ด้านธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจ

บริการการจัดเก็บทรัพย์สินส่วนบุคคล (SELF-STORAGE)

กลุ่มบริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายที่จะขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์ระยะยาว เพื่อนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการครบวงจรที่มีมูลค่าเพิ่ม พร้อมนวัตกรรมล้ำสมัย เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ด้วยเหตุนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้เล็งเห็นโอกาสในธุรกิจการจัดเก็บทรัพย์สินส่วนบุคคล (Self-Storage) ซึ่งมีศักยภาพที่จะเติบโตได้อย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการขยายตัวของสังคมเมือง ทั้งในประเทศไทยและในระดับภูมิภาคทั้งยังกําลังเป็นที่ต้องการ อย่างมากและคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปัจจุบัน ผู้ที่อาศัยและทํางานอยู่ในเมืองมักประสบปัญหาในการจัดการพื้นที่เก็บของด้วยพื้นที่ใช้สอยอันจํากัด

กลุ่มบริษัทฯ มองเห็นโอกาสการเติบโตในธุรกิจการให้บริการจัดเก็บทรัพย์สินระดับพรีเมียม จึงได้ตัดสินใจลงทุนใน Storage Asia ซึ่งเป็นผู้ให้บริการชั้นนําในธุรกิจดังกล่าว ในปี 2564 กลุ่ม บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 29.40 บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการให้เช่าพื้นที่จัดเก็บทรัพย์สินส่วนบุคคลระดับพรีเมียม ภายใต้แบรนด์ “i-Store Self Storage"

i-Store Self Storage ให้บริการด้านการจัดเก็บและปกป้องดูแลทรัพย์สินส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ สําหรับลูกค้าทั้งรายบุคคลและองค์กรที่กําลังมองหาพื้นที่ปลอดภัยสําหรับการจัดเก็บทรัพย์สินมีค่า ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถเลือกขนาดพื้นที่การจัดเก็บได้ตามความต้องการภายใต้การบริการมาตรฐานสูงสุด โดยปัจจุบัน Storage Asia มีให้บริการทั้งสิ้น 4 สาขาในกรุงเทพ ได้แก่ สีลม สุขุมวิท 24 สุขุมวิท 71 และสาทรวัน และมีแผนที่จะเปิดสาขาเพิ่ม รวมถึงขยายสาขาทั่วประเทศต่อไปในอนาคต

การขยายธุรกิจและกระจายการลงทุนไปยังธุรกิจใหม่ๆ ช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ สร้างความเติบโตให้กับธุรกิจได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง โดยกลุ่มบริษัทฯ จะนําความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่มีในธุรกิจพัฒนาและบริการจัดการอสังหาริมทรัพย์มาใช้พัฒนาบริการจัดเก็บทรัพย์สินส่วนบุคคล โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย ความร่วมมือในครั้งนี้จะเข้ามาเติมเต็มและต่อยอดธุรกิจ พัฒนาและบริการจัดการอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้บริการที่ครบวงจรมากขึ้น ทั้งยังเป็นการผนึกกําลังเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม และนําเสนอบริการที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรม

การดำเนินงานด้านภาษีของบริษัท
บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านภาษี โดยยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปฏิบัติตามกฎหมายด้านภาษีที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์สูงสุดและสร้างความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนมีแนวทางในการวางแผนภาษีและการปฏิบัติทางด้านภาษีให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับกลยุทธ์และเป้าหมายการประกอบธุรกิจของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
การสนับสนุนสถาบันและสมาคมทางธุรกิจต่างๆ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและพัฒนาธุรกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ผ่านความร่วมมือกับองค์กร สมาคมการค้า องค์กรของรัฐและองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรเพื่อช่วยขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ที่จะส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยการดำเนินการดังกล่าว กลุ่มบริษัทฯ ได้ยึดมั่นในความโปร่งใส ภายใต้การกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมที่ดี
อ่านเพิ่มเติม
การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
กลุ่มบริษัทฯ ยึดมั่นในการปลูกฝังพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อให้เกิดเป็นผลกระทบเชิงบวกในการดําเนิน ธุรกิจทุกภาคส่วน ทั้งนี้ การทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบนับว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ดังนั้นกลุ่มบริษัทฯ จึงได้จัดทําและทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อต่อต้านและป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง โดยนโยบายนี้มีผลครอบคลุมไปยังพนักงาน คู่ค้าผู้จัด จําหน่ายสินค้าบริการ ผู้รับเหมา บริษัทย่อย และบริษัทร่วมค้า (Joint Ventures)
อ่านเพิ่มเติม