. 2566 ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและต่างประเทศ (CEO) บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

  โดยมีรายละเอียดเปิดเผยใน “เอกสารแนบ 1”แบบ 56-1 One Report ปี 2566

 • นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล

  กรรมการ
  กรรมการบริหาร
  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร


  อายุ:

  • 67 ปี

  วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท:

  • 25 เมษายน 2559

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 66)

  • ของตนเอง : -ไม่มี-
  • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

  • -ไม่มี-

  คุณวุฒิการศึกษา:

  • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาสุขาภิบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ประวัติการฝึกอบรม:

  • หลักสูตร Hot Issue for Directors: Climate Governance รุ่นที่ 2/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 2/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร IOD Luncheon Briefing 1/2556 : Thailand Economic Outlook 2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 38/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:

  • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
  • 2559 - ก.พ. 2566 กรรมการบริหาร / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทหรือกิจการอื่นในปัจจุบัน:

  • ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อยของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (จำนวน 2 บริษัท)
  • ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อยของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (จำนวน 2 บริษัท)

  GICS Level 1 sectors classification: Real Estate / Industrials

  • 2538 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
  • 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
  • 2538 - ก.พ. 2566 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
  • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง จำกัด
  • 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด

  โดยมีรายละเอียดเปิดเผยใน “เอกสารแนบ 1”แบบ 56-1 One Report ปี 2566

 • นางกฤษณา สุขบุญญสถิตย์

  กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
  กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
  กรรมการบริหารความเสี่ยง
  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร


  อายุ:

  • 52 ปี

  วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท:

  • 23 เมษายน 2555

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 66)

  • ของตนเอง : -ไม่มี-
  • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

  • -ไม่มี-

  คุณวุฒิการศึกษา:

  • ปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี บัญชี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ประวัติการฝึกอบรม:

  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 317/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 11/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 25/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร ISO9000 Lead assessor (2558), SGS
  • หลักสูตร SA8000 Lead assessor (2557), SGS
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 96/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร TQA lead assessor (2551-2564) สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
  • หลักสูตรการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQA 2547) สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
  • หลักสูตร Thailand Productivity Development Project (2543) JICA, Japan
  • Productivity Improvement (2541), Japan Productivity Center

  ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:

  • -ไม่มี-

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทหรือกิจการอื่น:

  • 2558 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอเคคร๊าฟท์ จำกัด
  • 2541 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • 2546 - 2564 ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
  • 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) บริษัทย่อยของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  GICS Level 1 sectors classification:

  • -ไม่มี-

  โดยมีรายละเอียดเปิดเผยใน “เอกสารแนบ 1”แบบ 56-1 One Report ปี 2566

 • นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล

  กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร


  อายุ:

  • 64 ปี

  วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท:

  • 26 เมษายน 2564

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 66)

  • ของตนเอง : -ไม่มี-
  • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

  • -ไม่มี-

  คุณวุฒิการศึกษา:

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Angelo State University, Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ประวัติการฝึกอบรม:

  • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 9/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 4/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 5/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (ว.ต.ท.) รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 52 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการพลังงาน
  • หลักสูตร Bangkok Sustainable Banking Forum 2018 ธนาคารแห่งประเทศไทย
  • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 46 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
  • หลักสูตร Executive Development Program รุ่นที่ 66 Kellogg School of Management
  • หลักสูตร Cyber Security and Technology Risk โดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ PwC Thailand
  • หลักสูตร Customer Experience and Value Creation ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  • หลักสูตร Digital Fraud 101 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

  ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:

  • 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)
  • 2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
  • 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
  • 2564 - 2565 กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  • 2564 - 2565 กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
  • 2563 - 2564 รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดทำแผนฟื้นฟู บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
  • 2563 - 2563 กรรมการอิสระ / รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
  • 2562 - 2564 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
  • 2562 - 2564 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  • 2561 - 2562 ประธานกรรมการ บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)
  • 2560 - 2563 กรรมการอิสระ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  • 2558 - 2559 กรรมการ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
  • 2557 - 2558 กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • 2557 - 2564 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
  • 2556 - 2559 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)
  • 2546 - 2561 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทหรือกิจการอื่น:

  • 2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัท คาร์ด เอ็กซ์ จำกัด
  • 2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
  • 2565 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับความเสี่ยง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  • 2559 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จำกัด (มหาชน)
  • 2564 - 2565 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
  • 2563 - 2565 กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
  • 2561 - 2562 ประธานกรรมการ บริษัท เวนดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  • 2560 - 2563 รองปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
  • 2560 - 2564 ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด
  • 2560 - 2561 กรรมการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  • 2559 - 2561 กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล
  • 2559 - 2560 กรรมการ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
  • 2558 - 2560 ประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
  • 2558 - 2560 อธิบดี กรมธนารักษ์
  • 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) บริษัทย่อยของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (จำนวน 1 บริษัท)

  GICS Level 1 sectors classification: Real Estate

  • 2557 - 2564 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
  • 2559 - 2560 กรรมการ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
  • 2558 - 2560 ประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

  โดยมีรายละเอียดเปิดเผยใน “เอกสารแนบ 1”แบบ 56-1 One Report ปี 2566

 • นายอนุชิต อนุชิตานุกูล

  กรรมการอิสระ
  กรรมการบริหารความเสี่ยง
  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร


