Company News

SELF-STORAGE

คุณจรีพร จารุกรสกุล

ประธานคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

ในทศวรรษที่ผ่านมา การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ได้นำไปสู่การปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตของประชากรโลก อีกทั้งยังก่อให้เกิดเมกะเทรนด์ใหม่ๆ อาทิ การย้ายมาอยู่อาศัยในตัวเมือง การลดขนาดครัวเรือน และการขยายตัวของธุรกิจ E-Commerce เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ก็ได้ส่งผลให้พื้นที่จัดเก็บของ/ สินค้าเป็นที่ต้องการมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ ธุรกิจพื้นที่เก็บของส่วนบุคคลให้เช่า (Self-storage) จึงกลายเป็นหนึ่งใน solution ที่ตอบโจทย์ความต้องการใช้พื้นที่ที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเอง โดยองค์กร Mordor Intelligence Research ก็ได้คาดการณ์ว่าตลาด Self-storage โลกจะมีมูลค่าสูงถึง 64.7 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2026 ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีตั้งแต่ปี 2021 ถึงปี 2026 เท่ากับร้อยละ 5.5 เลยทีเดียว

ธุรกิจ Self-storage คือธุรกิจที่ให้เช่าพื้นที่เก็บของในรูปแบบต่างๆ อาทิ ห้อง/ ตู้เก็บของ, คอนเทนเนอร์, หรือพื้นที่เปล่า แก่ผู้เช่ารายบุคคลและภาคธุรกิจ หากพิจารณาธุรกิจ Self-storage ในต่างประเทศ ผู้เขียนพบว่าธุรกิจดังกล่าวได้รับความนิยมอย่างมากในหลายประเทศทั่วโลก อาทิเช่น บริษัท Public Storage บริษัทผู้ให้บริการพื้นที่เก็บของรายใหญ่ที่สุดจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีพื้นที่ให้บริการรวมกว่า 13.2 ล้านตารางเมตร โดยบริษัท Public Storage ก็ยังได้พัฒนา application เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาพื้นที่เก็บของในบริเวณที่ต้องการ ชำระค่าเช่า/ บริการ รวมถึงติดต่อทีมงานของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังมีบริษัท Quraz บริษัทผู้ให้บริการพื้นที่เก็บของชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นที่พัฒนาพื้นที่เก็บของให้เช่าตามความต้องการของผู้บริโภคที่มีคุณภาพสูงมากกว่า 29,000 ยูนิตใน 48 พื้นที่ทั่วประเทศญี่ปุ่น อีกด้วย

แม้ในอดีตธุรกิจ Self-storage ในประเทศไทยนั้นยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจดังกล่าวก็เริ่มเป็นที่ต้องการอย่างมากในยุคปัจจุบันและมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุหลักมาจากความต้องการใช้พื้นที่ที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภค ได้แก่ ผู้ที่พักอาศัย/ ทำงานในเมืองใหญ่ที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่และมีต้นทุนที่อยู่อาศัยที่สูง ผู้ประกอบการที่มีความต้องการใช้พื้นที่เก็บของ อุปกรณ์สำนักงาน และสินค้ารอขายที่เพิ่มขึ้นอันเป็นผลมาจากการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของธุรกิจ E-Commerce รวมถึงนักท่องเที่ยว/ นักธุรกิจชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาพำนักหรือติดต่อธุรกิจในประเทศไทยและมีความต้องการพื้นที่เก็บของหรือทรัพย์สินชั่วคราวนั่นเอง

ด้วยเหตุนี้ ภาคเอกชนจึงต่างเล็งเห็นถึงความสำคัญและพยายามเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนายกระดับธุรกิจดังกล่าว เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ตัวอย่างเช่น WHA Group ที่ได้มีความร่วมมือกับบริษัท Storage Asia ผู้ให้บริการพื้นที่จัดเก็บทรัพย์สินส่วนบุคคลระดับพรีเมี่ยมภายใต้แบรนด์ “i-Store Self Storage” ในการพัฒนาพื้นที่เก็บของเชิงพาณิชย์ให้เช่า โดยมุ่งเน้นให้มีการนำเอาเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ตลอดจนเพิ่มมาตรฐานด้านความปลอดภัยของพื้นที่เก็บของให้เช่าด้วยนั่นเอง ในขณะเดียวกัน พื้นที่ Self-storage ของบริษัทดังกล่าวนั้นยังมีระยะเวลาเช่าที่ยืดหยุ่น อาทิ รายวัน รายเดือน และรายปี เป็นต้น จึงทำให้ธุรกิจดังกล่าวสามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้พื้นที่ในระยะสั้นหรือกรณีเร่งด่วนได้อีกด้วย

การพัฒนาพื้นที่เก็บของส่วนบุคคลให้เช่าถือเป็นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวใหม่ผ่านทางการนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการให้มีความทันสมัยและครบวงจรมากยิ่งขึ้น ตามแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งไม่เพียงแต่มีส่วนช่วยพัฒนาภาคอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ไทย ขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวได้ด้วยนั่นเอง


Related Company News