Company News

EDTECH

คุณจรีพร จารุกรสกุล

ประธานคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในทุกแง่มุมของการดำรงชีวิตและการทำงาน พลังของเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดเมื่อถูกนำมาผนวกเข้ากับความคิดสร้างสรรค์และ Business Model รูปแบบใหม่ก็เกิดเป็นโอกาสทางธุรกิจที่สามารถทำลายข้อจำกัดเดิมๆ และทำให้หลายอุตสาหกรรมถูก Disrupt ไปอย่างสิ้นเชิง ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คงหนีไม่พ้น “อุตสาหกรรมการพัฒนาบุคลากรและการศึกษา”

EdTech หรือ Education Technology เป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลที่ถูกนำมาใช้เป็นสื่อกลางในการเรียนรู้และช่วยขับเคลื่อนการศึกษารูปแบบใหม่ที่ทั่วโลกต่างให้ความสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลังการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ประชาชนส่วนใหญ่เปิดรับและคุ้นเคยกับเทคโนโลยีดิจิทัลมากยิ่งขึ้น โดยรายงานของ Holon IQ แพลตฟอร์มข้อมูลเทรนด์และงานวิจัยทางการศึกษาระบุว่า มูลค่าตลาด EdTech ทั่วโลกเติบโตอย่างรวดเร็วจาก 183 ล้านล้านบาทในปี 2019 เป็น 227 ล้านล้านบาทในปีที่ผ่านมาและคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าสูงกว่า 404 ล้านล้านบาทในปี 2025 เลยทีเดียว

แม้ว่าการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในวงการการศึกษาไม่ได้เพิ่งเริ่มต้นขึ้น แต่การพัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสารในระยะที่ผ่านมาทำให้ EdTech Ecosystem เติบโตอย่างรวดเร็วโดยปัจจุบันก็มีรูปแบบที่หลากหลาย เช่น Online Learning Platform, Virtual Classroom, Test Prep, Gamification ฯลฯ ซึ่งนอกเหนือไปจากการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้สำหรับกระบวนการเรียนการสอนแล้ว EdTech ยังครอบคลุมถึงเทคโนโลยีที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและการจัดการข้อมูลทางการศึกษาด้วย เช่น ระบบ School Administration ที่ช่วยสนับสนุนการบริหารงานของสถาบันการศึกษาตั้งแต่ระบบบัตรดิจิทัล การเช็คชื่อ เข้าเรียน ส่งและตรวจการบ้านออนไลน์ไปจนถึงระบบ Learning Management System เช่น AI ที่ช่วยออกแบบหลักสูตรเฉพาะบุคคล/ การประเมินผลการศึกษา เป็นต้น โดย EdTech Solution ต่างๆ ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นในปัจจุบันก็ไม่ได้มุ่งส่งเสริมเฉพาะการเรียนรู้ของกลุ่มนักเรียน/ นักศึกษาเท่านั้น แต่ยังแพร่หลายในกลุ่มบุคคลวัยทำงานที่ต้องการพัฒนาและต่อยอดทักษะจำเป็นต่างๆ เช่นกัน

ตัวอย่างของ EdTech ที่ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียง เช่น แพลตฟอร์มคอร์สเรียนออนไลน์ที่รวบรวมหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกของสหรัฐฯ อย่าง Coursera, edX และ Udemy หรือ แอปพลิเคชัน Human Anatomy VR สำหรับการเรียนรู้ระบบร่างกายแบบสามมิติจากสโลวาเกีย หรือ แอปพลิเคชัน Yuanfudao ของจีนที่สามารถตรวจคำตอบของโจทย์คณิตศาสตร์ได้ด้วย AI ซึ่งสำหรับประเทศไทยเองก็มีการพัฒนา EdTech ที่น่าสนใจ เช่น แพลตฟอร์ม Inskru สำหรับคุณครูเพื่อการแบ่งปันไอเดียการสอน เป็นต้น

EdTech จึงสามารถช่วยปลดล็อคอุปสรรคทางการศึกษาและเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้ผู้คนในทุกช่วงอายุสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ที่มีประสิทธิภาพได้อย่างไร้พรมแดน และช่วยลดความเหลื่อมล้ำที่เป็นปัญหาของหลายประเทศ ตลอดจนในยุคแห่ง Digital Disruption ที่โลกขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วจนทำให้ทักษะที่มีในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับความต้องการในอนาคต EdTech ก็จะกลายเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ตั้งแต่ระดับนักเรียน/ นักศึกษาที่ต้องสร้างทักษะให้พร้อมกับการทำงานไปจนถึงบุคคลระดับวัยทำงานที่ต้อง Upskill, Reskill และ Change Skill ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมถึงระดับผู้บริหารที่ต้องมีความรู้เท่าทันเพื่อวางกลยุทธ์องค์กรให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในยุคศตวรรษที่ 21 นี้

แม้ว่าการพัฒนาความรู้ความชำนาญจะเป็นสิ่งคัญสำหรับการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต แต่จุดเริ่มต้นที่สำคัญยิ่งกว่าคือ การปลดล็อคทางความคิดเพื่อให้เกิดทัศนคติที่พร้อมจะพัฒนาซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเริ่มปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็กทั้งจากที่บ้านและโรงเรียนจึงจะสามารถขยายผลเมื่อเข้าสู่การทำงานต่อไปได้


Related Company News