  อายุ:

  • 52 ปี

  วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท:

  • 26 เมษายน 2564

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 66)

  • ของตนเอง : -ไม่มี-
  • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

  • -ไม่มี-

  คุณวุฒิการศึกษา:

  • ปริญญาเอก Computer Science, Stanford University, USA
  • ปริญญาโท MSCS, Stanford University, USA
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ประวัติการฝึกอบรม:

  • หลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 1/2563 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 28/2563 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  • หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
  • หลักสูตร Strategy and Innovation for Businesses in Asia (SIBA 2555) สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) - วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ ปี 2554 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • หลักสูตร Executive Development Program (EDP) ปี 2552 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  • หลักสูตร Executive Program for Senior Management มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:

  • 2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
  • 2563 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
  • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
  • 2561 - 2563 กรรมการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทหรือกิจการอื่น:

  • 2565 - ปัจจุบัน คณะทำงาน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) / คณะทำงาน EEC Common Data Lake
  • 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ (SIPF)
  • 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ (มีอำนาจลงนาม) บริษัท บี ซิสเท็ม จำกัด (BEE SYSTEM CO.,LTD)
  • 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ (มีอำนาจลงนาม) บริษัท โฟร์เกิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด
  • 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เซ็ท เวนเจอร์ โฮลดิ้ง (SVH) จำกัด
  • 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเคพี ไดม์ จำกัด
  • 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท อาร์คิเทคทูรา จำกัด
  • 2563 - ปัจจุบัน อนุกรรมการมาตรฐานและการกำกับดูแล คณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • 2563 - ปัจจุบัน อนุกรรมการยุทธศาสตร์และการส่งเสริม
  • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • 2563 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
  • 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ (มีอำนาจลงนาม) มูลนิธิสะพานบุญ
  • 2562 - ปัจจุบัน อนุกรรมการกำกับดูแลการประเมินผลการพัฒนาองค์กรของรัฐวิสาหกิจ ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
  • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ / กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
  • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
  • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
  • 2564 - 2566 กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • 2564 - 2566 ประธานกรรมการ บริษัท เซ็ท เวนเจอร์ โฮลดิ้ง (SVH) จำกัด
  • 2563 - 2565 ที่ปรึกษา คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) / คณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยี
  • 2563 - 2565 ที่ปรึกษา คณะทำงานส่งเสริมสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจด้วยเอกสารภาษีอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากร
  • 2561 - 2565 กรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนกรมสรรพากรสู่การเป็นกรมสรรพากรดิจิทัล กรมสรรพากร
  • 2561 - 2565 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต
  • 2565 - ปัจจุบัน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร บริษัทย่อยของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (จำนวน 1 บริษัท)

  GICS Level 1 sectors classification: Information Technology / Energy

  • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • 2563 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
  • 2561 - 2563 กรรมการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

  โดยมีรายละเอียดเปิดเผยใน “เอกสารแนบ 1”แบบ 56-1 One Report ปี 2566

 • นายอัครพล พิเชษฐวณิชย์โชค

  กรรมการอิสระ
  กรรมการบริหารความเสี่ยง
  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร


  อายุ:

  • 57 ปี

  วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท:

  • 12 พฤษภาคม 2564

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 66)

  • ของตนเอง : -ไม่มี-
  • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

  • -ไม่มี-

  คุณวุฒิการศึกษา:

  • ปริญญาโท กฎหมาย Georgetown University ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาโท กฎหมาย Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ประวัติการฝึกอบรม:

  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 307/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:

  • -ไม่มี-

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทหรือกิจการอื่น:

  • 2562 - ปัจจุบัน หุ้นส่วนอาวุโส และหัวหน้างาน ด้าน Corporate และ M&A บริษัท แชนด์เล่อร์ เอ็มเอชเอ็ม จำกัด
  • 2558 - 2561 กรรมการบริหาร (Executive Director) บริษัท เดอะไวท์สเปซ จำกัด
  • 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) บริษัทย่อยของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (จำนวน 1 บริษัท)

  GICS Level 1 sectors classification:

  • -ไม่มี-

  โดยมีรายละเอียดเปิดเผยใน “เอกสารแนบ 1”แบบ 56-1 One Report ปี 2566

 • นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย

  กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
  กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร


  อายุ:

  • 61 ปี

  วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท:

  • 12 พฤศจิกายน 2565

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 66)

  • ของตนเอง : -ไม่มี-
  • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

  • -ไม่มี-

  คุณวุฒิการศึกษา:

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ, Youngstown State University, Ohio, USA
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ประวัติการฝึกอบรม:

  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 340/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 160/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) รุ่นที่ 17/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตรหลักสูตรการกำกับดูแลสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน ปี 2562 สถาบันพระปกเกล้า
  • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 54 ปี 2554 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  • นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 44 ปี 2548 วิทยาลัยนักบริหารสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

  ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:

  • -ไม่มี-

  การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทหรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

  • 2560 - 2565 ปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • 2558 - 2560 รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ผู้บริหารระดับสูง) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักนายกรัฐมนตรี
  • 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) บริษัทย่อยของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (จำนวน 1 บริษัท)

  GICS Level 1 sectors classification:

  • -ไม่มี-

  โดยมีรายละเอียดเปิดเผยใน “เอกสารแนบ 1”แบบ 56-1 One Report ปี 2566